جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی- قسمت ۸

عوامل بین شخصی: نسبت و روالط میان سازمان، دوستان|، اتحادها، فرآیندهای کنترل
عوامل بیرونی: نقش ها، مسئولیت ها، پست های سازمانی

ج) وظایف:
مقولات مدیریتی: بررسی دقیق، سازماندهی، انگیزش، نظارت و کنترل
فعالیت های تکراری و فعالیت های غیر تکراری
سطح فردی، یادگیری، ارتباطات، تصمیم گیری، اجرا

د) تکنولوژی:
ساختار دارایی های فیزیکی، زمین، ساختمان، کارخانجات، تجهیزات.
ساختار داراییهای مالی/توزیع جغرافیایی منابع

ه) فناوری اطلاعات
پایگاه داده ها، وسایل ذخیره سازی
توانمندیهای محاسباتی، نرم افزار
توانمندیهای ارتباطی، شبکه ها
پایگاههای دانش
طرحهای اطلاعاتی

و) محیط
اقتصاد ملی و جهانی
مشتریان، عرضه کنندگان و رقبا
تولیدات، جایگزین ها / نوآوریهای تکنولوژی

۴-چارچوب گری و اسکات مورتون:
چارچوب ارایه شده توسط گری و اسکات مورتون برای ۳ دهه توانست به عنوان یک پارادایم باقی بماند. اما ما در حال حاضر با بسیاری از انواع سیستم ها و فناوری های جدید نسبت به موقعی که این چارچوب مطرح شد روبرو هستیم. سیستم هایی را که اخیرا مطرح نموده اند ممکن است که توسط افراد، گروه های کاری یا سازمانها استفاده شود یا حتی ممکن است این سیستم ها بین سازمانی باشند که یک یا بیش از چند سازمان را به هم متصل می سازند. مدلی که ارائه شده است شرح می دهد که فناوری اطلاعات افراد، گروه های کاری و سازمانها را پشتیبانی می نماید. افراد از این فناوری کمک می گیرند تا وظایف مدیریتی از این قبیل طراحی سازمان، فرموله کردن استراتژی سازمان، تصمیم گیری و از این قبیل وظایف را انجام دهند. ( لوکاس[۱۰]، ۲۰۰۰)
سازمانها، گروه های کاری، افراد
تکنولوژی متغیر:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.