اثرات زیست محیطی

اثرات زیست محیطی

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166
3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168
3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169
3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169
3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169
3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170
3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170
3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171
3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171
3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173
3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174
3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175
3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175
3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176
3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177
3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178
3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179
3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179
3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180
3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180
فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183
4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183
4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

Share