اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

منبع: برگرفته از (موسوی،1392: 140)
این الگوی مفهومی اگر چه چهار علقه یاد شده برتر تلقی شدهاند، ولی کمّ و کیف و ابعاد هر یک از این علقهها مشروط و مقید به عوامل زیستی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در دو سطح خرد(فردی) و کلان(جامعهای) است.
ب) مبادله میان نظام شخصیت و نظام جامعهای
اگر چه برای هر فردی میتوان به لحاظ تحلیلی نظامهای مختلفی را در نظر گرفت، مثل نظام آلی(ارگانیک)، نظام رفتاری و نظام شخصیتی ولی با توجه به اینکه در سلسله مراتب سیبرنتیک، نظام شخصیت فرد محل پیوستگی و به هم رسیدن تمامی نظامها از جمله نظام اجتماعی است، از این بابت شخصیت نقش مرکزی را در سلسه مراتب یاد شده ایفا میکند. گفتنی است با در اختیار گرفتن این چهارچوب مفهومی(مبادله میان نظام شخصیت و نظام جامعه ای) میتوان با مراجعه به شخصیت فرد(به عنوان نظام تماس) هم دادهها یا عواملی را که نظام شخصیت برای نظام جامعهای فراهم میکند، در حد نخستین نزدیکی به واقع سنجید، مثل هوش، ظرفیت اجرا، وفاداری، بینش و هم میتوان ستادههای نظام شخصیت یعنی محصولات دادههای نظام جامعهای در نظامهای شخصیت در ابعاد چهارگانه مثل احساس بهبودی، عدالت و امنیت، همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام را ارزیابی کرد. به نظر چلبی با سنجش این بدهبستان ها میان نظام شخصیت و نظام جامعهای در افراد و یا شهروندان به عنوان نقطه به هم رسیدن این دو نظام، ضمن اینکه میتوان احساس رضایت و خشنودی هر فرد را در حوزه های چهارگانه جامعه سنجید، در همان حال ممکن است در حد نخستین نزدیکی به واقع، احساسات جمعی را در ابعاد چهارگانه جامعه به طور متوسط، برآورد نمود. در واقع به یک معنا، از هر جامعه سالمی انتظار میرود که تمامی فعالیتهای آن تا حد امکان در راستای بهبود احساسات جمعی قرار گیرد و ضمن اینکه نباید فراموش کرد که در مقابل با بهبودی در احساسات جمعی(در ابعاد چهارگانه) زمینه پویایی، نشاط، سرزندگی و بالندگی جامعه و در نتیحه مقبولیت و مشروعیت برای نظام حاکم بر آن فراهم خواهد شد. به علاوه مطالعه و شناخت کمّ و کیف احساسات جمعی در ابعاد مختلف میتواند کمکی باشد جهت تشخیص و ارزیابی نسی نقاط قوت و ضعف و کاستی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دادههای هر یک از آنها به نظام های شخصیت (چلبی،1383 :59).
به طور خلاصه، چلبی شادی و خرسندی کنشگران فردی را در شبکه مبادلات میان نظام جامعهای و نظام شخصیت جست و جو کرده، با بهرهگیری از چهارچوب مفهومی چندبعدی که از انسان، شخصیت و جامعه در اختیار میگذارد، کم کیف شادمانی افراد را مرتبط با احساس رضایت و خشنودی آنها از حوزه های چهارگانه در سطوح فردی و جامعهای میداند. به بیان دقیقتر، این نظریه را میتوان بدین صورت خلاصه کرد که منبع تأمین علقههای چهارگانه انسان(علقهی مادی(A)، امنیتی(G)، ارتباطی(I) و شناختی(L)) در ارتباط تنگاتنگ با امر اجتماعی و به عبارتی حوزههای چهارگانه نظام جامعهای است طبق این دیدگاه چنانچه هر کدام از چهار نظام اصلی جامعه بتواند پاسخگوی مؤثر علقههای برتر(معشیتی، امنیتی، معاشرتی و شناختی) فرد و جامعه باشد، در این صورت هر کدام میتوانند موجبات نوعی(احساس مثبت) که هر کدام زمینهساز شادمانی افراد نمایند: یعنی کارکرد صحیح حوزه اقتصادی تولید احساس بهبودی و آسایش است. همین طور حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام به ترتیب منشأ بروز احساس عدالت و امنیت، احساس همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام میشوند بدین ترتیب شادمانی افراد را در این چهارچوب نظری میتوان به صورت زیر نمایش داد:
نمودار شماره(2-1): تأثیر احساسات مرتبط با حوزههای چهارگانه جامعه بر شادمانی از نگاه چلبی
احساس سلامتی
احساس رفاه مادی
احساس رضایت شغلی

Share