ارزش بازار شرکت

ارزش بازار شرکت

4-4-2) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN2
در جدول 4- 3،‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN2 ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-1
در مدل 4-1 ضرایب مقدار ثابت،‌ RM-RF،‌ SMB و WML از نظر آماری معنی‌دار نیستند. ضریب HML (0.09-) در سطح 10% خطا معنی‌دار است.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.91) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (2.11) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 10% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.03 است که نشان می‌دهد 3 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-2
در مدل 4-2 ضرایب مقدار ثابت،‌ RM-RF،‌ SMB از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان تنها ضریب HML (0.08-) در سطح 10% خطا معنی‌دار است.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.91) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (2.82) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.04 است که نشان می‌دهد 4 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-3
در مدل 4-3 ضرایب هیچ یک از متغیرها (مقدار ثابت وRM-RF) معنی‌دار نیست. آماره دوربین واتسون این مدل (1.82) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم معنی‌دار نیست. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.002 است که نشان می‌دهد 0.2 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود که بسیار ناچیز است.
مدل 4-4
در مدل 4-4 ضرایب مقدار ثابت، RM-RF،‌ SMB،‌WML،‌ WMLS-B از نظر آماری معنی‌دار نیستند. در این میان ضرایب HML (0.28-) و HMLS-B (0.12) در سطح1% خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (1.69) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (3.51) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.22 است که نشان می‌دهد 22 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
نتایج فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به ضریب متغیر RM-RF در مدل CAPM (مدل 4-3)،‌ ریسک سیستماتیک بر میانگین بازدهی سهام در ایران دارای رابطه معنی‌دار نیست.‌
با توجه به ضریب متغیر SMB، اندازه شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران دارای رابطه معنی‌دار نیست.‌
با توجه به ضریب منفی و معنی‌دار متغیر HML،‌ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر منفی دارد.
با توجه به ضریب متغیر WML، عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران دارای رابطه معنی‌دار نیست.‌
با توجه به نتایج ذکر شده در چهار فرضیه قبل، فرضیه “ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران به طور مثبتی تأثیر دارد”، رد می‌شود.
جدول4-3. نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN2
مدل 4-1
مدل 4-4 مدل 4-2 مدل 4-3
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت -0.111051 0.8505 -0.227868 0.7993 -0.121235 0.8359 -0.224038 0.7053
RM-RF 0.152200 0.1444 0.195597 0.1821 0.151128 0.1452 0.115383 0.2535

Share