اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در برنامه دوم توسعه
گام آغازین: توصیف متن
براساس جدول 4-19،مجموعه ویژگی‏های صوری‏ای(واژگانی و دستوری) که در متن برنامه دوم توسعه یافت می‏شوند و سازنده‏ی متن یا گفتمان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیرامون بازنشستگی می‏باشدد، بدین شرح است:
جدول (4-19) تحلیل گفتمان متن برنامه دوم توسعه
واژگان کانونی
عدالت اجتماعی، تعمیم، بهبود، نظامتامین اجتماعی، بودجه عمومی، پرداخت مستمری، اقشار نیازمند، زنان، کودکان بی‏سرپرست، معلولین، رفاه، بازنشستگان، سرمایه، سرمایه‏گذاری، صندوق بازنشستگی، کسور بازنشستگی، وزارت آموزش و پرورش،تامین، فرهنگیان، بودجه سالانه، بازنشستگی، فوت، از کار افتادگی، بازخرید، حقوق
واژگان سلبی
اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی‏سرپرست، معلولین، بازنشستگی، از کار افتادگی، بازخرید، فوت
قطب‏بندی‏ها
تحقق عدالت اجتماعی از تعمیم بازنشستگی به آحاد جامعه در مقابل تحقق عدالت اجتماعی از طریق اختصاص بازنشستگی به اقشار خاص، گسترش و بهبود نظام بازنشستگی از طریق بودجه عمومی در مقابل گسترش و بهبود نظام بازنشستگی از طریق منابع مالی غیر دولتی، پوشش بازنشستگی به اقشار نیازمند در مقابل پوشش بازنشستگی نسبت به کسانی حق بیمه پرداخت می‏کنند، عمومی و دولتی بودن ماهیت باز نشستگی در مقابل غیر دولتی بودن ماهیت صندوق‏های بازنشستگی، سرمایه‏گذاری دولتی در مقابل عدم سرمایه‏گذاری غیر دولتی پرداخت مستمری بازنشستگی از سوی دولت در تقابل با پرداخت دیون از سوی دولت به صندوق بازنشستگی، واریز 5% حقوق و مزایا به حساب صندوق بازنشستگی از سوی فرهنگیان در تقابل با واریز 5% از بودجه سالانه دولت به حساب صندوق بازنشستگی، پرداخت سهم الشرکه فرهنگیان به آنان در تقابل با پرداخت سهم الشرکه فرهنگیان در صورت فوت به وارث و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت در تقابل با پرداخت حداقل ده درصد از دیون دولت به صندوق بازنشستگی
مفهوم بازنشستگی در متن
گسترش حمایت‏های بازنشستگی از طریق گسترش و بهبود نظامتامین اجتماعی برای اقشار نیازمند از طریق بودجه عمومی و سرمایه‏گذاری دولتی
جان کلام متن
دولت از طریقتامین بودجه و سرمایه‏گذاریدر گسترش و بهبود نظامتامین اجتماعی(از جمله بازنشستگی)نقش محوری دارد؛ بطوریکه حمایت‏های مالی بیشتر از صندوق بازنشستگی کشور از سوی دولت، زمینه ساز مرتفع گردیدن مشکلات این صندوق و به تبع آن گسترش بیشتر حمایت‏های بازنشستگی از افراد بازنشسته و پرداخت مستمری بازنشستگی به آنان.
در ضمن، بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان برنامه دوم توسعه حاکی از آن است که، کاربرد واژگانی چون «مکلف است» و «موظف است» بیان کنند وجوه دستوری در متن می‏باشد که از غلبه‏ی وجه امری یا دستوری در متن برنامه دوم توسعه حکایت دارد.
گام میانه: تفسیر متن
با بررسی دقیق موارد سه‏گانه بازنشستگی در برنامه دوم توسعه، می‏توان پیش‏فرض‏های دولت ششم(دولت هاشمی رفسنجانی) پیرامون موضوع را که در اصل زمینه‏ساز تدوین و شکل‏گیری رویکرد برنامه دوم توسعه در خصوص موضوع بازنشستگی بوده است؛ بدین شرح بیان نمود:
گسترشتامین اجتماعی(از جمله بازنشستگی) در کشور در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.
دولت درتامین منابعتامین اجتماعی از جمله بازنشستگی از طریق بودجه عمومی و حمایت از نیازمندان نقش محوری دارد
حمایت از نیازمندان از طریق گسترش بازنشستگی موجب گسترش عدالت اجتماعی می‏شود، و گسترش احساس عدالت اجتماعی تنش‏های سیاسی را برای توسعه اقتصادی و تولید کاهش می‏دهد.
بدهی‏های دولت به صندوق‏های بازنشستگی در حال افزایش است، و باید پرداخت گردد.

Share