اجرای عین تعهد

اجرای عین تعهد

1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70
2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72
3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73
2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75
1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75
2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78
الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83
1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84
2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89
1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
فصل دوم: شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99

Share