ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک

حداکثر نگرانی ما درباره آلاینده‌ها، حاصل از اثرات آنها بر سلامت انسان و محیط زیست می‌‌باشد. برای بوجود آمدن یک چنین اثراتی، انسان یا گیرنده‌های اکولوژیکی بایستی در معرض آلاینده‌ها قرار گیرند، به مقداری که سلامتی محیط و انسان به مخاطره افتد. بنابراین مطالعات و بررسیها در این خصوص بایستی بصورت یکپارچه و جامع برای رهاسازی آلاینده، انتقال، پرتوگیری و پاسخ مناسب در ارزیابی ریسک سلامتی کلیه المانهای محیطی انجام گیرد.
می‌توان گفت، محیطهای مختلف، اثرات متفاوتی بر سلامتی محیط و انسان دارد، که بایستی نحوه پخش و انتشار در هر یک مورد بررسی قرار گیرد. مدلها دارای مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی پخش هستند، بطوریکه برای محیط جو انتشار بسیار سریعتر و در وسعت بیشتری نسبت به آبهای زیر زمینی صورت می‌‌گیرد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای پخش و انتشار، طراحی و پیاده سازی شبکه پایش هشدار آنی در اطراف نیروگاهها مانند نیروگاه اتمی‌ بوشهر می‌باشد. به کمک نتایج حاصل از اجرای مدل، می‌توان جانمایی و محل استقرار سنسورهای اندازه گیری مقدار اکتیویته هوای محیط را با دقت خوبی تعیین نمود.
پایش پارامترهای هواشناسی
برنامه پایش جوی یکی از عناصر اصلی پایش محیطی نیروگاه اتمی‌ بوشهر می‌باشد که برای جمع آوری، پردازش و آرشیو داده‌های پارامترهای هواشناسی بکار می‌رود. این داد‌ها برای مدلسازی پخش اتمسفریک در نیروگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تاسیسات هسته‌ای مانند نیروگاه اتمی‌ بوشهر، بررسی‌های محیطی، به منظور محاسبه‌ی مقادیر پرتوگیری بوسیله واسطهای محیطی، انجام می‌شود و بیشترین پرتوگیری کارکنان و ساکنین اطراف نیروگاه، از مسیر هوا می‌‌باشد. برنامه مانیتورینگ جوی، برای ایجاد یک پایگاه داده مناسب از پارامترهای اندازه گیری شده و محاسبه شده‌ی جوی منطقه‌ی سایت، در ارزیابی اثرات نیروگاه بر انسان و محیط، در شرایط کاری عادی و یا حادثه ای، جهت تصمیم گیری بسیار موثر است. چنین پایگاه داده‌ای، پشتیبان کدهای محاسباتی پخش جوی می‌‌باشد. بطور کلی برنامه مانیتورینگ شامل سه بخش عمده زیر است:
اندازه گیری پارامترهای هواشناسی (سرعت و جهت باد، دما، رطوبت، فشار و تشعشع) بکمک ادوات هواشناسی نصب شده برروی یک دکل با ارتفاع حداقل 10 متر در نزدیکی محل چشمه رهاسازی.
سنجش از راه دور پارامترهای سطوح بالای جو با استفاده از سیستمهایی از قبیل سودار (SODAR)، رادیوسوند و بطور کلی ادوات اندازه گیری جو بالا.
اطلاعات دیده بانی ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی زمینی.
3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی
مهمترین عناصر هواشناسی در برنامه پایش جهت استفاده در مدلهای پخش و انتشار عبارتند از:
سرعت و جهت باد
دمای هوای محیط
اختلاف دمای قائم
نقطه شبنم
دمای توده ای مرطوب
رطوبت نسبی
بارندگی
پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیو اکتیو
(Atmospheric Dispersion of Gaseous Radioactive Effluents)
برای تعیین الگوی پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو رها شده از دودکش نیروگاه اتمی بوشهر از مدل گوسی پخش Gaussian Dispersion Model استفاده گردید. مدل گوسی پخش آلاینده های جوی در مطالعه روند پخش مواد از چشمه های گوناگون آلودگی با ابعاد فیزیکی مختلف نظیر: چشمه های نقطه ای، خطی، سطحی و حجمی مطرح میباشد که به صورت یک روش علمی- عملی در ارزیابی های زیست محیطی به کار میرود.
در مطالعات محیطی نیروگاه اتمی بوشهر نیز این مدل برای برآورد الگوی پخش مورد استفاده قرار گرفته است.
3-12-4-3 مدل گوسی پخش ( Gaussian Dispersion Model )
مدلهای پخش بر اصول زیر استوار می باشند:
هر مدل پخش به طور مستقیم متناسب با مقدار مواد رها شده از چشمه می باشد.
هر مدل پخش معکوسا” متناسب با سرعت باد در محل چشمه می باشد.
هر مدل پخش شامل تابعی است که نشان دهنده درجه آمیختگی متناسب با شدت تلاطم در محیط می باشد.

Share