اثرات غیر مستقیم

اثرات غیر مستقیم

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214
4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215
4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216
4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218
4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219
4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219
4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221
4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222
4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223
4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223
4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224
4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224
4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224
4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225
4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226
4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230
4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230
4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232
4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234
4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235
4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236
4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236
4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237
4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237
4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

Share