اثرات زیست محیطی

اثرات زیست محیطی

5 . برپاسازی برج خنک کننده
6 . برپاسازی پایه توربین نیروگاه
7 . ساختن سازه های آبگیری و تخلیه آب خروجی و نیز کانالهای مربوط به آن
8 . عملیات لایروبی
9 . کندن مجرا برای کارگذاری لوله های انتقال سوخت و آب
10 . ساختن حوضچه های نگهداری و کانالهای فاضلاب
11 . آماده سازی محل دفع پسماندهای جامد
12 . ساختن تجهیزات ذخیره سازی نیروگاه
13 . برپاسازی سدهای تاخیری
14 . احداث استخراهای مصنوعی خنک کننده
15 . ساخت و سازهایی که احداث نیروگاه با خود برای منطقه به همراه می آورد
4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها ی هسته ای در مرحله بهره برداری
در این بخش انواع اصلی آلاینده ها و مهمترین منابع آنها در فرآیندهای اصلی و فرعی مرتبط با روشهای مختلف تولید انرژی برق مورد بررسی قرار می گیرد . در اکثر روشهای تولید الکتریسیته حتی در روشهای مورد استفاده در انرژیهای نو یا هسته ای به نوعی یک چرخه توربین گازی یا توربین بخار مورد بهره برداری قرار می گیرد . از این جهت بسیاری از آلاینده های احتمالی ناشی از بهره برداری واحدهای تولید الکتریسیته مشابهت های قابل توجهی خواهند داشت . اگرچه بسیاری از آلاینده ها نیز بخصوص در چرخه های تولید برق ، به طور غیر مستقیم یا مستقیم به دلیل مصرف سوخت های فسیلی تولید می شوند که در نیروگاههای غیر فسیلی وجود ندارند . در عین حال در همان نیروگاهها ممکن است آلاینده های دیگری ناشی از مواد اولیه ، منبع اصلی انرژی یا مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تولید گردند . با توجه به اینکه بخش اعظم برق کشورما با استفاده ازسوختهای فسیلی وتوسط نیروگاه های بخار ، گازی یا چرخه ترکیبی (بخصوص نیروگاههای بخار) تولید می گردد.
4-7 نیروگاه های هسته ای : در نیروگاه های هسته ای به جای استفاده از سوخت فسیلی برای تهیه بخار از سوخت هسته ای استفاده می شود در حقیقت در این نیروگاه ها یک راکتور هسته ای وجود دارد که به همراه آن از روشهای مختلف چرخه های بخار یا گاز یا ترکیب این دو جهت تولید انرژی برق استفاده می شود .
بنابراین اجزای اصلی یک چرخه بخار مانند توربین ، ژنراتور ، چگالنده ، گرمکن ها و مبدل های حرارتی، تصفیه خانه آب و بسیاری اجزای دیگر در نیروگاه های هسته ای نیز وجود دارند . آلودگی احتمالی ناشی از هر یک از این بخشها تا حدودی همانند نیروگاه های حرارتی بخار سوخت فسیلی می باشد و تنها تفاوت موجود، در آلاینده های مربوط به سوخت است.
4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها
یکی از مهم ترین موانع توسعه نیروگاه های هسته ای در جهان دغدغه های زیست محیطی است . در اینجا اثرات زیست محیطی ناشی از نیروگاه ها ی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها
اثرات مستقیم طرح : شامل آندسته از اثراتی می گردد که مستقیماً بواسطه یکی از ریزفعالیتهای طرح نیروگاه اتمی بوشهر در محیط زیست محدوده مطالعاتی گزارشهای ارزیابی حادث می شوند .اثرات مستقیم نیروگاه ها به شرح زیر می باشند:
– اثرات خروجی ها در هوا بر سلامت انسان، کشاورزی، پوشش گیاهی و حیات وحش
– افزایش سرو صدا و ارتعاش
– تغییر در هیدرولوژی و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی
– اثرات سمی ناشی از نشت و تخلیه آلاینده ها

Share