رشته حقوق

اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102
3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111
2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114
الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115
عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115
2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127
د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  پرطرفدارترین کانال های تلگرام