اجتماعی و فرهنگی

1ـ بررسی تحلیلی و توصیفی و تاریخی مفهوم عشق در شعر فارسی
2ـ بررسی مقوله عشق در منظومههای حماسی
3ـ بررسی مقوله عشق در ادب غنایی
4ـ آشنایی با نظرات فلاسفه، روانشناسان در باب عشق
5ـ بررسی مفهوم عشق در ادبیات عرفانی
6ـ آشنایی با نظرات عرفا پیرامون عشق
7ـ بررسی تجلّی مفهوم عشق در اسلام (ادیان)
8ـ آشنایی با دیدگاه شعرای نامی معاصر (نیما، فروغ، شاملو، سهراب و اخوان) پیرامون مقوله عشق
9ـ بررسی وجوه اختلاف و اشتراک دیدگاههای شعرای کلاسیک و معاصر پیرامون عشق
1ـ 7 فرضیههای تحقیق
1ـ کلیّت مفهوم عشق تا پیش از مشروطه و شعر نو معنای یگانهای داشته است.
2ـ شاعران کلاسیک عشق را با دو عنوان مجازی و عشق حقیقی میشناختند و عشق مجازی مقدّمهای برای رسیدن به عشق حقیقی دانسته میشد.
3ـ مفهوم عشق در دورههای تاریخی چرخش معنایی داشته است.
4ـ دگرگونی این مفهوم تحت تأثیر عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.
5ـ مفهوم عشق در شعر معاصر با توجه به تحوّلات اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییر گشته است.
6ـ عشق در دوران معاصر به سمت فردگرایی و شخصی سازی پیش رفته است.
1ـ 8 تعاریف واژههای تحقیق
عشق:در لغتنامه دهخدا، ذیل مدخل «عشق» چنین آمده است:«شگفت دوست به حُسن محبوب، یا درگذشتن از حدّ دوستی، و از آن عام است که در پارسایی باشد یا در فسق. یا کوری حس از دریافت عیوب محبوب، یا مرضی است وسواسی که میکشد مردم را به سوی خود جهت خلط و تسلیط فکر بر نیک پنداشتن بعضی صورتها» (دهخدا. «عشق»).
در فرهنگ معین «عشــق» بدین گونه تعـریف شده است:«دوستی مفـرط و محبّت تام و آن در روانشناسی یکی از عواطف است که مرکّب است از تمایلات جسمانی، حسّ جمال، حسّ اجتماعی، تعجّب، عزّت نفس و غیره. علاقهی بسیار شدید و غالباً نامعقولی است که غالباً جزو شهوات به شمار میآید» (معین. «عشق»).
معشوق: معشوق در لغت کسی است «که بدو شیفته شده باشند» (دهخدا: معشوق).«آنچه عاشق بدان عشق ورزد و خواهان وصـال آن شود. در فلسفهی الهی، علّت غایی، و هدف همهی حرکات و متحرّکات جهان وجود است. معشوق حقیقی ذات حق است که موجد همهی حرکات عالم است. در عرفان هم مراد از معشوق، حق تعالی است، از آن رو که تمام موجودات به جلوههایی انوار وجودی او حیرانند و فقط اوست که از جمیع جهات، سزاوار دوستی است» (سجادی، 1389: 733).
عاشق: «آنکه در دوستی کسی یا چیزی به نهایت رسیده باشد، دل شیفته» (دهخدا.«عاشق»).«در زبان عارفان، جویندهی حق تعالی را با وجود طلب وجد تمام، عاشق گویند که غیر محبوب حقیقی کسی را نخواهد و نجوید» (سجّادی، 1389: 556).
تحلیل: «تحلیل در لغت به معنای حل کردن است و در اصطلاح نقد ادبی، مطالعه دقیق عناصر گوناگون و بررسی رابطه میان آنها را با یکدیگر در اثر ادبی گویند» (داد، 1387: 115).
1ـ 9 حدود و قلمرو تحقیق
محدودهی تحقیق در این پایاننامه، در آثار کلاسیک؛ شاهنامه فردوسی، ویس ورامین فخر الدین اسعدگرگانی، مثنوی مولانا، خمسهی نظامی است و در دورهی معاصرآثار منظوم پنج تن از شعرای معاصر است؛ تمامی سرودههای موجود در دیوان نیما یوشیج، پدر شعر نوی فارسی، همچنین اشعار احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و مجموعهی اشعار مهدی اخوان ثالث مورد بررسی قرار گرفته است.

                                                    .