سبز اندیشان امروز

اجتماعی و فرهنگی

2-2-6-4- سطح فراسازمانی
عوامل فشار روانی فراسازمانی را عواملی خارجی از سازمان پدید می‌آورد؛ یعنی به خانواده و اجتماعی که فرد در آن زندگی می‌کند بر می‌گردد. برای مثال ناتوانی در حل مسائل خانوادگی، وضعیت نامناسب اقتصادی، کم تحرکی، نبود امکان مسافرت هر از چندگاه و رفت آمد نداشتن با افراد فامیل و دوستان می‌توانند فشار روانی ایجاد کنند. به طور کلی تعارضهای ناشی از عدم تعادل میان زندگی حرفه‌ای و زندگی خانوادگی موجد فشار روانی‌اند. سازمان‌ها از طریق فراهم کردن برنامه کاری منعطف و مزایای متنوع کاری می‌توانند میان زندگی‌کاری و خانوادگی موازنه ایجاد کنند. (رضائیان، 1387: 24)
فشار‌زاهای محیطی عبارت اند از:
شرایط خانوادگی
نژاد ، طبقه و جنسیت
شرایط مالی و اقتصادی
تحولات فناوری ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی
جهانی شدن (قلی‌پور، 1386: 277-278)
منابع برون سازمانی فشار روانی را نیز نباید نادیده انگاشت. این عوامل از جمله عبارت است از: مسئله‌های خانوادگی، بحران‌های زندگی، مشکلات مالی، برخورد میان اعتقادات شخصی و اعتقادات سازمانی، برخورد سازمان با تقاضاهای خانوادگی افراد و مانند آنها. (اندرسون و کیپریانو، 1377: 147)
وجهه و اعتبار اقتصادی و اجتماعی افراد نیز عامل دیگر فراسازمانی است. افراد دارای وجهه و اعتبار کمتر به‌طور معمول فشار روانی بیشتری را تجربه می‌کنند. وجهه و اعتبار ترکیبی از انواع زیر است: 1) اعتبار اقتصادی که با میزان درامد سنجیده می شود، 2) اعتبار اجتماعی که با سطح تحصیلات فرد ارزیابی می‌گردد. 3) اعتبار کاری که با نوع حرفه معین می‌شود. (رضائیان، 1387: 25)
هر فرد حدود چهل ساعت در هفته کار می‌کند، تجربیاتی که وی در سایر اوقات هفته یعنی 128 ساعت غیر‌کاری کسب می‌کند یا با مسائلی که با آنها روبرو می شود بر کار او اثرگذارند. نگاره 2-9 بیش از چهل رخداد در زندگی را فهرست کرده که در انسان فشار روانی ایجاد می‌کنند. مقداری که به هریک از رخدادهای زندگی داده شده، بیانگر وزن یا اهمیت نسبی آن است. اعداد بزرگتر فشار روانی بیشتری را به همراه دارند و رفتارهای انطباقی بیشتری را طلب می‌نمایند. نکته قابل توجه آن است که چهار مورد از پنج رخداد نخست فهرست به خانواده و روابط مربوط می‌شوند. منطق زیربنایی این شاخص آن است که انباشته شدن رخدادهای تغییر در زندگی، کاهش مقاومت بدن و به خطر افتادن سلامت فرد را در پی خواهد داشت. پژوهش‌ها نشان می‌دهند افرادی که جمع نمرات فشار روانی آنان کمتر از 150 نمره در سال باشد در سال بعد از سلامت عمومی خوبی برخوردار خواهند بود. در صورتی که جمع نمره‌ی آنان بیش از 150 و کمتر از 300 نمره در سال باشد احتمال مبتلا شدن به بیماری حاد در سال بعد 50 درصد خواهد بود و آنان‌که در طبقه‌ی پر مخاطره قرار می گیرند یعنی جمع نمره فشار روانی آنها بالای 300 باشد احتمال ابتلای آنها به بیماری مزمن در سال بعد به 70 درصد خواهد رسید. (رضائیان، 1387: 25)
عوامل دیگر موثر در فشار روانی عبارت است از: فشارهای وارد برای بهسازی پیشه‌ها (از جمله با برطرف کردن امنیت شغلی، ترس از مازاد اعلام شدن، از کار افتادگی، یا بازنشستگی زودرس)، نابرابری در احراز مقام (ارتقای کمتر یا بیشتر از میزان شایستگی)؛ و احساس ناکامی به سبب رسیدن به سقف پیشه‌ای خویش. (اندرسون و کیپریانو، 1377: 147)
نگاره 2-9: رخدادهای زندگی و رتبه‌بندی آنها (رضائیان، 1387: 26و 27)
رتبه رخداد زندگی مقدار
1 مرگ همسر 100
2 طلاق 73
3 جدایی از همسر 65
4 زندانی شدن 63
5 مرگ یک عضو نزدیک خانواده 63
6 مجروح شدن یا بیماری عمده شخصی 53
7 ازدواج 50
8 اخراج از کار 47
9 آشتی با همسر 45
10 بازنشستگی از کار 45