ارزش بازار شرکت

آماره دوربین واتسون این مدل (2.23) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (7.86) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.14 است که نشان می‌دهد 14 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-3
در مدل 4-3 ضریب مقدار ثابت (1.54) در سطح 5% خطا معنی‌دار است و RM-RF (0.47) در سطح 5% خطا معنی‌دار است.
آماره دوربین واتسون این مدل (2.22) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است.آماره F مدل هم (12.98) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 1% خطا معنی‌دار است.
ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.09 است که نشان می‌دهد 9 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
مدل 4-4
در مدل 4-4 به جز ضریب RM-RF (0.67) که در سطح 1% خطا معنی‌دار است، بقیه ضرایب معنی‌دار نیستند. آماره دوربین واتسون این مدل (2.51) نشان می‌دهد که مدل از نظر خود همبستگی خطاها مشکل چندانی ندارد، به عبارتی خودهمبستگی خطاهای مدل بسیار ناچیز است. آماره F مدل هم (2.09) نشان می‌دهد که در کل مدل در سطح 10% خطا معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل ( ) معادل 0.10 است که نشان می‌دهد 10 درصد تغییرات مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.
نتایج فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر RM-RF در مدل CAPM (مدل 4-3)،‌ ریسک سیستماتیک بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به ضریب مثبت و معنی‌دار متغیر SMB در مدل 4-2 و 4-1، اندازه شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به ضریب متغیر HML ،‌ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت بر میانگین بازدهی سهام در ایران دارای رابطه معنی‌دار نیست.
با توجه به ضریب متغیر WML،‌ عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران دارای رابطه معنی‌دار نیست.
با توجه به نتایج ذکر شده در چهار فرضیه قبل، فرضیه “ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل مومنتوم بر میانگین بازدهی سهام در ایران به طور مثبتی تأثیر دارد”، رد می‌شود.
جدول 4-12.‌ نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SN
مدل 4-1
مدل 4-4 مدل 4-2 مدل 4-3
متغیر ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value
مقدار ثابت 1.232591 0.1083 0.968325 0.5189 1.291207 0.0915 1.545357 0.0483
RM-RF 0.588148 0.0000 0.675774 0.0074 0.596982 0.0000 0.470517 0.0005
SMB 0.294879 0.0024 0.164091 0.4313 0.289810 0.0027 – –
HML 0.107541 0.1068 0.054509 0.6906 0.103021 0.1210 – –
HMLS-B – – -0.012871 0.8586 – – – –
WML 0.058500 0.3405 0.199224 0.1953 – – – –
WMLS-B – – -0.001692 0.9838 – – – –

                                                    .