رشته حقوق

ارتباطات میان‌فرهنگی

دانلود پایان نامه

اولین‌گام از نظر او خودآگاهی نسبت به قواعدی است که در ما درونی شده است.
داشتن نگرش مثبت: حسن نیت در ارتباطات میان‌فرهنگی نکته‌ای اساسی است.
داشتن انگیزه برای ارتباط: تلاش برای برقراری ارتباط نیاز به انگیزه‌ای دارد که ما را برای غلبه بر موانع ارتباط تحریک کند. برای نمونه سعی می‌کنیم ناخودآگاهی که رفتار دیگران را منفی تفسیر می‌کند کنار بگذاریم.
کنارگذاشتن قوم‌مداری: باید غفلت و جهالت را با دانش جایگزین کنیم. این دانش مانع از رفتارهای منفی ناخودآگاه ما می‌شود.
شناخت فرهنگ هدف
مشخص کردن جایگاه ارتباطات میان‌فرهنگی در طبقه‌بندی «زمینه بالا» و «زمینه پایین»
منعطف‌بودن: سازگاری در ارتباطات میان‌فرهنگی مهم‌ترین شرط تلقی می‌شود.
مسئولیت‌پذیری: برای موفقیت در ارتباطات میان‌فرهنگی شاید لازم باشد اکثر کارها را خودتان انجام دهید.
دیدگاه‌های ذهنی که جهانی‌تر هستند می‌تواند در موفقیت ارتباطات میان‌فرهنگی موثرتر باشند.
2-۴-۴- هالیدی: مدلهای کاربردی و مفاهیم نظری
هالیدی و همکارانش در کتاب ارتباطات میان‌فرهنگی خود چارچوب مفهومی مناسبی را پدید آوردند. آن‌ها سه مفهوم هویت، دیگرسازی و بازنمایی را از جهت مفهومی، کاربردی و نظری مورد مطالعه قرار داده‌اند. آن‌ها معتقدند تمام انواع ارتباطات، میان‌فرهنگی است از این‌رو دیدگاه‌های آن‌ها نوعی مهارت‌های ارتباطی را توضیح داده‌است. آن‌ها با یک نمونه واقعی و تفسیر آن نمونه مدل‌هایی را ارائه می‌کنند که به‌نتایجی عملی برای ارتباط منجر می‌شود.
هویت
هویت در این تحقیق آن‌چیزی است که یک فرهنگ تلاش می‌کند خود را آن‌گونه بازنمایی کند. توصیه‌های هالیدی در این بخش چنین است:
واکنش شما نسبت به دیگران بر اساس آنچیزی باشد که شما از آن‌ها فهمیدید نه آنچه درخصوص آنها شنیده‌اید.
از قضاوت‌های سطحی نسبت به دیگران پرهیز کنید.
بپذیرید که هر اجتماع دارای ابعاد پیچیده‌ و مختلف فرهنگی همچون اجتماع شماست.
اتفاقاتی که میان شما و دیگران رخ می‌دهد را مورد تامل عمیق قرار دهید و بر اساس آن ارتباط خود را پی بگیرید.
دیگرسازی
دیگرسازی یک از موانع مهم ارتباطی است که نشان می‌دهد چگونه ما دیگر فرهنگ‌ها را به کمتر از چیزی که هستند تقلیل می‌دهیم. هالیدی سعی می‌کند موانع شناخت واقعیت دیگر فرهنگ‌ها را توضیح دهد. مهمترین علت این مشکل وجود پیش فرضهایی است که ما نسبت به دیگران داریم پیش از آنکه آنها را به‌خوبی بشناسیم.
هالیدی این موانع را بدین صورت تصویر کرده‌است: هنگامی که دو فرهنگ با هم تعامل می‌کنند ابعاد پیچیده‌تری به ارتباط اضافه خواهد شد. هالیدی توضیح می‌دهد که آنچه میان یک فرد با دیگری اتفاق می‌افتد به‌شدت متاثر از محیطی است که ارتباط در آن روی می‌دهد. از این رو باید این محیط و تمایلاتمان را به‌خوبی بشناسیم تا بدین وسیله واکنش دیگر فرهنگ‌ها را نسبت به ان تمایلات درک کنیم.
هالیدی دو مفهوم قدرت و گفتمان را به‌عنوان یکی از چالش‌های ارتباطات می‌داند. هنگامی که افراد صحبت می‌کنند کلمات آنها معناهایی را در چارچوب قدرت و گفتمانهای خاصی منتقل می‌کند. او دو توصیه را در این خصوص پیشنهاد می‌کند:
مفتون تجربیات گذشته درباره دیگران قرار نگیرید.
زبان خود را به‌دقت واکاوی کنید و نسبت به ابعاد مخرب و فرهنگرای آن باشید.
بازنمایی

مطلب مشابه :  اقسام ایقاع و شرط از دیدگاه حقوقی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید