اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی

اختلال پانیک و آگورافوبیا 28/2±54/4 06/3±94/2 854/0
اختلال اضطراب جدایی 77/3±72/6 02/3±22/5 001/0
ترس از آسیب فیزیکی 43/2±4/6 4±09/6 962/0
ترس اجتماعی 06/4±86/4 92/2±72/3 471/0
اختلال وسواسی-جبری 43/3±22/5 08/4±3/3 001/0
اضطراب عمومی یا فراگیر 33/3±9/5 7/2±7/3 003/0
مجموع 4/14±06/33 9/14±8/24 001/0
جدول 5: ارتباط میان مدت زمان ابتلا به یبوست عملکردی و اختلالات اضطرابی
متغیر اختلال پانیک و آگورافوبیا اختلال اضطراب جدایی ترس از آسیب فیزیکی ترس اجتماعی اختلال وسواسی- جبری اضطراب عمومی یا فراگیر مجموع
مدت زمان ابتلا به یبوست P1 041/0 631/0 134/0 037/0 0001/0 087/0 633/0
CC2 2/0 04/0 15/0- 2/0 4/0 17/0 04/0
P-value 1، 2 Correlation Coefficient (ضریب هم بستگی)

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث
براساس مطالعه ما، اضطراب در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی به شکل معناداری بیشتر از کودکان سالم بود، به طوری که این رابطه در مورد اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب جدایی، اختلال وسواسی-جبری و اضطراب فراگیر، قابل توجه تر بدست آمد.
براساس مطالعات یبوست عمکردی، به عنوان یکی از اختلالات طبی مزمن شناخته می شود، به طوری که براساس شواهد، 16 تا 37 درصد از کودکان بین 5 تا 12 سالگی دچار این اختلال می شوند(8) و این اختلال با و یا بدون درمان ممکن است تا چندین سال کودک را دچار مشکل کند. براساس مطالعات هر بیماری مزمنی به علت استفاده متداول از درمان های طبی و جراحی و اقدامات تهاجمی و یا غیرتهاجمی پزشکی و عوارض ناشی از آن ها می تواند با کاهش کیفیت زندگی، افت فعالیت تحصیلی به خصوص در کودکان و نوجوانان همراه باشد (1). به طوری که در رابطه با یبوست عملکردی مشخص شده است که، این اختلال در کودکان سبب مختل شدن عملکرد اجتماعی و عزت نفس شده و احساس ناراحتی و ترس از اتفاقات در این اختلال می تواند حواس کودکان را از کار های مدرسه و وظایف مهم دیگر آن ها منحرف کند.(8) براساس مطالعات اختلالات خلقی و اضطرابی در افراد مبتلا به بیماری های مدیکال مزمن در مقایسه با افراد سالم در جمعیت عمومی بیشتر است (1). مطالعات اخیر نشان داده اند که بسیاری از علایم مدیکال بیماری های مزمن طبی ریشه در اختلالات روانپزشکی زمینه ای همراه با بیماری اصلی مانند افسردگی و اضطراب دارد(1)، به طوری که براساس شواهد این موارد در رابطه با یبوست عملکردی در کودکان نیز می تواند صادق باشد (8، 11-14)
به طور کل در رابطه با یبوست عملکردی، شواهد زیر به دلیل نشان دادن ارتباط محتمل میان اختلالات اضطرابی و یبوست عملکردی و اهمیت این ارتباط، پیش فرض انجام مطالعه حاضر و مطالعات مشابه در این زمینه هستند: 1) اختلالات اضطرابی در دوران کودکی پیش گویی کننده ی ابتلا به سایر اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی، اختلالات شخصیت و مصرف مواد در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی به شمار می رود (1)، در نتیجه، بررسی این دسته از اختلالات روانپزشکی به خصوص در زمینه ی بیماری های مزمن طبی مانند یبوست عملکردی در کودکان با اهمیت است، 2)در پروسه تشخیصی و بررسی یبوست عملکردی علاوه بر بررسی علل ارگانیک مانند اختلالات گوارشی، اندوکرین و نورولوژیک بررسی شرح حال روانی-اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است،(8) که این موضوع نشان دهنده ی ارتباط محتمل اختلالات روانپزشکی با یبوست عملکردی در کودکان است، 3)براساس مطالعات اختلالات خاص روانپزشکی در کودکان مانند ابتلا به اوتیسم می تواند با یبوست عملکردی مرتبط باشد (8، 14)، 4)یکی از علل اثبات شده ی یبوست عملکردی در کودکان خودداری از اجابت مزاج به دلیل درد، ناراحتی، یا زجر روانشناختی است.(8) که این موضوع نیز خود شاهدی بر تاثیر اختلالات روانپزشکی در اتیولوژی یبوست عملکردی در کودکان است.

Share