ابعادعزت نفس

ابعادعزت نفس

روش گرد آوری اطلاعات
به صورت تصادفی واتفاقی ازمیان تعداد ی ازدانش آموزان 19-13 شهر تهران درمدرسه دخترانه وپسرانه فراست ومنطقه 4 دبیرستان دانشجو صبح با پرسشنامه ای که این چنین شروع می شد در اولین ساعات با پرسش این جملات که آیا خانواده تان با شما مشورت می کند نسبت به شما با محبت هستند ودرصورت لزوم باشما همکاری می کنند واز شما حمایت می کنند ؟
توانستیم برحسب جو عاطفی خانواده گروه ها را جداکنیم وسپس آزمون کوپراسمیت رااجرا کنیم .
معرفی ابزار پژوهش
آزمون عزت نفس کوپراسمیت
کوپراسمیت ( 1967 ) مقیاس عزت نفس خودرا براساس تجدیدنظری که برروی مقیاس راجرز دیموند ( 1954) انجام داد تهیه وتدوین کرداین مقیاس دارای 58 ماده است که 8ماده آن یعنی شماره های 6-13-20-27-34-41-48-55 دروغ سنج است .
درمجموع 50 ماده آن بر 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی ،عزت نفس اجتماعی ( همسالان ) عزت نفس خانوادگی والدین وعزت نفس تحصیلی ( آموزشگاه ) تقسیم شده است ماده های این مقیاس ازنطر لغوی برای کودکان 10-8 ساله نوشته شده است ولی می توان با دوباره نویسی وتغییرات لغوی آن رابرای سنین مختلف مورد استفاده قرار داد .
شیوه نمره گذاری آزمون عزت نفس کوپراسمیت
شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر ویک است به این معنا که ماده های شماره 14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57-2-4-5-10 پاسخ بلی یک نمره وپاسخ خیر صفرمی گیرد وبقیه سوالات بصورت معکوس است یعنی پاسخهای خیر آنها یک نمره وپاسخهای بلی صفرمی گیرد .
بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فردممکن است بگیرد صفر وحداکثر 50 خواهد بود .
چنانچه پاسخ دهنده از 8 ماده دروغ سنج بیش از 4 نمره بیاورد بدان معنی است که اعتبار آزمون پایین است و آزمودنی سعی کرده است خودرابهتر از آن چیزی که هست جلوه دهد .
درتحقیقی که بر روی 230 نفر در سال ( 1370 ) بر روی دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر تهران انجام شده است ،میانگین بدست آمده 4/25 است لذا افرادی که دراین آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند دارای عزت نفس بالا و افرادی که کمتر از آن نمره بگیرند دارای عزت نفس پایین خواهند بود .
روایی واعتبار
این آزمون هم اعتبار وهم ازروایی برخوردار است که چرا که کوپراسمیت آزمون مقیاس عزت نفس را بر اساس مقیاس راجزر دیموند ( 1954) تهیه وتدوین کرد واین آزمون قبلا بر روی افراد مختلف انجام شده است واعتبار روایی آن مشخص شده است ودرکشورهای دیگر فرم شده واز تستهای استاندارد شده محسوب میشود این پرسشنامه درشش گروه طبقه بندی می شود :
گروه 1- این سوالات بعدعزت نفس عمومی رامی سنجد وشامل سوالات 1-7-12-19-25-31-37-42-49-55 می شود .
گروه 2- Academic بعدتحصیلی وعلمی را می سنجد شامل سوالات 2-8-14-20-26-23-38-46-50-56- می شود .
گروه 3- Body بعدجسمانی عزت نفس را می سنجد شامل سوالات 3-9-15-21-27-32-39-45-51-57 می شود .
گروه 4- Family بعدخانوادگی رامی سنجد وشامل سوالات 4-10-16-22-28-34-40-46-52-58
گروه 5- Social بعد اجتماعی عزت نفس رامی سنجد وشامل سوالات 5-11-17-29-32-35-47-52
گروه 6- Liescale باحرف L مشخص می شود ودروغ سنج ها هستند این بعد جزء ابعادعزت نفس نیست وصرفا برا ی حذف آزمودنیهای است که نمره 8 به بالا رادراین گروه نمرات بیاورند . این سوالات عبارتنداز : 6-12-18-24-30-36-42-48-54 جرای تست رجوع شود به پیوست )
روش مطالعه :
روش مطالعه دراین پژوهش ازنوع توصیفی ومقطعی ( کراس سکشنال ) همراه با آنالیز آماری است .
مدل آماری :
دراین پژوهش پس ازطی مراحل توصیف آماری برای به دست آوردن دقیق مشخصات آماری نمونه هامانند (x-) میانگین (S) انحراف استاندارد و (S2) واریانس از مدل آماری T استمودنت ( X<30) وسطوح اطمینان 95-99 درصد استفاده می شود .

Share