رشته حقوق

ارزش بازار شرکت

دانلود پایان نامه

دوربین واتسون 2.233731 – 2.512973 – 2.237995 – 2.221283 –
آمارهF 6.122783 0.000167 2.091317 0.07160 7.864018 0.00008 12.98938 0.00046
0.146899 – 0.108144 – 0.147516 – 0.091529 –
4-4-12) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SV
در جدول 4- 13،‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SV ارائه شده است که به قرار زیر است:
مدل 4-1
در مدل 4-1 به جز ضریب WML،‌ بقیه ضرایب معنی‌دارند. ضرایب مقدار ثابت (2.41)، RM-RF (0.66)، SMB (0.51) وHML (0.38) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.79) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (29.96) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.49 است که نشان می‌دهد 49 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-2
در مدل 4-2 تمامی ضرایب معنی‌دارند. ضرایب مقدار ثابت (2.45)، RM-RF (0.66)، SMB (0.51) و HML (0.37) در سطح 1% خطا معنی‌دار است.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.79) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (39.48) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.49 است که نشان می‌دهد 49 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-3
در مدل 4-3 ضریب مقدار ثابت (3.15) و ضریبRM-RF (0.48) در سطح 1% خطا معنی‌دار هستند.
آماره دوربین واتسون این مدل (1.70) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (19.72) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.13 است که نشان می‌دهد 13 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-4
در مدل اول به جز ضریب WMLS-B بقیه ضرایب معنی‌دارند. ضریب مقدار ثابت (1.74) در سطح 5% خطا معنی‌دار است. ضرایب RM-RF (0.65) و SMB (0.54) و HML (0.42) و HMLS-B (0.14) و WML (0.22) در سطح 1% خطا معنی‌دارند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.05) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (18.33) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.65 است که نشان می‌دهد 65 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
نتایج فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر RM-RF در مدل CAPM (مدل 4-3)،‌ ریسک سیستماتیک بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر SMB،‌ اندازه شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر HML ،‌ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر WML در مدل 4-4، عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به نتایج ذکر شده در چهار فرضیه قبل، فرضیه “ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران به طور مثبتی تأثیر دارد”، تأیید می‌شود.
جدول 4-13.‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SV
مدل 4-1

مطلب مشابه :  ساختارگرایان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید