رشته حقوق

ارتباطات میان‌فرهنگی

دانلود پایان نامه

اشنایدر، سوزان، و ژان‌لوئی بارسو؛ مدیریت در پهنه فرهنگ‌ها، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1379.
الویری، محسن؛ «ارتباطات میان‌فرهنگی در دهه‌های نخستین اسلامی» در: تعامل دین و ارتباطات، حسن بشیر، صص 72-53. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
الویری، محسن؛ «شیوه‌های فرهنگی – ارتباطی پیامبر (ص) در عهد مکی»، در: تعامل دین و ارتباطات، حسن بشیر، صص52-21. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
الویری محسن و جواد نظری‌مقدم، «بررسی سیره فرهنگی – اجتماعی امامان معصوم علیهم‌السلام با تاکید بر ابزارها و روش‌های تبلیغی – ارتباطی»، الهیات اجتماعی، تابستان 1389، شماره 3، ص 219-246.
الویری، محسن؛ «چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش حوزه های علمیه در آن»، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال اول، ش1، 1391، ص 69-90.
البیرونی، ابوریحان محمدبن احمد؛ فی تحقیق ما للهند من مقوله فی العقل او مرذوله، حیدر آباد دکن، بی‌نا، 1958
امامی، سیدمجید، «نگاهی به تأثیر آثار علمی مسلمین بر تمدن غرب؛ ارتباطی میان‌فرهنگی»، نامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول، ش1، 1388
امزیان، محمدمحمد؛ روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات‌گرایی تا هنجارگرایی؛ ترجمه عبدالقادر سواری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: المعهدالعالمی للفکر الاسلامی، 1389.
اﻣﯿﻦ، ﺣﺴﻦ، داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف الاﺳلاﻣﯿﮥاﻟﺸﯿﻌﻪ، ﺑﯿﺮوت، داراﻟﺘﻌﺎرف، 1990م.
امین‌پور، فاطمه؛ روش‌شناسی اجتماعی از منظر قرآن، قم: بوستان کتاب، 1390
امینی(علامه)، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1366
ایروانی، جواد و دیگران، فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم رضوی، 1387.
ایروانی، جواد، «آداب گفتگو از دیدگاه قرآن»، الهیات و حقوق، پاییز ۱۳۸۶، ش ۲۵. صص ۳-۳۳
ایمان، محمدتقی؛ فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393، چ2.
آﺧﻮﻧﺪی، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ، «ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد در ﻗـﺮآن» ﭘـﮋوﻫﺶ‌ﻫـﺎی ﻗﺮآﻧﯽ، ش45، صص204-162، ۱۳۸۵.
آخوندی، محمدباقر؛ «نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن(از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)»؛ اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1391، سال چهارم، شماره 8، ص 7-33.
آذربایجانی، مسعود؛ مقیاس سنجش دینداری؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387
آذری، غلامرضا؛ «آشنایی با سنت‌های هفت‌گانه نظریه‌های ارتباطات»؛ وبگاه علم ارتباطات، بازبینی شده در 18 خرداد 1393، قابل دسترس در: http://azari-gh.blogfa.com/post-82.aspx
آزاد ارمکی، تقی؛ تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر، تهران: علم، 1391، چاپ دهم.

مطلب مشابه :  خانواده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید