ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی- …

شروع به تولید محصول جدید

تحلیل واریانس

کنترل موجودیها ، برنامه ریزی تولید

نیمه ساخت یافته

برنامه ریزی برای تحقیق و توسعه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیریت منابع انسانی

مدیریت نقدی ( موجودی)

غیر ساخت یافته

بسیاری از افراد صاحب نظر در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اعتقاد دارند که تصمیمات غیر ساخت یافته بیشترین هزینه را برای سازمان در بردارند و توسعه سیستم هایی برای حل مسائل غیر ساخت یافته بزرگترین چالش برای سازمانهای امروزی است و بدون شک در مقایسه با مسائل ساخت یافته از میزان ریسک بالاتری برخوردار است. در واقع هدف و تکنیکهای طراخی تصمیمات ساخت یافته از غیر ساخت یافته هدف سیستم های اطلاعاتی معمولا عبارت است از توسعه پردازش اطلاعات، ولی در تصمیمات غیر ساخت یافته هدف سیستم های اطلاعاتی، توسعه سازمان و ارائه خروجیهای اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیرندگان است.

  1. چارچوب هارلود لویت:

چارچوب گسترش یافته ای توسط هارولد لویت ارایه شده است که دیدگاه جدیدنری را ارائه می دهد. شکل ریز بیان می کند که سازمانها ساختارهای داخلی را گسترش می دهند تا افراد بتوانند وظایف شغلی خود را انجام دهند. در این شکل فناوری اطلاعات از دیگر اشکال فناوری جدا شده است بدین علت که فناوری اطلاعات نقش کانونی در پیوند دادن اجزا سازمان با یکدیگر ایفا می کند تا سازمان بتواند وظایف خود را انجام دهد. جنبه خاص این مدل این است که تغییر خاص در یک بخش باعث تغییر در بخش های دیگر می شود. جدول زیر شرح جزییات مدل را مشخص می کند. ( لویت[۹]، ۱۹۹۸)
تکنولوژی سازمان
محیط
شغل
IT
افراد
محیط
ساختار سازمانی
شکل ۳-۲: چارچوب لویت
جدول ۲-۲: تشریح چارچوب لویت

الف) ساختار سازمانی:
ساختار رسمی سازمانی ( سلسله مراتب، تیم های کاری)
نقش های سازمانی مسئولیتها
اهداف سازمانی، استراتژی ها، خط مشی ها
ساختار روابط غیر رسمی، فرهنگ
مکانیزمهای رسمی و غیر رسمی پردازش اطلاعات
ب) افراد:
عوامل داخلی: من، آموزش، دانش، مهارتهای مدیریتی، مهارتهای رهبری، نوع شخصیت، سبک شناختی
عوامل انگیزشی: اهداف شخصی، مطلوبیتها