از دیدگاه مدیران

از دیدگاه مدیران

نادری، عزّت الله و مریم سیف نراقی، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، بدر، 1375.
ب ) پژوهش نامه ها و پایان نامه ها :
1- با خداوردی، رضا، برّرسی وظایف مدیران مدارس مقطع ابتدایی از دیدگاه معلّمان و مدیران مدارس مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش منطقه ی تبادکان شهر مشهد، 1376 .
2- بدری، مجتبی و محسن رهنما، برّرسی عوامل مؤثّر بر بهبود اثر بخشی مدیریّت از دیدگاه مدیران مدارس ناحیه ی 6 مشهد، 1378 .
3- حسن پور، علی، برّرسی مشکلات مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان چناران، 1376 .
4- حمیدی بینا باج فاطمه و تهمینه عسکری، بّررسی نظرات معلّمین و مدیران در مورد مدیریّت آموزشی کار آمد در ناحیه ی 5 و 6 آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 75 – 74 .
5- دلجو، شریعت، برّرسی رابطه ی رضایت شغلی با نیاز های معلّمان و دبیران، پژوهش نامه ی آموزشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش.
6- رجایی، محمّد رضا، رضایت شغلی مدیران، پژوهش نامه ی آموزش شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، شماره ی 20 .
7- رضویان، عصمت و فاطمه رحمانی، برّرسی عوامل مؤثّر در رضایت مندی شغلی معلّمین منطقه ی طرقبه ی مشهد، تابستان 1376 .
8- شهباز زاده، مهری، برّرسی مقایسه ای میزان رضایت مندی شغلی معلّمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان سرخس، بهار 1379 .
9- شیخ الاسلامی، نسرین، برّرسی و مقایسه ی نظرات مدیران در مورد معیار های مطلوب انتخاب مدیر خوب سال تحصیلی 78 – 77 .
10- شیخعلی بابایی، حسین، برّرسی میزان موفّقیّت مدیران مدارس متوسطه ی نظام جدید شهر مشهد، در ایجاد روابط انسانی در محیط آموزشی از دیدگاه دبیرانؤ مشاوران و کارکنان، 1374 .
11- صارمی، علی اکبر و علامحسین آخوندی، برّرسی و مقایسه ی ویژگی های یک مدیر خوب از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر و دختر آموزش و پرورش ناحیه ی 1 مشهد، 1376 .
12- فرزامیان، فاطمه و فاطمه نظر زاده، برّرسی تأثیر مدیریّت کار آمد بر روند پیشرفت دانش آموزان در نواحی شش گانه ی مشهد، سال تحصیلی 76 – 75 .
ج ) مقالات و مجلّات علمی و جراید و فصلنامه ها :
1- اهمیّت مدیریّت در آموزش و پرو رش، احمد صافی، ماهنامه ی آموزشی تربیتی پیوند، شماره های 25 الی 27، تابستان 1377 .
2- الگو های جدید مدیریّت، ترجمه ی کاملیا احتشامی اکبری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی 79، دی ماه 1377 ، سازمان مدیریّت.
3- تصمیم گیری جوهر مدیریّت، شهرام حق دوست،مجلّه ی تدبیر.
4-رضایت شغلی، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، دبیر خانه ی سمپوزیوم، چاپ اوّل، تهران. بنیاد، 1374 .
5- رهبری و مدیریّت، مهدی نعیمی، ماهمنامه ی تدبیر، شماره ی 87 ، آبان ماه 1377، سازمان مدیریّت.
6- سبک های رهبری و مدیریّت آموزشی، شهره حسین پور، ماهمنامه ی آموزش رشد ابتدایی، سال سوّم، آذر و بهمن 1378 ، شماره های 19 و 21 ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش.
7- مدیریّت، کروهی از نویسندگان و اساتید مدیریّت، تهران، 1370 .

Share