ارزش بازار شرکت

در جدول 4-8 ،‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BG ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-1
در مدل 4-1 تمامی ضرایب به جز WMLمعنی‌دارند.‌ ضرایب مقدار ثابت (2.02)،‌ RM-RF(0.42)، SMB (0.52-) و HML (0.47-) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.05) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (29.25) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.48 است که نشان می‌دهد 48 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-2
در مدل 4-2 تمامی ضرایب مقدار ثابت (1.95)، RM-RF (0.41)، SMB (0.51-) و HML (0.46-) در سطح1% خطا معنی‌دارند.معنی‌دارند در سطح10% خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.06) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (38.09) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.48 است که نشان می‌دهد 48 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-3
در مدل 4-3 ضریب مقدار ثابت از نظر آماری معنی‌دار نیست. و ضریب RM-RF (0.57) در سطح 1% خطا معنی‌دار است.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.13) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (19.57) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است.
ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.13 است که نشان می‌دهد 13 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-4
در مدل 4-4 به جز ضریب WMLS-B بقیه ضرایب معنی‌دارند. ضریب مقدار ثابت (1.45)، در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضرایب RM-RF (0.66) و SMB (0.55-) و HML (0.59-) و HMLS-B (0.24) و WML (0.20) در سطح 1% خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.14) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (32.92) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.78 است که نشان می‌دهد 78 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

نتایج فرضیه‌های پژوهش:
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر RM-RF در مدل CAPM (مدل 4-3)،‌ ریسک سیستماتیک بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به ضریب منفی و معنی‌دار متغیر SMB، اندازه شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر منفی دارد.
با توجه به ضریب منفی و معنی‌دار متغیر HML ،‌ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر منفی دارد.
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر WMLدر مدل 4-4 (شامل همه متغیرها)، عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به نتایج ذکر شده در چهار فرضیه قبل، فرضیه “ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران به طور مثبتی تأثیر دارد”، رد می‌شود.
جدول4-8. نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BG
مدل 4-1
مدل 4-4 مدل 4-2 مدل 4-3
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 2.021336 0.0011 1.450592 0.0356 1.954974 0.0015 1.139351 0.1415

                                                    .