ارزیابی میزان درک بیمار

بحث درباره راه‌های جایگزین
+
+
بحث درباره نظرات موافق و مخالف موجود درباره راه‌های جایگزین
+
+
گفتگو در خصوص ابهامات خود
+
ارزیابی میزان درک بیمار
+
+
پی‌بردن به تمایل بیمار
+
+
+
الف ـ شیوه های آگاه سازی در اقدامات پزشکی پرخطر و دارای عوارض جانبی
1- ارائه ی اطلاعات به صورت توأم شفاهی و کتبی
در اقدامات پزشکی با ریسک بالا که نمونه ی بارز آن جراحی ها هستند، آگاه سازی بیمار از اهمیت بیشتری برخوردار است و مستلزم آن است که پزشک ابتدا به صورت شفاهی، اطلاعات را به بیمار ارائه دهد و سپس در خصوص اطلاعات ارائه شده به بحث، بررسی و تبادل نظر با بیمار بپردازد؛ اکتفاء کردن به شیوه ی ارائه ی کتبی که عمدتاً در قالب فرم رضایت نامه صورت می گیرد، در اغلب موارد مؤثر نیست؛ زیرا اکثر بیماران بدون اینکه محتوای فرم را بخوانند یا درک کنند، آن را امضاء می کنند؛ بر طبق تحقیقات “وقتی بیمار فرمی را امضاء می کند، این نشان می دهد که پزشک اطلاعات شفاهی را به او ارائه داده است اما در واقع بسیاری از مردم فرم رضایت را امضاء می کنند بدون اینکه به درک کاملی از خطرات و منافع روش درمان یا جراحی رسیده باشند.”
در حال حاضر بسیاری از دعاوی از همین روش غلط آگاه سازی ناشی می شود و اکثر دعاوی مربوط به رضایت آگاهانه علیه پزشکان شامل مواردی است که بیماران بعد از ورود خسارت ادعا می کنند که فرم را نخوانده، امضاء نموده اند و از اطلاعات بی خبر بوده اند.
با وجود این یکی از نویسندگان چنین اظهار نموده است: “ارائه ی اطلاعات به صورت شفاهی بر خلاف ارائه ی اطلاعات مکتوب و ارائه ی اطلاعات به صورت توأم شفاهی و کتبی خیلی مؤثر نیست بنابر این در اکثر کشورها رویه ی پزشکی بر آن است که اطلاعات به صورت کتبی ارائه شود.”
این در حالی است که مطالعات تجربی نشان می دهند “در عمل پیش می آید که در اقدامات پزشکی با احتمال ریسک بالا، پزشکانی که به شیوه ی ارائه ی اطلاعات کتبی (مندرجات فرم رضایت نامه) بسنده کرده اند، در معرض اتّهام عدم ارائه ی آگاهی قرار می گیرند؛ لازم است در موارد پر خطر، بیمار ابتدائاً به روش شفاهی از موضوعات، کاملاً مطّلع شود و حتی لازم است فرآیند آگاه نمودن بیمار در حضور یک نفر همراه صورت گیرد. از سوی دیگر بار آگاه نمودن بیمار صرفاً بر دوش پزشک نیست؛ بیمار هم وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند که اطلاعات دریافتی را درک کرده است؛ حتی اگر لازم باشد چندین بار اطلاعات را با پزشک مرور کند و یا معنای اصطلاحات را از پزشک بخواهد. درک بیمار به همان اندازه مهم است که ارائه ی آگاهی اهمیت دارد.”
امروزه در نظام حقوقی کامن لا برای برون رفت از این وضعیت و تسهیل روند آگاهی بیماران، راهکارهایی اتخاذ شده است؛ مثلاً اینکه “لازم است یک مددکار اجتماعی یا یک پرستار در هنگام آگاهی دادن به بیمار حضور داشته باشد تا در صورت لزوم، موارد مبهم را واضح تر و شفاف تر بازگو کند؛ به علاوه اگر قرار است تصمیم مهمی اتخاذ شود به همراه آوردن یک نفر از نزدیکان بیمار ضروری است؛ به این ترتیب شنونده ی دومی برای کمک به پردازش و بررسی اطلاعات و پرسیدن سؤالات در کنار بیمار خواهد بود.”
استفاده از وسایل و تجهیزات صوتی، تصویری نیز می تواند تأثیر آگاه سازی را در این اعمال افزایش دهد.

                                                    .