سبز اندیشان امروز

ارزیابی عملکرد

3-اثر بجا مانده از ابزار ممکن است از نقطه ورود یا جایی که گاو صندوق یا قفسه های قفل شده به زور باز شده اند، حکایت کند
4-قطرات پاشیده شده خون مسیر، زاویه و شدت گلوله و چاقو و ماهیت زخم های قربانی می تواند مکان دقیق یا نسبی مهاجم، قربانی و یا افراد دیگر حاضر در صحنه در لحظه وقوع جرم را آشکار کند.
مأمورین کشف جرایم با نگاه کردن به هر تکه از مدارک کشف شده سعی در یافتن آن دارند که آیا مدرک یافت شده نظریه آن ها را تقویت می کند یا خیر، این کار فقط با بررسی صحنه جرم حاصل نمی شود. بلکه اطلاعات بدست آمده از آزمایشگاه جنایی، گزارشات پزشکان به دست آمده از معاینات پزشکی قانونی و افراد آسیب دیده را شامل می شود. هر چیزی که با دیگر اجزاء فرضیه نمی خواند یا باید با آن تطبیق داده شود یا اینکه می بایست فرضیه تغییر داده کند. در نتیجه بازسازی صحنه جرم دائما در حال تغییر بوده و به علت کشف موارد تازه دائماً در حال تکامل می باشد (لایل, 1388: 70-71).
2-4-2-3-2-6)یادداشت های صحنه جرم:
یادداشت های صحنه جرم، سندی کتبی دائمی از حقایق یک پرونده جهت استفاده درتحقیق بیشتر،گزارش نویسی و پیگیری پرونده هستند. یادداشت های دقیق نه تنها به یادآوری های آنی کمک می کنند بلکه برای تهیه کروکی ها و گزارش هم استفاده می شوند. یادداشت ها در طول یک تحقیق جنایی کامل اهمیّت دارند.
زمان یادداشت برداری: یادداشت برداری بلافاصله پس از دریافت پیام جهت اقدام، یادداشت برداری آغاز و با ثبت اطلاعاتی که در طول تحقیق دریافت می شود ادامه می یابد ( ام.هس و بنت،1385: 162-164).
آنچه باید ثبت شود: تمام اطّلاعاتی که در پاسخ به این سوالات کمک می کند باید ثبت شود. چه کسی؟ چه چیزی؟ کجا؟ چه وقت؟ چگونه؟ چرا؟ (هس ورابلسکی،1996: 24-25).
نحوه یادداشت برداری: نحوه انتخاب حقایق کلیدی و ثبت آنها به صورت اختصار را باید فرا گرفت. یادداشت ها باید موجز، خوانا، به صورت کوتاه ، مختصر و قابل درک برای دیگران باشند.
2-4-2-3-2-7)ویژگی های یادداشت های موثر:
یادداشت های موثر، صحنه و حوادث را چنان خوب توصیف می کنند. که دادستان، قاضی یا هیأت منصفه می توانند آنها را تجسم نمایند.معمولا یادداشت های موثر: کامل، دقیق، مشخص، واقعی، واضح، مرتّب و خوانا هستند.
هدف اصلی یادداشت ها ثبت حقایق یک پرونده است. لذا واقع بینی و بی طرفی در یادداشت برداری باید به کار برده شود. زیرا یادداشت ها پایه و اساسی برای گزارش تحقیقات جنایی هر پرونده هستند (ام.هس و بنت،1385: 168-174).
2-4-2-3-3)گزارش:
گزارش ها، سندی کتبی و دائمی ازحقایق مهم هستند که جهت مواردذیل قابل استفاده می باشند: بررسی گذشته، در جریان قراردادن سایر مأموران پلیس، ادامه دادن تحقیق، آماده کردن پرونده ها در دادگاه، ارائه حقایق مربوط به دادگاه، هماهنگ سازی فعاّلیت های پلیس و برنامه ریزی خدمات آتی پلیس و ارزیابی عملکرد مأموران پلیس.
2-4-2-3-3-1)مراحل گزارش نویسی:
گرد آوری حقایق،تحقیق، مصاحبه، باز جویی؛
ثبت آنی حقایق؛ یادداشت برداری؛
مرتّب کردن حقایق؛
نوشتن گزارش،
ارزیابی گزارش: ویرایش و غلط گیری،در صورت نیاز اصلاح گزارش.
2-4-2-3-3-2) انواع گزارش:
مأموران کشف جرم معمولاً سه نوع گزارش را تنظیم می کنند::
گزارش اولیه یا مقدّماتی
گزارش تکمیلی یا پیشرفته؛
-گزارش نهایی یا پایانی (ام.هس و بنت،1385: 174-180).

                                                    .