رشته حقوق

اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه

ظلم، غنی، استثمار، بهره کشی، حاکمیت غیر الله، اقتصاد تورمی، بیماری وارداتی، خصلت نظام سرمایه‏داری
قطب‏بندی‏ها
فقیر در مقابل غنی، دوگانگی طبقاتی در مقابل یگانگی طبقاتی، حق جویی درمقابل ظلم و جور، اقتصاد تورمی و بیمار در مقابل اقتصاد برنامه‏ریزی شده و صحیح، اکثریت محرومین و مستضعفین در مقابل اقلیت ثروتمندان، نیروی کار در مقابل صاحبان سرمایه
مفاهیم اصلی متن
رفع تورم از طریق برنامه‏ریزی اقتصادی، رفع شکاف طبقاتی از طریق حمایت از اکثریت محرومین
جان کلام متن
در نظام اقتصاد اسلام جایی برای حاکمیت سرمایه وجود ندارد،نظام باید از اکثریت مستضعف در مقابل اقلیت ثروتمند حمایت کند، و تورم خصلت سرمایه‏داری است که فقط با برنامه‏ریزی اقتصاد ریشه کن خواهد شد.
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
بین فقیر و غنی شکافی وجود دارد که میراث شوم سرمایه‏داری است
ماموریت اصلی دولت کاهش این شکاف است
تورم خصلتی سرمایه‏داری است
دولت باید از نیروی کار در مقابل صاحبان سرمایه حمایت کند
دولت باید جانب محرومین مومن به انقلاب را داشته باشد.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. مهمترینمساله دولت کاهش شکاف‏های عمیق بین فقیر و غنی و تحقق آرمان عدالت اجتماعی است.
2. مساله اصلی در رژیم‏های سرمایه‏داری حاکمیت سرمایه است اما در اقتصاد ایران انقلابی باید اقتصاد مردم محور(محرومین و مستضعفین) باشد.
3. تورم خصلت مهم نظام سرمایه‏داری است و بیماری وارداتی و مربوط به سرمایه‏داری جهانی است ولازم است با برنامه‏ریزی اقتصادی مثل بسیج اقتصادی جلوی جهش قیمت‏هاگرفته شود.
در راستای تبیین این متن، باید زمینه‏های اجتماعی و سیاسی دهه اول انقلاب را مورد توجه قرار داد. در این برهه زمانی، مهمترینمساله اجتماعی شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی بود، که به عنوان میراث نظام سرمایه‏داری پهلوی نسبت داده می‏شد. در این دوره رویکرد محوری و اصلی دولت کاهش شکاف بین فقیر وغنی بود، و ضعیت مطلوب در این دوره وضعیتی بود که فقرای اکثریت و صاحب انقلاب در مقابل اقلیت ثروتمند و صاحب سرمایه مورد حمایت قرار گیرند. بر همین اساس، دولت با توزیع امکانات بهداشتی، آموزشی، برق رسانی به مناطق دور دست وتامین اجتماعی تلاش می‏کرد که به شاخص‏های مناسب دست یابد.
متن چهارم: سخنرانی میرحسین موسوی شنبه 5 شهریور ماه 1366
در این متن بر نقش مستضعفین و پابرهنه‏ها در انقلاب اشاره می‏شود.
جدول (4-5) تحلیل گفتمان متن چهارم سخنرانی موسوی(5 شهریور 1366)
واژگان کانونی
انقلاب مستضعفین، گروه‏های عظیم مستضعف، طاغوت، جنگ، ایثارگرانه، دلباخته اسلام، مبارزه، جبهه‏ها، نبرد، امام امت، جنوب شهری‏ها، پابرهنه‏ها، امنیت انقلاب، فقرزدایی، خدمت به محرومین
واژگان سلبی
طاغوت، استضعاف مردم، کفر، فقر، محرومیت
قطب‏بندی‏ها

مطلب مشابه :  منبع مقاله درمورد سرمایه روانشناختی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید