رشته حقوق

از نظر زمانی

دانلود پایان نامه

بایوزون شماره 23:
Favusella washitensis (Wynd 1965)
این زون قبلا تحت نام Globigerina washitensis نامیده می شد و محدوده سنی آن آلبین و احتمالا تا سنومانین پایینی می باشد و در سازند کژدمی و قاعده سازند سروک فروافتادگی دزفول و مناطق بلافصل آن دیده می شود.
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 23:
ظهور این سنگواره در یک منطقه معمولا شاخص بسیار معین برای همبستگی و همسازی است. در میادین نفتی چون گچساران ، بی بی حکیمه و موند، ظهور این سنگواره در 60 تا 100 متری قاعده سازند سروک در آهک های ریزدانه و میکریتیک حاوی Oligostegina می باشد. در فـارس ساحلی این فسیل در بخش شیلی احمدی سازند سروک دیده شده است. در لرستان این سنگواره در قاعده سازند سروک کبیرکوه مشاهده شده است. در همین ناحیه آمونیتهای متعلق به آلبین دقیقا در زیر حد ظهور Favusella washitensis یافت شده است.
Bolz, 1977 معتقد است از آنجا که جنس Globigerina محدود به ترشیر است لذا نام این واحد باید به Favusella washitensis occurrences تغییر یابد. از نظر زمانی سنگواره یاد شده فوق عموما از آلین پیشین تا سنومانین میانی در نظر گرفته شده و همین مورد نیز در ایران اعمال گردیده است و از نظر محیط رسوبی این واحد مبین دامنه محیط دریایی عمیق است .
بایوزون شماره 24:
Rudist debris zone (Wynd 1965)
Bolz, 1977 معتقد است مشخصات زمانی این واحد زیستی بسیار کم اهمیت است، چرا که خرده رودیستها در ایران از آپتین تا مایستریشتین دیده و ثبت شده اند و این احتمال که شاید از زمانهای قدیمتر نیز وجود داشته اند مردود نیست . خرده رودیستها از نظر محیط رسوبی نیز شاخص خوبی به حساب نمی آیند ، چون این قطعات خرد شده می توانند به محیطهای صبخه ای تا محیطهای عمیق دریایی نزدیک به ساحل حمل شده باشند و تنها در محیطهای دریایی عمیق دور از ساحل است که اثری از این خرده سنگواره ها یافت نمی شود و لازم است جهت مطالعات زمین شناسی و برقراری همبستگی، از این زون بدون در نظر گرفتن خواص زمانی آن استفاده شود.
بایوزون شماره 25:
Nezzazata-alveolinids assemblage zone (Wynd 1965)
این زون تجمعی با همبود فسیل های Nezzazata spp., alveolinids مشخص می شود. جنس های Ovalveolina ، Praealveolina و Cisalveolina در این زون به فراوانی یافت می شود. از سنگواره های ذره بینی همراه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
Edomia sp., Coxites sp., Multispirina iranensis, Taberina bingistani , Rabanitina sp. , Iraqia sp., Dicyclina sp., Cuneolina sp., Dictyoconus sp., Dictyoconella sp., Orbitolina sp., Nezzazatinella sp., Trocholina sp., Texularids, Miliolids, algae, bryozoans .
آهکهای حاوی خرده های رودیستی زون 24 نیز در درون زون 25 دیده می شود.
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 25:
این زون معمولا در آهک های نریتیک ساحلی سازند سروک، در فروافتادگی دزفول و مناطق بلافصل آن دیده می شود. در خوزستان این زون به خوبی توسعه یافته و بیشتر در آهک های دو سوم بالایی سازند سروک مشاهده می شود. این زون در فارس ساحلی دیده نمی شود. در فارس داخلی زون تجمعی 25 به صورت ردیف نازکی در بین آهک های دارای Oligostegina متعلق به سازند سروک ، مانند کوه سیاه ظاهر می شود. زون تجمعی 25 در آهک های سازند سروک کبیرکوه لرستان و حوالی کرمانشاه ملاحظه می شود.
در کوه گدوان در فارس داخلی خارپوست Caenholectypus serialis با سن سنومانین ـ تورونین و آمونیت Stoliczkaia با سن سنومانین در بالا و پایین این زون به دست آمده است. همچنین درکوه جهرم آمونیت Sharpeiceras با سن سنومانین در حدود 50 متر بالای این زون مشخص شده است. در کوه بنگستان از بخش بالایی آهک های سازند سروک رودیست های زیادی دیده شده است. سن زون تجمعی 25 سنومانین و احتمالاً تا تورونین می باشد.
به اعتقاد Bolz, 1977، خواص سنی این زون تجمعی مشخص است. سنگواره‌های Ovalveolina و Cisalveolina در ایران به عنوان سنومانین محسوب می شوند، در حالیکه احتمالاً محدوده سنی این دو جنس به تورونین می رسد. ولی در عمل زون تجمعی 25 به عنوان شاخص سنومانین به کار گرفته شده است. ردیف رسوباتی کربناتی زون 25 گاهی در ضخامت های زیاد دیده می شود و مثلاً در چاه های: کبود -1 برابر 648 متر ، اهواز -67 برابر 763 متر در مارون -21 برابر 850 متر است. با توجه به ضخامت زیاد ردیف زون تجمعی شماره 25 نیاز به وجود تقسیمات دیگر انجام شده توسط م . برزگر (خلیلی) (1976) است. نامبرده زیرزون بالایی را با وجود Orbitolina قابل تفکیک می داند. از دیگرتقسیمات پیشنهادی برای زون تجمعی 25 تقسیم بندی بر اساس تشخیص گونه های جنس Nezzazata است.
بایوزون شماره 26:
Oligostegina facies (wynd 1965)
در رخساره Oligostegina به کلیه ردیف های معمولا میکرایتی حاوی Oligostegina در سازند کژدمی یا گروه بنگستان اطلاق می شود. تاکنون زون بندی کامل دیرین شناسی این رخساره برای تمامی حوضه زاگرس صورت نگرفته است. در لرستان زون های متعددی در سازند سروک بر اساس Oligostegina و زونبران همراه به وسیله (1965)Adams et al., معین گردیده است. این زون بران یافته شده در لرستان دارای سنی از آلبین تا تورونین و بعضاً شامل:
Rotalipora spp., Calcisphaernula innominata, Pithonella ovalis, pithonella trejoi, Bonetocardiella conoidea, stomiospharea sphaerica, Hedbergella spp,. Favusella washitensis.
است. در مورد تقسیمات رخساره Oligostegina در سازند سروک در خوزستان و فارس مطالعات چندانی صورت نگرفته است.
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 26:

مطلب مشابه :  مفهوم تلف قبل از قبض‏

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید