ارزیابی عملکرد مالی

ارزیابی عملکرد مالی

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند معیارهای اساسی برای ارزیابی « سلامت مالی » یک بنگاه یا امکان تداوم فعالیت آن با شد اعمال این شاخص ها زمینه لازم برای ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت تداوم فعالیت بنگاه را فراهم می نماید .
اهداف اساسی این تحقیق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
الف) شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص و ضعیت تداوم فعالیت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد .
ب) بر اساس تعیین شاخص های پیش بینی در ورشکستگی در تحقیقات بعدی، این شاخص ها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیر دولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا تنها اعلام ورشکستگی قرارخواهد گرفت.
ج) آگاهی دادن به سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری‌های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها .
(1-6)قلمرو تحقیق:
(1-6-1)قلمرو زمانی تحقیق:تحقیق حاضر در فاصله ی زمانی تیر تا شهریور ماه 1386 انجام شده است.
(1-6-2)قلمرو مکانی تحقیق: پرسشنامه تحقیق بین اعضای حسابرسان مستقل واساتید ومدیران توزیع گشته و از آنجا که موضوع تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ایران است لذا قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران میباشد.
(1-7)مفاهیم و اصطلاحات کلیدی:
حسابرسی:
فرآیند منظم و با قاعده ( سیستماتیک ) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و در گزارش نتایج به افراد ذینفع است .
نقش اعتباردهی :
نقش اصلی حسابرس مستقل در مواردی که از وی خواسته شود تا نسبت به مسئله ای ( معمولاً مطلوبیت صورتهای مالی ) ، نظر بی طرفانه و حرفه ای ارائه دهد . بدین ترتیب حسابرس مستقل با اظهار نظر در مورد صورتهای مالی بر قابلیت اعتماد و مطلوبیت آنها می افزاید .
تداوم فعالیت :
فرض تداوم فعالیت ، یک اصل بنیادی در تهیه صورتهای مالی است . طبق فرض تداوم فعالیت ،واحد مورد رسیدگی معمولاً به عنوان واحدی فرض می شود که در آینده قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهد و قصد یا الزامی برای انحلال، توقف فعالیت یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات را ندارد . بنابر این دارائیها و بدهی ها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیتهای تجاری ثبت می شود .
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
مقدمه
اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری
ماهیت تداوم فعالیت
در جه شمول تداوم فعالیت
تداوم و اصول حسابداری
تداوم فعالیت وارزش گذاری دارایی ها
اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی
فرض تداوم فعالیت درایران
مبانی نظری شاخص های مندرج در فرضیات 8 گانه
2-1) مقدمه

Share