سبز اندیشان امروز

از نظر زمانی

این زون با فراوانی فسیل های Rotalipora spp ., Radiolaria به وسیله آدامز و همکاران (1965) مشخص شده است. از سنگواره های ذره بینی همراه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
Hedberglla spp., Schackoina sp ., Calvihedbergella sp ., Pihonella ovalis , Calcisphaerula innominata
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 20:
زون تجمعی شماره 20 در آهکهای بنگستان ( سازند سروک) در نزدیکی کرمانشاه یافت شده است. از این زون سنگواره های درشت گزارش نشده است ولی آثار خرد شده از آمونیتها از این زون در کوه زنگالیان کرمانشاه جمع آوری شده است. سن وزن تجمعی شماره 20 از آلبین بالایی تا سنومانین در نظر گرفته می شود.
Bolz, 1977 معتقد است از آنجا که محدوده ظهور چینه شناسی رادیولاریا و Rotalipora بسیار وسیع و از آلبین تا سنومانین می باشد لذا این زون تجمعی دارای خصوصیت سنی قابل توجهی نیست و این احتمال که با بکارگیری نمونه های شسته شده و برشهای میکروسکوپی جهت دار بتوان گونه های Rotalipora را تفکیک نموده و بتوان مرز آلبین و سنومانین را مشخص ساخت، دور از ذهن نیست.
بایوزون شماره 21:
Trocholina – Orbitolina assemblage zone (Wynd 1965)
ردیف این زون با پیدایش فراوان فسیلهای Trocholina cf . lenticularisو Orbitolina cf . concava مشخص می شود. از سنگواره های ذره بینی همراه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
Permocalculus sp ., Cyclamminids , Texlularids , Milliolids , Alveolinids , Nezzazata sp ., Cuneolina sp .
خرده هایی از جلبکها و رودیستها نیز در این زون یافت شده است. در فارس Favusella washitensis نیز در این زون ثبت گردیده است.
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 21:
این زون در بخش آهکی مدود از سازند سروک در فارس ساحلی به‌خوبی توسعه یافته است. در
فارس داخلی بخش های احمدی و مدود در سازند سروک قابل تفکیک نیستند و این زون در قاعده سازند سروک توسعه دارد. در فارس این زون دارای قابلیت تعقیب و همخوانی خوبی از بندرعباس تا میدان نفتی خارگ می باشد. در خوزستان زون تجمعی 21 دیده نمی شود و به صورت هم ارز با رخساره آهکی حاوی Oligostegina جانشین می شود. آمونیت Neolobites vibrayeanus متعلق به سنومانین در زیر بخش آهکی مدود در برگیرنده زون تجمعی 21 درکوه گچ حوالی شهرستان لار در فارس دیده شده و در فارس ساحلی نیز شیل های بخش احمدی بر روی آهک های این زون قرار می گیرند. در این شیل ها خارپوستان Orthopsis granularis, Caenholectypus seriailas, Anorthopygus orbicularis نیز دیده می شود. در کویت و عربستان فسیل هایی مانند آنچه که در زون 21 آمده است در سازند مدود آن نواحی توسط Owen & Nasr (1958) گزارش شده است. در ایران در کوه گچ حوالی لار فارس تنها محلی است که سنگواره های درشت معرف سنومانین در زون 21 به دست آمده است. سن زون تجمعی 21 سنومانین و احتمالا آلبین است.
Bolz, 1977 معتقد است محدوده سنی گونه‌های Orbitolina concavaو Trocholina lenticularis بر اساس کارهای Dunnington,1959 در برش نمونه سازند مدود در قطر، آلبین است و از طرف دیگر همان نگارنده وجود Orbitolina concava را در زیر آمونیتهای متعلق به آلبین گزارش کرده است و اطلاق سن سنومانین به این زون تجمعی بر اساس آمونیتهای کوه گچ، اشتباه دانسته و بر همین اساس این زون را فاقد ارزش زیست چینه ای می داند.

بایوزون شماره 22:
(Wynd 1965) Praealveolina-algae assemblage zone
این زون تجمعی شامل ردیفی است که سنگواره های ذره بینی آن عمدتاً شامل خرده جلبک های سیفون شکل و Praealveolina sp. می باشد. از سنگواره های ذره بینی همراه آن می توان موارد زیر را بیان نمود:
Hemicyclammina sigali , Textularids , Dicyclina , Cuneolina , Globigerina washitensis , Oligostegina , Guembelina .
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 22:
زون تجمعی شماره 22 به صورت محلی در میانه سازند سروک فارس دیده می شود. در فارس ساحلی این زون در شیل ها و آهک های نازک لایه قاعده بخش احمدی سازند سروک و در فارس داخلی این زون در آهک های توده ای سازند سروک دیده می شود . به سوی خوزستان این زون به صورت جانبی به زون تجمعی شماره 25 یا Nezzazata-Alveolina تبدیل می شود .
آمونیت متعلق به سنومانین( Sharpeiceras) از این زون در فارس به دست آمده است. سازند
احمدی و بخصوص سطوح پایینی آن در جنوب عراق ، کویت و عربستان حاوی سنگواره های ذره بینی و درشت مشابه با زون تجمعی 22 است. سن زون تجمعی شماره 22 سنومانین است.
اساسا تفکیک زونهای 19 و 22 تنها به ظهور و عدم ظهور Praealveolina sp. بستگی دارد ولی عملا مشخصات این دو زون تجمعی به هم نزدیک بوده و در هم تداخل دارند. لذا پیشنهاد می شود که زون 22 با زون 25 جانشین شود، چه این دو زون از نظر زمانی یکی بوده ولی هر یک متعلق به محیطهای رسوبی متفاوت می باشند (Bolz, 1977).