اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

– شوک حرارتی به موجودات آبزی
– از بین رفتن پوشش گیاهی
– تغییر الگوی مصرف آب
– جابجائی جمعیت
– اختلال و ترافیک محلی
– بروز مخاطرات اتفاقی
– افزایش تقاضا برای زیر ساخت ها
4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها
اثرات غیر مستقیم : شامل مجموعه تغییرات (خوب یا بد) زیست محیطی ناشی از ریزفعالیت های طرح نیروگاه اتمی بوشهر می باشد که متعاقب اثر یا اثرات زیست محیطی مستقیم طرح حادث می شود.
تغییر در الگوهای جمعیتی
تغییر در ارزشها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی
اثرات بالقوه ناشی از اجرای پروژه های نیروگاهی به شرح زیر میباشد:
مراحل ساخت و ساز و عملیات واحدهای نیروگاه حرارتی اثرات منفی خود را به مرور نشان خواهند داد. اثرات مراحل ساخت و ساز در مرحله ی اول با انجام فعالیتهای آماده سازی زمین بروز می کند، از جمله این فعالیتها می توان به پاکسازی محل، گودبرداری، خاکبرداری، زهکشی، لایروبی، نهرکشی، و غیره اشاره کرد. ضمناً تعداد زیاد کارکنان شاغل در مرحله ی ساختمانی می تواند اثرات عمده فرهنگی و اجتماعی بر جوامع محلی بگذارد.
واحدهای نیروگاه های حرارتی بعنوان منابع اصلی خروجی آلایند ههای هوا تلقی شده و می تواند بر کیفیت هوای محلی و منطق های تاثیر بگذارد. دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ازت، منواکسید کربن، دی اکسید کربن و ذرات معلق در اثر احتراق سوختهای فسیلی در هوا تخلیه می شوند. میزان هر یک از این ترکیبات به نوع و اندازه تجیهزات نوع و کیفیت وسوخت و بالاخره روش سوخت وابسته است. میزان پراکنش و خروجی ها در سطح زمین به واکنشهای پیچیده میان خصوصیات فیزیکی دودکش، ویژگیهای فیزیک وشیمیایی خروجی ها، شرایط جوی محلی و پیرامون آن در زمان بستگی دارد.
بزرگترین پساب واحدهای نیروگاهی عمدتاً به آبهای خنک کننده مربوط می باشد که می تواند مجدداً به سیستم برگردد و یا به آبهای سطحی تخلیه گردد. تاثیرات حاصله از حرارت مازاد بر دمای آبهای مجاور باید مورد توجه قرار گیرد. بویژه اگر در واحد مذکور خنک کردن یک مرتبه و سریع باشد. افزایش اندک دما در محیط پیرامون قادر به تغییر جوامع گیاهی و جانوری آبزی خواهد شد. میزان سایر آبهای خروجی از چنین پروژه هایی کم بوده ولی قادر به تاثیرگذاری عمده در کیفیت آب خواهد بود. برای مثال تخلیه های ناشی از حوادث یا نشت از جمله فاضلابها هستند. فلزات سنگین، اسیدها و دیگر مواد شیمیایی موجود از ترکیبات این فاضلابها محسوب می شوند . نشت نفت ناشی از تجهیرات احتراقی اثرات نامطلوبی بر کیفیت آب خواهند داشت.
اثرات جهانی چنین پروژه هایی کاملا آشکار است. آلاینده های خروجی می تواند بعنوان عوامل پدیده آورنده ای بارانهای اسیدی مورد توجه قرار گیرد. بارانهای اسیدی، تخریب ساختمانها و بناهای تاریخی را تسریع کرده و اکوسیستم های آبی برخی دریاچه را دچار تغییر نموده و به اکوسیستم های جنگلی لطمات زیادی وارد می سازد. احتراق سوختهای فسیلی در نیروگاههای ترموالکتریک تولید اکسیدهای ازت، دی اکسیدگوگرد و سایر آلاینده ها را می کند و افزایش آنها منجر به بروز پدیده گلخانه ای می گردد.
4-7-2 اثرات آلایند ههای هوای نیروگاه ها
1 . باعث دگرگونی اعمال فیزیولوژیک مانند تنفس، انتقال اکسیژن بوسیله هموگلوبین و یا دگرگونیهای عصبی می شود.
2 . باعث احساس تحریک ، سوزش، خارش و هم چنین کاهش دید چشم می گردد
3 . باعث ایجاد بیماریهای مزمن که نتیجه آن کوتاه شدن عمر است می گردد.
4 . مرگ
بطور کلی می توان گفت که آلودگی متداول هوا که دارای میزان متوسطی از آلاینده ها است برای انسان سالم جای نگرانی ندارد. برعکس اشخاص مبتلا به بیماریهای ریوی و تنفسی که آمادگی قبلی دارند، حق دارند که از آن بیمناک باشند.
4-7-2-1 آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامتی انسان

Share