اجتماعی و سیاسی

اجتماعی و سیاسی

جدول(4-2) تحلیل گفتمان متن اول سخنرانی موسوی(مرداد 1362)
واژگان کانونی
اقشار مومن، انقلاب، مستضعف، افتخارات دولت، گودنشینان، قرآن، نهج البلاغه، روحانیت، حق
واژگان سلبی
اجحاف، فشار و احتکار، محتکران
قطب‏بندی‏ها
اقشار مومن به انقلاب و مستضعف در مقابل محتکران، اتصال با اقشار مومن به انقلاب در مقابل اتصال با اقشار بی‏اعتقاد به انقلاب
مفاهیم اصلی متن
حق، مبارزه با محتکران، مبارز ه با اجحاف
جان کلام متن
دولت با عزم قاطع با محتکران مبارزهمی‏کند و از اقشار مومن به انقلاب که همانا مستضعفین هستند حمایتمی‏کند..
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
توزیع کالاها باید از شرایط طبیعی (برابر) برخودار شود
فاصله طبقاتی باید کاهش یابد
مستضفین و گودنشینان بر گردن نظام و انقلاب حق دارند
اقشار مستضعف در مبارزه نابرابر با افراد محتکر هستند، بنابراین باید مورد توجه و حمایت خاص دولت قرار گیرند
توصیف، تفسیر، و تبیین متن: بر اساس جدول4- 2 پیش‏فرض‏هامشخص می‏سازد که سخنران بر این باور است که مطالبات مردم از جنس اقتصادی است، پاسخ گویی به مطالبات از راه توزیع مناسب کالاها امکان‏پذیر است، برخورد با محتکران که بر اقشار مومن به انقلاب اجحاف می‏کنند، تبلور عدالت است.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. احساس سخنران نسبت به گودننشینان. دولت باید با توزیع کالاها و یارانه‏هااز گودنشینان حمایت کند چراکه این اقشار بر دوش انقلاب اسلامی حق دارند.
2. توجه بر جنبه اقتصادی عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین. یعنی دلایل فقر و بی‏عدالت درجامعه ایجاد دو طبقه فقیر و غنی است که این دو طبقه ناشی از برنامه‏های سرمایه‏داری پهلوی بوده است. بر همین اساس دولت باید عرصه اقتصاد را به دست بگیرد تا با توزیع اقلام اساسی و یارانه از طبقات پایین حمایت کند(البته شرایط جنگی در گسترش اقتصاد دولتی تاثیرگذار بوده است).
در راستای تبیین این متن باید اشاره کرد، که این متن از بافت بینامتنی گفتمان حاکم بر انقلاب، زمینه‏های اجتماعی و سیاسی، و فرهنگی انقلاب تاثیر برد اشته است. در این گفتمان یکی از رویکردهای محوری در باره دلایل فقر، دوگانگی طبقاتی است که برنامه‏های سرمایه‏داری دولت پهلوی بر جامعه ایران تحمیل کرده است. لذا دولت انقلابی تلاشمی‏کند تا با توزیع کالا‏های اساسی، اعطای یارانه از طبقات مستضعف حمایت کند.
متن دوم: سخنرانی میرحسین موسوی(سوم تیرماه 1365)
نخست وزیر در این متن به عده‏ای که با دادن اطلاعات غلط، دولت را مورد نقد قرار داده و فرصت کاری برای مردم از بین می‏برند، اشاره می‏کند.
جدول (4-3) تحلیل گفتمان متن دوم سخنرانی موسوی(تیر1365)
واژگان کانونی
حمایت از مستضفین، اقتصاد اسلام، محرومین، آزادی، فقرزدایی، افتخار

Share