ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

اگر پردازش موازی به کار رود نباید اندازه تصویر و یا آمایه بر زمان کشف تاثیری داشته باشد.ولی،اگر پردازش زنجیره‌ای به کار رود شاهد تاثیر زیاد اثر اندازه آمایه خواهیم بود.مطابق نظریه جستجوی هدایت شده ،پردازش اولیه مشخصه‌های اصلی یک نقشه فعال شدن را به وجود می‌آورد که در آن هر مورد تصویر دیداری سطح فعال شدن خود را دارا می‌باشد.تصور کنید فردی در پی یافتن هدف‌های افقی قرمز رنگ می‌باشد:پردازش مشخصه‌های تمامی اشیاء قرمز رنگ و تمامی اشیاء افقی را فعال می‌کند.سپس با توجه به سطح شدن موارد.توجه به سمت آنها هدایت می‌شود و با مواردی که بیشترین فعال شدگی را دارند،کار شروع می‌شود.این فرض این امکان را به ما می‌دهد تا بدانیم چرا زمانی که برخی از غیر هدف‌ها در یک یا چند مشخصه با محرک‌های هدف اشتراک دارند،زمان جستجو بیشتر طول می‌کشد(دانکن و‌هامفریز،1989).
2-13-15-3 نظریه یکپارچه کردن تصمیم
پالمر و همکاران (2000)فرضیه یکپارچه کردن تصمیم را مطرح کردند.آنها تصور می‌کردند پردازش‌های دخیل در جستجوی مشخصه‌ها و تلفیق‌ها در اصل مشابه می‌باشند.به بیان دقیق تر پالمر و همکاران تصور می‌کردند،پردازش موازی در هر دو نوع جستجوها وجود دارند.این فرضیه‌ها به شدت از فرضیه‌های گنجانده شده در تدوین اولیه نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها متفاوت می‌باشد.
پالمر و همکاران(2000)معتقد بودند مشاهده کنندگان بازنمایی داخلی هدف و محرک‌های مزاحم را شکل می‌دادند. این بازنمایی‌ها مخل می‌باشد.عملکرد تکلیف جستجوی دیداری به تصمیم گیری مبتنی بر افتراق پذیری بین هدف و محرک‌های مزاحم مربوط می‌شود.چرا جستجوی دیداری در جستجوی ترکیبی ناکارآمدتر از جستجوی خصیصه‌ها می‌باشد؟ جستجوی ترکیبی از جستجوی خصیصه مشکل تر است چون بین محرک هدف و محرک‌های مزاحم ،تمایز کمتری وجود دارد.جستجوی دیداری به طور معمول در اندازه‌های هدف بزرگتر،کندتر می‌باشد چون زمانی که موارد متعددی در تصویر دیداری وجود دارد،فرایند تصمیم گیری دشوارتر می‌باشد.
مک الری و کاراسکو (1999)شواهد متقاعد کننده‌ای را برای رویکرد کلی فرضیه یکپارچه کردن تصمیم ارائه کردند.آنها اشاره کردند اگر در ارزیابی عملکرد جستجوی دیداری فقط زمان واکنش را در نظر بگیریم(که به طور معمول چنین است)ارزیابی ناقصی خواهیم ئداشت،چون سرعت عملکرد تا حدی به تمایل آزمودنی‌ها به پذیرش خطاها دارد.
2-14 ارتباطات عصبی جستجوی دیداری با قشر آهیانه ای
جستجوی دیداری می‌تواند به صورت کارآمد یا ناکارآمد باشد.در جستجوی کارآمد،عملکرد تحت تاثیر تعداد محرک‌های مزاحم نمی‌باشد.عملکرد زمان واکنش، سطحی است و جستجوی هدف ،فرض شده است که به صورت جستجوی موازی باشد.در مقابل،در طی جستجوی ناکارآمد،زمان واکنش جهت تشخیص هدف بطور خطی با تعداد موارد محرک‌های مزاحم حاضر افزایش می‌یابد.قشر آهیانه‌ای پشتی در جستجوی دیداری ناکارامد درگیر است(دانر و همکاران،2000و 2002؛اگلین و همکاران،1991؛الگاوی-هرشلر و هچستین ، 2002).مطالعات تصویر برداری عصبی همچنین فعالیت قشر آهیانه‌ای پشتی در طی موقعیت یابی فضایی دیداری را نشان داد(فارا و همکاران،1998؛فریدمن و همکاران،1995؛گیتلمن و همکاران، 1999؛‌هاکس بای و همکاران،2000).
در همه تکالیف جستجوی دیداری،همانگونه که توسط نابره و همکاران(2003) مشخص گردید ،شبکه گسترده‌ای از نواحی قشری درآهیانه،پیشانی ،قشر پس سری و مخچه فعال می‌شود.نواحی متعددی در قشر آهیانه‌ای پشتی بطور دو طرفه فعال می‌شوند که شامل لوب‌های آهیانه‌ای فوقانی و تحتانی و شیار داخل آهیانه ای (هاپ فینگر و همکاران،2000 ؛لئونارد و همکاران،2000).
مطالعاتی که فقط موقعیت‌های جستجوی دیداری پنهان را مورد استفاده قرار دادند،دریافتند که در نواحی متعددی از آهیانه پشتی و نواحی پیشانی در طی جستجوی دیداری ناکارآمد نسبت به جستجوی دیداری کارآمد افزایش فعالیت وجود داشت.بنابراین، مشارکت قشر آهیانه پشتی و نواحی مغزی پیشانی در جستجوی دیداری محدود به درگیری آنها در حرکات چشم نمی‌باشد(هاپ فینگر و همکاران ،2000؛لئونارد و همکاران،2000؛لویز و ادواردز،2002).در حالیکه مطالعاتی که موقعیت‌های جستجوی دیداری آشکا را بکار می‌گیرد،نشان داده است که نواحی در قشر آهیانه فوقانی و شیار داخل آهیانه‌ای در طی جستجوی دیداری کارآمد بیشتر فعال می‌شوند(لویز و همکاران،2003 ومندز و همکاران،1997).
یافته‌های نابره و همکاران(2003) تایید کرد که قشر آهیانه پشتی در واقع درگیر جستجوی دیداری است و فعالیت لوب‌های آهیانه عمدتاً به درجه کارایی جستجوی دیداری حساسیت دارد،اما حساسیت کمتری نسبت به پیوند خصیصه‌ها دارد.جستجوی کارآمد اثر قابل توجه تری روی مشارکت نواحی مغزی در جستجوی دیداری نسبت به پیوند خصیصه دارد.جستجوی فعال ماهرانه فعالیت در لوب آهیانه‌ای فوقانی ،شیار آهیانه‌ای داخلی و در شکنج زاویه‌ای راست در موقعیت جستجوی ناکارآمد نسبت به کارآمد افزایش می‌دهد.افزایش فعایت همچنین در لوب‌های پیشانی،پس سری و نواحی مخچه یافت می‌شود.فعالیت لوب شامل قشر پیش پیشانی جانبی پشتی و قشر پیش حرکتی /پیش پیشانی جانبی شکمی دو طرفه می‌باشد.
2-14-1 تاثیر سن روی جستجوی دیداری
تعداد گسترده‌ای از پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد در تکالیف جستجوی دیداری حروف بطور معناداری در کودکی بهبود می‌یابد(نابره و همکاران،2002) و در مراحل بعدی کاهش می‌یابد(نابره و همکاران ،2003). بطورخاص بزرگسالان جوان نسبت به کودکان و کهنسالان زمان واکنش سریع تری را در تکالیف جستجوی دیداری حروف نشان دادند،اما زمان واکنش آنها شبیه تکالیف جستجوی دیداری خصیصه بود(ناداریف،1993). این موضوع پیشنهاد می‌کند که بعضی اوقات برای کودکان و کهنسالان نسبت به بزرگسالان جوان در فرایند‌های یکپارچگی خصیصه‌های دیداری و جستجوی زنجیره‌ای مشکلاتی وجود دارد.مطالعات ساز و کارهای بسیاری را در این مشکلات در دوران کودکی پیشنهاد می‌کند که شامل حدت جستجوی محیطی(پاراسرامان و همکاران،2000)،توانایی حرکت چشم(پوسنر و دیهانه،1994) توانایی حرکت کانونی توجه (پارسل و استوارت، 1986) و توانایی تقسیم توجه دیداری میان اشیاء متعدد(پارسل و استوارت ،1988) می‌باشد.
در مطالعه لورنزو لوپز و همکاران (2008) شواهد عصب شناختی برای این حقیقت که کهنسالان زمان واکنش کندتری در طی جستجو حروف در مقایسه با جوانان دارند.پتانسیل وابسته به رویداد زمان نهفتگی طولانی و دامنه پایین را در آزمودنی‌های مسن نسبت به آزمودنی جوان در مولفه p3 نشان داد ،که با فعالیت لوبه‌های آهیانه‌ای مرتبط می‌باشد.این پیشنهاد می‌کند که درگیری لوب آهیانه تابع کاهش وابسته به سن در سرعت تکالیف جستجوی دیداری است.همچنین نتایج نشان می‌دهد که افراد مسن در مقایسه با افراد جوان فعالیت کمتری در قشر سینگولیت قدامی و در نواحی لیمبیک و پس سری گیجگاهی که درگیر عملکرد تکالیف جستجوی دیداری است،دارند
چه چیزی انتخاب می‌شود؟ برای این پرسش که در توجه دیداری متمرکز چه چیزی انتخاب می‌شود،سه پاسخ عمده وجود دارد. اول،احتمال دارد ما به طور انتخابی به یک حوزه یا منطقه فضایی توجه کنیم،درست مثل زمانی که به عقب برمی گردیم تا منبع صدا را تشخیص دهیم.دوم،احتمال دارد ما به یک شی یا اشیاء خاصی توجه کنیم.این مطلب با توجه به این واقعیت قابل قبول می‌رسد که ادراک دیداری به طور عمده به اشیاء خاصی توجه دارند که ما به آنها علاقه مندیم.سوم،احتمال داردسیستم‌های پردازشی ما به قدری منعطف باشند که بتوانیم یا به یک حوزه فضایی توجه کنیم و یا به یک شی خاص(آیزنک و کین،2010).
2-15 توجه مبتنی بر مکان
اوکریون،داونینگ و کانویشر (2000) در حمایت از این تصور که توجه می‌تواند بر اساس مکان باشد،به یافته‌هایی رسیدند.دو بیضی به رنگ‌های مختلف به آزمودنی‌ها ارائه شد،یکی به سمت چپ تثبیت و دیگری به سمت راست.آزمودنی‌ها باید جهت گیری یک بیضی را که رنگ آن مشخص شده بود، را می‌گفتند.هر بیضی بر یک خانه یا چهره نامربوط برهم نمایی شده بود. اوکریون،داونینگ و کانویشر(2000) از تصاویر تصویربرداری با تشدید مغناطیسی عملکردی استفاده کردند و از این واقعیت بهره بردند که منطقه دوکی شکل چهره در زمان پردازش چهره،به طور انتخابی پردازش می‌شدند.مطابق پیش بینی این اصل که توجه براساس مکان می‌باشد. تصاویر ،تصویربرداری با تشدید مغناطیسی عملکردی نشان دادند که در وضعیت بیضی توجه شده،بر روی محرک برهم نمایی شده پردازش بیشتری صورت گرفت تا بر محرک برهم نمایی شده‌ای که در بیضی توجه نشده بود.
2-16 توجه شیء محور
اغلب توجه دیداری به سمت شیء هدایت می‌شود تا به منطقه خاص.برای مثال،به مطالعه اوکریون،داونینگ و کانویشر(1999) توجه کنید.به آزمودنی‌ها دو محرک(یک چهره و یک خانه)داده شده که به طور شفافی در یک نقطه همپوشانی داشتند،و یکی از اشیاء اندکی حرکت می‌کرد.به آنها گفته شد یا به جهت حرکت محرک توجه کنند یا به موقعیت محرک ثابت.تصور کنید توجه مبتنی بر مکان باشد. در این صورت،آزمودنی‌ها باید به هر دو محرک توجه کنند،چون هر دو محرک در یک مکان قرار داشتند. در عوض،تصور کنید که توجه شیء محور باشد.در این حالت،پردازش محرک توجه شده باید کامل تر از پردازش محرک توجه نشده باشد.
با توجه به برخی از متقاعد کننده ترین یافته‌های حاصله از مطالعه بیماران مبتلا به توجه،توجه دیداری می‌تواند شیء محور باشد.شگفت آور نیست که اغلب توجه دیداری شیء محور است چرا که به طور کلی هدف ادراک دیداری،شناسایی اشیاء محیط می‌باشد.همچنین باید به خاطر داشت که فرایندهای گروه بندی(همچون،قانون مشابهت، قانون مجاورت)که در اوایل ادارک دیداری رخ می‌دهند کمک می‌کنند تا محیط دیداری به شکل (شیء مرکزی)و زمینه تقسیم شود.همان گونه مشاهده کردیم ،محدودیت عمده توضیح شیء محور توجه دیداری این است که توجه می‌تواند مبتنی بر مکان هم باشد.بنابراین دیدگاه‌های شی محور نمی‌تواند به طور کامل توجه دیداری را توضیح دهند(آیزنک و کین،2010).
2-17- گوش بزنگی
در روان شناسی امروز،گوش بزنگی به عنوان توجه پایدار نامیده می‌شود و به عنوان توانایی حفظ توجه و هشیاری در دوره‌هایی طولانی از زمان تعریف می‌شود(وارم و همکاران،2008).در طول این زمان،فرد برای تشخیص ظاهر محرک‌های خاص هدف تلاش می‌کند(استرنبرگ،2009).از طرفی گوش بزنگ بودن،به توانایی فرد برای توجه به یک میدان تحریک طی دوره‌ای طولانی اشاره دارد که در جریان آن،فرد در پی ردیابی ظهور محرک خاص یا هدف مورد علاقه خود است.وقتی فرد گوش بزنگ است،با دقت در انتظار است تا علامت محرکی را که ممکن است در زمان نامشخص ظاهر شود،ردیابی کند.معمولاً گوش بزنگ بودن در موقعیت‌هایی ضروری است که یک محرک معین فقط به ندرت اتفاق می‌افتد،ولی به محض وقوع نیاز به توجه فوری دارد.افسران نظامی که در انتظار حمله‌ای پنهانی هستند به وظیفه‌ای با گوش بزنگی بسیار بالا اشتغال دارند.(استرنبرگ،2008).
مطالعه گوش بزنگی از سال 1940 میلادی عمدتاً به دلیل افزایش تعامل افراد با دستگاه‌ها برای برنامه‌های کاربردی که شامل نظارت و تشخیص وقایع نادر و سیگنال‌های ضعیف است،گسترش یافته است.چندین برنامه کاربردی شامل کنترل ترافیک هوایی، بازرسی و کنترل کیفیت،ناوبری خودکار،نظامی،مرزی.

Share