ارتباطات میان‌فرهنگی

ارتباطات میان‌فرهنگی

تجارت، آموزش و بهداشت سه حوزه‌ی متاثر از مناسبات فرهنگی هستند. سماور این حوزه‌ها را زمینه‌های ارتباطی می‌نامد. زمینه ارتباطی اشاره به محیط‌های فرهنگی دارد که ارتباطات در آن رخ می‌دهد. قواعد مرتبط با رسمیت، عدم رسمیت، جدیت و جسارت، سازگاری میان‌فردی و زمینه‌ی اجتماعی در هر وضعیت ارتباطی اهمیت دارد. در حوزه‌ی تجارت، فرهنگ بر موافقت‌ها، مدیریت، مذاکرات، تصمیم‌گیری و مدیریت تعارضات تاثیر می‌گذارد.
نگاه مسئله‌محور سماور نیز تحت‌عنوان رشد شایستگی‌های میان‌فرهنگی رخ نموده است. مهم‌ترین چالش‌های ارتباطات میان‌فرهنگی از نظر سماور جستجو برای یافتن شباهت‌ها، کاهش نگرانی و اضطراب، تفکرات قالبی، پیش‌داوری، قوم‌گرایی، سوء استفاده از قدرت و شوک فرهنگی است. سماور برای رشد ارتباطات میان‌فرهنگی به‌موارد همچون: شناخت فرهنگمان، شناخت نگرش‌هایمان، شناخت شیوه‌های ارتباطی‌مان، توجه به‌خودمان، ، همدلی، آگاهی از تفاوتهای فرهنگی، توسعه انعطاف‌پذیری در ارتباط، و یادگیری شیوه‌ی سازگاری فرهنگی اشاره می‌کند.
شوک فرهنگی از نظر سماور هنگامی رخ می‌دهد که شما از یک محیط آشنا به محیطی ناآشنا بروید و متوجه شوید که روش‌های معلول ارتباط در شما تاثیرگذار نیست. این شوک چهار مرحله دارد: هیجان، رفع توهمات، شفاف‌شدن، عمل‌کرد موثر. سماور معتقد است با گسترش مهاجرت‌ها در سطح جهان تنوع در حال افزایش است و باید شیوه‌های تعامل با یک‌دیگر را آموخت. فرهنگ‌پذیری با مسائلی همچون زبان، عدم تعادل و آرامش و قوم‌مداری مواجه است. عدم تعادل و آرامش با چهار مکانیسم رفع می‌شود: شبیه شدن، جدا شدن، یکپارچه شدن و انزوا. سازگاری استراتژی برخورد فردی با فرهنگ میزبان، شناخت نسبت به ان و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی آن‌هاست.
مبحث مهم دیگری که سماور آن را مطرح می‌کند اخلاق در ارتباطات میان‌فرهنگی است. به‌طور کلی دو رویکرد اساسی در اخلاق وجود دارد: بنیادگرایی و نسبی‌گرایی. او احترام در هنگام برقراری ارتباط را ضروری می‌داند. جستجوی اشتراکات فرهنگ‌ها در تدوین اخلاق فرهنگی کمک بسیاری خواهد کرد. سومین توصیه سماور در خصوص اخلاق فرهنگی، پذیرفتن مسئولیت عواقب کنش‌هایمان برای ما و دیگران است.
2-۴-۲- نپ: مسائل و شاخص‌ها
نپ معتقد است که تمام مسائل به ارتباط میان‌فرهنگی مربوط نمی‌شود. برای نمونه هنگامی که مهاجران قادر به ارتباط با دیگران نیستند شاید مشکل از آموزش زبان باشد نه مشکلات فرهنگی. نپ مجموعه‌ای از مسائل ارتباطات میان‌فرهنگی را در کتابش بدین‌شکل آورده است:
سوء تفاهم و تاثیر عوامل فرهنگی بر ساخت معنا
تعارض و تاثیر عوامل فرهنگی بر مدیریت و توسعه‌ی رابطه
دروازه‌بانی و تبعیض
تاثیر روابط ناعادلانه قدرت بر ارتباطات
موفقیت‌های مدیریت و بازرگانی در حوزه ارتباطات میان‌فرهنگی
تاثیر رسانه‌ها در جهانِ جهانی شده
ادراک هویت و ارتباطات
استعداد و تشخیص میان‌فرهنگی
آموزش و ارزیابی میان‌فرهنگی
نپ مبانی نظری و روش‌شناختی ارتباطات میان‌فرهنگی را مبتنی بر روان‌شناسی، زبان‌شناسی، مطالعات ارتباطات، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌داند.
او شش شایستگی میان‌فرهنگی را بر اساس چارچوب INCA چنین بر می‌شمارد: تحمل ابهام، انعطاف رفتاری، آگاهی ارتباطی، کسب دانش، احترام و همدلی با دیگری. در این چارچوب هر یک از این معیارها با سه عنصر انگیزه، مهارت و رفتار توضیح داده می‌شود. این سه عنصر همان عناصری است که وارد در مدل خود با عنوانABC توضیح داده است. بنت این سه عنصر را سه مرحله می‌داند که با انگیزه آغاز می‌شود و با کسب مهارت و دانش به سطح رفتاری می‌رسد.
2-۴-۳- ناوینگر: موانع ارتباط
ناوینگر در کتابش دیدگاه‌های نظری ارتباطات میان‌فرهنگی را استخراج کرده است و آن را در یک نمونه عملی تشریح کرده است. از نظر او دو‌سوم یا سه‌چهارم ارتباطات ما غیرکلامی است؛ حتی هنگامی که صحبت می کنیم بیشتر با ارتباطات غیرکلامی استفاده می‌کنیم. او چنین توضیح می‌دهد که «ما نمی‌توانیم ارتباط برقرار نکنیم. تمام رفتارهای ما ارتباطات است و ما نمی‌توانیم هیچ رفتاری از خود بروز ندهیم.» رفتار ما نیز متاثر از فرهنگ است زیرا در آن تربیت شده‌ایم.
او برای توضیح تاثیر فرهنگ از دو مفهوم «زمینه بالا» و «زمینه پایین» استفاده می‌کند. در پیامهایی که زمینه بالایی دارند اطلاعات بیشتر از زمینه فیزیکی یا درونی شده مخاطب گرفته می‌شود و کمتر در پیام رمزگذاری می‌شود.
هال معتقد است ارتباطات همان فرهنگ است و فرهنگ همان ارتباطات. عده‌ای از متخصصان ارتباطات نیز معتقدند تمام انواع ارتباطات، میان‌فرهنگی است. فرهنگ از یک خانواده به خانواده دیگر حتی از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است. اما از نظر ناوینگر این تعریف از ارتباطات میان‌فرهنگی سودمند نیست او گرایش دارد که ارتباطات میان‌فرهنگی را بیشتر مبتنی بر ملیت توضیح دهد.
ریچارد پل مسئله ارتباطات میان‌فرهنگی را هویت می‌داند. گسترش تکنولوژی و ارتباطات جمعی این ترس از دیگری را گسترش داده است. منتقدان جهان‌گرایی معتقدند که تکثرگرایی فرهنگی باید تقویت شود.
ناوینگر معتقد است اختلاف‌های فرهنگی بیش از آن‌که ناشی از سوء تفاهم باشد ناشی از مبانی ادراکی آن‌هاست و به‌سادگی نمی‌توان این تفاوت‌های عمیق را پاک کرد. نباید تاریخ را فراموش کرد؛ اما در عین‌حال نباید تاریخ مبنای قضاوت باشد؛ بلکه می‌بایست دیگری را بر اساس رفتارهای شخصی او بدون درنظرگرفتن فرهنگ و ملیت مخاطب قرار داد. تحقیقات در حوزه ارتباطات میان‌فرهنگی نشان می‌دهد مردم تمایلی به قضاوت در خصوص دیگران بر اساس رفتارهای یک شخص ندارند؛ بلکه کسانی که با آن‌ها تفاوت دارند را به‌عنوان دیگری طبقه‌بندی می‌کنند و نسبت به ان استرس دارند.
ناوینگر در مطالعه‌ای میدانی سعی کرده است موانع میان‌فرهنگی در مناسبات تجاری و اجتماعی را که مهم‌تر، معمول و تکرار بیشتری دارد شناسایی کند:

Share