ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری

ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری

پایایی پرسشنامۀ خرابکاری در پژوهش نیکاختر (1378)، به ترتیب برای متغیر نگرش به خرابکاری و عمل به خرابکاری برابر با 78/0 و 74/0 گزارش شده است. همچنین در پژوهش سهامی و احمدی (1383)، نیز همسانی درونی سؤالات پرسشنامه برای متغیر نگرش به خرابکاری برابر با 82/0 و برای متغیر عمل به خرابکاری 71/0 گزارش شده است. در این پژوهش نیز ضرایب همسانی درونی مقیاس برای نگرش به خرابکاری 89/0، برای فرافکنیِ اعمالِ خرابکارانه 91/0 و برای شدتِ عمل به خرابکاری 87/0 به دست آمده است. همچنین ضریب همسانی درونی برای کل پرسشنامۀ خرابکاری 89/0 گزارش شد. جدول 3-9. ضرایب همسانی درونی مقیاس خرابکاری را به تفکیک مؤلفههای آن، نشان میدهد.
جدول 3-9. ضرایب پایایی خرابکاری و مؤلفههای آن در این پژوهش
زیر مقیاسها
نگرش به خرابکاری
فرافکنی خرابکاری
عمل به خرابکاری
خرابکاری
ضریب آلفای کرونباخ
894/0
910/0
780/0
897/0
روایی پرسشنامۀ خرابکاری
در بررسی اعتبار آزمون نشان داده شده که خرابکاری در بین جوانان، ارتباط نیرومندی با متغیرهای دلبستگی و تقیدات خانوادگی جوانان، وجود خانوادههای نابسامان و افت تحصیلی دارد (نیکاختر، 1378)، همچنین بین خرابکاری با متغیرهایی از قبیل پایبندی به قوانین، سطح تعهدات و دلبستگی مدرسهای، ساخت خانواده و تحقیر شدن رابطۀ معنیداری وجود دارد (سهامی و احمدی، 1383)، همچنین بین خرابکاری با تقلّب و انتقاد از معلمین، زندگی و امید و تأکید بر هنجارهای اجتماعی و قومی و اجتماعی گزارش شده است (مقصودی و بنیفاطمه، 1383). همچنین ارتباط معنادار بین پیوستگی به خانواده، پیوستگی به اولیای مدرسه، انطباق با محیط مدرسه، پایبندی به نظم و انضباط مدرسه، شرکت در برنامههایی مانند درسی، هنری، تفریحی، مذهبی، اعتقاد به قواعد و مقررات مدرسه، مشاهدۀ رفتارهای خرابکارانه، مشاهدۀ لوازم و تجهیزات تخریب شدۀ محیط اطراف، وفاداری به دوستان خرابکار، توجیه رفتار خرابکارانه، پایۀ تحصیلی و جنسیت با گرایش به رفتارهای خرابکارانه دانشآموزان گزارش شده است (فتاحی مرنگلو، 1388). همچنین بین رفتارهای خرابکارانه با متغیرهای بیگانگی اجتماعی، احساس اجحاف، ارتباط با گروههای خرابکار و مشاهدۀ رفتارهای خرابکارانه در مدرسه رابطۀ مثبت و معنیدار و با میزان تعلق دانشآموزان به خانواده رابطۀ منفی و معنادار گزارش شده است (موسیزاده، 1389).
3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش، علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی نیز استفاده شده است. برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماریSPSS نسخۀ 19 استفاده شد.
آمار توصیفی آماری است، که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص می‌کند. در آمار استنباطی نیز برای آزمون فرضیههای این پژوهش از روشهای آماری متفاوتی استفاده شد. با توجه به این که سطح سنجش اکثر متغیرها فاصله‌ای بود، از آمارۀ رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. چرا که با تحلیل رگرسیون، می‌توان با اطلاع از نمرۀ متغیر مستقل (به طور مثال، سطح تحصیلات افراد) نمرۀ متغیر وابسته (به طور مثال، مقدار درآمد) را پیش‌بینی کرد. هم‌چنین می‌توان با تحلیل رگرسیون مقدار تأثیر هر واحدِ تغییر در متغیر پیشبین را بر متغیر ملاک تعیین کرد. آزمون دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، آزمون T برای دو گروه مستقل است، که به منظور مقایسۀ میانگین نمرۀ متغیر وابسته در دو گروه دختران و پسران دانشآموز مورد استفاده قرار گرفت. نهایتاً به منظور آزمونِ مدل نظری پژوهش از آمارۀ رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد.
3-7. شیوۀ اجرای پژوهش
این پژوهش در دو مرحله اجرا شد. در مرحلۀ اول، دو پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری تکمیل شد. برای شروع کار ابتدا تلاش شد تا با دانشآموزان رابطۀ دوستانه برقرار شود و پس از جلب اعتماد آنان گفته شد که: “این پرسشنامه صرفاً جنبۀ پژوهشی دارد و نتیجۀ آن، تأثیری در نمرات درسی و انضباط شما نخواهد داشت. ولی نتایج آن میتواند برای دستاندرکاران تعلیم و تربیت مفید باشد”.
در مرحلۀ دوم، پرسشنامۀ کیفیت دلبستگی در اختیار دانشآموزان قرار داده شد. با این توضیح که “این پرسشنامه از سه قسمت تشکیل شده است که هر قسمت شامل جملات یا عباراتی دربارۀ روابط شما با افرادِ با اهمیت در زندگیتان است: مادر، پدر و دوستان نزدیک شما. در مقابل هر جمله روی مربعی را که عقیده شما را بهتر بیان میکند یک ضربدر بکشید و حتماً مطمئن شوید که روی مربع مناسب ضربدر کشیدهاید. اگر خواستید پاسخ خود را عوض کنید، مربع را سیاه کنید و سپس روی مربعای دیگر که میخواهید ضربدر بکشید”. ضمناً توضیح داده شد که این کار صرفاً به منظور کار پژوهشی است و تأثیری در وضعیت تحصیلی شما نخواهد داشت.

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
در این فصل دادههای به دست آمده از پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. مرحلۀ نخست، به “اطلاعات توصیفی” اختصاص دارد که در آن برخی از ویژگیهای مهم نمونه از طریق “شاخصهای پراکندگی” و جداول “یک بُعدی” ارایه میشود. مرحلۀ دوم، به “آزمون فرضیههای پژوهش” اختصاص دارد که در آن به بررسی رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابسته، از طریق آمارههای “ضرایب همبستگی دو متغیره” و تحلیل رگرسیون پرداخته میشود. در مرحلۀ سوم، به منظور آزمون مدلِ تحقیق، “رگرسیون چندمتغیره” به کار گرفته میشود و در انتها به منظور بررسی رابطۀ متغیرِ مستقلِ جنسیت با متغیر وابسته از آزمون “تحلیل واریانسِ یک طرفه (“آزمون تی”) استفاده شد.
۴-1. آمار توصیفی
در این بخش، برخی از ویژگیهای نمونۀ مورد مطالعه، مانند “جنس”، “سن”، “رشتۀ تحصیلی”، “نوع مدرسه”، “محل زندگی”، “محل تولد”، “تحصیلات پدر”، “تحصیلات مادر”، “وضعیت اشتغال پدر”، “وضعیت اشتغال مادر”، “نوع منزل مسکونی”، “تعداد اتاقهای منزل”، “میزان درآمد خانواده” و “بُعد خانوار”، آن ها، با استفاده از جداول یک بُعدی آورده شده است. ولی پیش از آن، لازم است “شاخصهای پراکندگی” متغیر وابسته و مستقل و مؤلفههای آنها ذکر شود.

Share