ترکیب اعضای کمیسیون

مبنای وجود کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری بوده که در ادارات کل مسکن و شهر سازی مراکز استان ها تشکیل و به وظایف مقرر در این ماده عمل می نماید.

در گذشته قانون زمین شهری مصوب 1360 و آئین نامه اجرای آن اعضای  کمیسیون و نحوه تشکیل جلسات را پیش بینی کرده بود. ولی با تصویب قانون زمین شهری در سال 1366 این آئین نامه اعتبار خود را از دست داده و هم اکنون آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 که به تصویب هیات وزیران رسیده لازم الاجرا می باشد  که در آن هیچ اشاره ای به ترکیب اعضای کمیسیون نکرده است.

بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهر سازی،  تشخیص نوع زمین به عهده 3 نفر که با حکم وزیر مسکم و شهر سازی تعیین می شوند می باشد.  در شهر ها ی بزرگ  ه نمایندگان وزیر مذکور متعدد هستند حسب مورد به گروههای سه نفره تقسیم می شوند و هر گروه با توجه به اینکه در قانون اراضی شهری،  کمیسیون نادیده شده بود به اعتبار سابقه تقنینی به کمیسیون ماده 12 معروف است.

این کمیسیون دارای دبیرخانه ای است که در مرکز هر استان واقع شده و وظیفه ضبط نظرات و پاسخ استعلامات و تهیه وسایل و ملزومات نمایندگان وزیر به عهده درد.  دبیخانه از ناحیه رئیس سازمان مربوطه منصوب می شود.

نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون

محل کار کمیسیون

محل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهر سازی بوده و ارجاع پرونده ها به کمیسیون از طریق دبیر خانه انجام می شود.  دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده  کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می باشد.

این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و مطالعه پرونده ها ی ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل ومتضمن مساحت وموقعیت ومشخصات ثبتی ملک به همراه  مستندات کافی باشد.  ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم ومشخص گردد.

صدور نظریه کمیسیون تشخیص

صدور نظریه کمیسیون تشخیص منوط به اجرای مقدماتی تحت عنوان(شناسایی مقدماتی ) می باشد.

تصمیم کمیسیون وقنی عنوان (نظریه ) دارد که به صورت نوشته دراید نظریه باید حاوی نکات زیر باشد:

مقدمه نظریه

تاریخ صدور نظریه، نام مالک یا مالیت،  شماره وپلاک ثبتی مرجع درخواست کننده

2 اسباب نظریه

پس از مقدمه،  کمیسیون علت صدور نظریه خود را استدلال می کند و همچنین دلایل خود را ذکر کرده وموجبات وعلل تصمیم خود را شرح می دهد به نحوی که وقتی نظریه مطالعه می شود علت صدور آن به وضوح مشخص باشد ومالک و یا دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض،  از دلائل آن آگاه شود.  به عبارت دیگرنظریه باید موجه ومدال باشد یعنی جهات و دلائل آن ذکر شوند.

ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن

قانون زمین شهری راجع به ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن ساکت است به همین دلیل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اظهار نظر نموده است به این صورت که (وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آانچه بعداً صادر می نماید به مالکیت اعلام نماید. …). دونکته اساسی در این مصوبه قابل توجه است :

اولاًمنظور از اعلام ابلاغ واقعی است و باید نظریه به خود مالک یا مالکیت ابلاغ واعلام شود.

ثانیاً بر خلاف مقررات راجع به ابلاغ در ق.آ.د.م که ابلاغ بر اساس نشانی ذکر شده در دادخواست صورت می گیرد، در خصوص نظریه کمیسیون در مواردی که نشانی مالک مشخص نیست اگر مالک راسا درخواست نظریه تشخیص نوعیت زمینرا داده باشد در این صورت بید بهوی حضوراً  اعلامو ابلاغ شود.  واگر سازمان مسکن و شهر سزی راساً جهت شناسایی ملک اقدام کرده باشد دراین صورت باید مفاد نظریه آگهی شود.

انتشار آگهی

برای ضرورت انتشار آگهی قانون  گذار دوحالت را پیش بینی نموده است :

الف) در صورت عدم دسترسی به مالک

ب)در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه

نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

چنانچه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده شهری یا حریم ان قرار دارد و قبل از سال 1358 احیا نشده باشد را موات اعلام نماید و همین محدوده و حریم توسط شورای عالی معماری و شهر سازی کشور تعین شود به محض ورود اراضی به محدوده شهری مالکیت منابع طبیعی لغو و در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی به نمایندگی دولت قرار میگیرد. در این صورت معترض به رای کمیسیون باید در فرجه قانونی به دادگاه عمومی مراجعه کند و با تقدیم داخواست مراحل دادرسی را به شرح ذیل طی نماید:

1) در اولین جلسه دادرسی به منظور تشخیص زمان احیاء اراضی مورد نظر قرار کارشناسی صادر میگردد.

2) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعین میگردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده 259(ق.آ.د.م) قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی،  وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعین میگردد.

5) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین میگردد(ماده 260ق. آ. د. م)

6) به محض وصول نظریه کارشناسی وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر داگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده260ق.آ.د.م)

7) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مزبور بااوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای مینماید. (ماده 260 و 265 ق.آ. د.م)

8) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،  قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صارد و مراحل فوق مجددا طی میشود.

آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوی مجددی به خواسته ابطال سند صادر شده به نام دولت میباشد یا خیر ؟

دادگاه به خواسته معترض مبنی بر ابطال نظر کمیسیون رسیدگی نموده و حکم اعلامی صادر مینماید و اداره ثبت نمیتواند به استناد رای مذکور اقدام به ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و صدور سند جدید به نام محکوم له نماید. زیرا این اقدام نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد و صرف صدرو این حکم مثبت بقای مالکیت محکوم له نیست بلکه لازم است خواهان دعوی مجددی مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت و صدور سند جدید به نام خود طرح و اقامه نماید.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعاوی فوق نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است»

                                                    .