رشته حقوق

اثرات زیست محیطی

دانلود پایان نامه

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238
4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239
4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239
4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239
4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239
4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240
4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241
4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241
4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241
4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241
4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242
4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244
4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245
4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246
4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247
4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249
4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250
4-8-5 ورود اتفاقی مواد ………………………………………………………………………………………………..256
4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262
4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266
4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273
4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274
4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277
4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280
فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  هنجارهای اجتماعی