مقاله علمی با منبع : ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی- …

 • امور پردازش اطلاعات
 • امور تصمیم گیری
 • اشتراک اطلاعات از طریق محاسبات غیر تمرکزی
 • نوآوری
 • ۴-۱-۲ رابطه فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی:
  فن آوری اطلاعات ما را قادر می سازد تا سیستم های اطلاعاتی کارآمدی به وجود آوریم، بدون کارکرد معقول فن آوری اطلاعاتی، فعالیت ها تقریبا بی فایده و بی حاصل خواهد بود. (بهان و هوملز، ۱۳۷۷)
  در واقع می توان گفت، فناوری اطلاعات بستر مناسب را برای به کارگیری سیستم های اطلاعاتی فراهم می کند. در فن آوری اطلاعات، گام های ضروری برای تحقق عملیات سیستم های اطلاعاتی به ترتیب اولویت تعیین می شوند و نحوه ی عمل مشخص می شود. به این ترتیب لازم است که فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در یکدیگر به صورت یکپارچه و هماهنگ ادغام شوند و نیازهای اطلاعاتی سازمان را پاسخ دهند. ( زاهدی،۱۳۷۸)
  استراتژی سیستم اطلاعاتی
  “چه”
  استراتژی فناوری اطلاعات
  “چگونه”
  تعیین چگونگی کار
  تعیین نیازها و اولویت ها
  شکل شماره ۱-۲:ارتباط سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
  اطلاعات بین افراد و گروه ها در یک محیط اجتماعی در حال تبادل و گردش می باشد. در واقع در سازمان ها اطلاعات ممکن است به عنوان منابع مهمی تلقی شوند که به وسیله ی فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی می شوند و سیستم های اطلاعاتی به عنوان عاملی است که باعث تسهیل رد و بدل شدن اطلاعات بین محیط سازمانی می شود. (Clarke, 2000)
  اطلاعات
  سیستم های اطلاعاتی
  فن آوری اطلاعات
  پشتیبانی می کند
  قادر می سازد
  ۲-۲:ماهیت فن اوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات
  ۵-۱-۲ نقش اطلاعات در سازمان:
  برخی از مدیران می اندیشند که تصمیمات خوب بوسیله ی شهود و اشراق و هوش ذاتی آنها اخذ می شود. هرچند نمی توان نقش شهود و اشراق را در تصمیمات نادیده گرفت ولی می توان گفت تصمیم خوب در شرایط محیطی با ثبات و مطمئن، تصمیمی است که از ۹۰٪ اطلاعات و ۱۰٪ الهام و بینش تشکیل شده است. (رضاییان ، ۱۳۸۰)
  ۶-۱-۲ نظریه های تاثیر نظام اطلاعاتی بر سازمان:
  در رابطه با تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نظریات مختلفی در این زمینه وجود دارد که این نظریات در قالب دو دسته پژوهشگران اقتصادی و گروهی دیگر نطریه های رفتاری هستند.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. نظریه های اقتصادی

  الف) نظریه اقتصاد خرد:
  بر مبنای این نظریه فناوری اطلاعات یکی از عوامل تولید به شمار می آید که به آسانی می تواند جایگزین سرمایه و نیروی کار شود. با بکارگیری فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و خود کار کردن بخشی از عملیات که بیشتر به صورت دستی انجام می شد به تدریج میتوان از
  هزینه و حجم نیروی انسانی کاست. بر مبنای این نظریه شمار مدیران و کارکنان دفتری نیز در نتیجه کاربرد فناوری اطلاعات کاهش می یابد.
  ب) نظریه داد و ستد:
  بر اساس این دیدگاه شرکتها هرچه را که از بازار تهیه م یکنند هزینه است و تمامی شرکتها می کوشند تا از هزینه های خود بکاهند. عمده هزینه هایی که در یک شرکت وجود دارند را می توان با استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و بهره گیری آسان از پیمانکاران برون سازمانی به جای کاربرد منابع درونی از هزینه های تماس با بازار و داد و ستد بکاهد. ( دراکر[۲]، ۱۹۸۸)
  ج) نظریه نمایندگی:
  بر اساس اسن نظریه کارفرما (مالک) گروهی نماینده استخدام می کند تا از جانب وی کارها را انجام دهند و برای انجام این کارها اختیارات محدودی به آنها تفویض می کند که این کار موجب پیدایش هزینه اجرای نمایندگی می شود. فناوری اطلاعات هزینه بدست آوردن اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن را کاهش داده و اجازه می دهد تا شرکت از هزینه نمایندگی بکاهد. ( لویت[۳]، ۱۹۸۰)

  1. نظریه های رفتاری

  الف) نظریه تصمیم گیری و کنترل:
  بر اساس این نظریه بنیان کار سازمان بر تصمیم گیری در موقعیت های نامطمئن و همراه با خطر در چارچوب قید و بندهای منطقی است. مدیران برای اخذ تصمیم متکی به اطلاعات هستند. گروه زیادی از مدیران میانی به جمع آوری اطلاعات می پردازند و تصمیم های مدیران ارشد را به کارکنان سطوح پایین می رسانند. بر اساس این نظریه فناوری اطلاعات با کاهش هزینه گردآوری و پخش گسترده اطلاعات می تواند ساختار خشک سازمان را دگرگون سازد. این سیستم ها می توانند مدیران ارشد را بی واسطه به گروه های عملیاتی پیوند داده و باعث حذف سطوح میانی شود. بر اساس این نظریه سازمانها با بکارگیری فناوری اطلاعات متمرکزتر می شوند. چرا که با کاهش فزاینده مدیران میانی، مدیران ارشد هم اطلاعات مورد نیاز خود را برای اداره سازمان به صورت مستقیم در اختیار دارند و بدون نظام اطلاعات، ساختار سازمان همچون هرمی است که همه تصمیم گیریها در بالای آن صورت می پذیرد. با وارد شدن رایانه ها به سازمانها گردآوری اطلاعات آسانتر شده و نیاز به کارکنان فرودست کمتری می باشد. در این ساختار به صورت حرف T وارونه در آمده و با گذشت زمان و گسترش فناوری اطلاعات ساختار شکل لوزی به خود می گیرد و اطلاعات به گونه ای پیوسته از هر سو گردآوری و پخش می شود. ( مالون[۴] ، ۱۹۹۷)
  ب) نظریه جامعه شناختی، پایداری شیوه ها: