ابزارهای گردآوری

براساس نحوه گردآوری داده ها:
تحقیقات را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز ، می توان به دو دســـته تحقیقات توصیفی و تحقیقات آزمایشی دسته بندی نمود.
الف. تحقیقات آزمایشی؛ کوششی است برای تبیین نحوه کنش بخش خاصی از واحد اجتـماعی که تحت تاثیر تمهیدات آزمایـش قرار می گیرد.این روش شامل ایجاد وضعیتی است کنــترل شده که در آن افراد مورد بررسی تحت عنوان گروه آزمایش در معرض محرک آزمایش قرار می گیرند. واکنش این افراد با دســته ای از افراد دیگر که گروه کنترل خوانده می شوند ،مقایسه می شود. دراین آزمایش ها با انتصاب تصادفـــی افراد گروه آزمایش و گروه کنترل تاثیر احتمالی تفاوت افراد بین دو گروه خنثی می شود.
در چنین مطالعاتی محقق با ایجاد وضعیت(محرک) کاملا سنجیده ای که باعث واکنش می گردد در پی شناخت بخش کوچکی از رفتار و واکنش بر می آید قضیه (اگر….آنگاه…)که نشان می دهد چگونه محرکی باعث واکنـشی می شود یک فرضیه است. به عبارت دیگر محور آزمایش محدود بودن آن به آزمون فرضیاتی خاص است.
( بازرگان؛ سرمد،1383)
ب. تحقیق توصیفی ؛ شامل مجموعه روش هایی اســت که هدف آن ها توصیف کردن شرایـــط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فراینــد تصمـیم گیری همچنین مطالعه توصیفی برای تعیین ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گـیرد.در سازمان ها در موارد بسیـــاری مطالعات توصـیفی برای کســب آگاهی درباره ویژگــــی های مثلا گروهــی از کارکنــان در زمینه سن،سطح تحصیلات ،درجات شغلی و طول خدمت آنان به طور مکرر صورت می گیرد . (اوماسکاران-1380)
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد.(بازرگان، سرمدی-1383)
تقسیم بندی تحقیقات توصیفی :
الف. تحقیق پیمایشی
ب. تحقیق هبستگی
پ. اقدام پژوهی
ت. بررسی موردی
ث. تحقیق پس رویدادی
در این بین، تحقیق پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری، به عنوان روش تحقیق به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای یافتن و شناختن ماهیت شرایط موجود، رابطه ای میان رویدادها و یا وضعیت موجود کاربرد داشته باشد. تحقیقات پیمایشی، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرفی از افراد آن جمعیت است. محققان اجتماعی می کوشند با استفاده از تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداخته و صرفا به توصیف آن بسنده نکنند. ( همان ماخذ، 1383)
این تحقیق، از نوع پیمایشی است و به دنبال مقایسه جامعه وانجام تحلیل اکتشافی است.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کل شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران هستند. با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور برای افزایش اعتبار علمی و امکان استناد بهافته های این تحقیق از نمونه استفاده نشد و از کل شرکت های بخش دولتی، شامل شرکت سهامی بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا و هم چنین تمامی شرکت های بیمه خصوصی کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، ملت، معلم، نوین، دی، رازی، سینا، توسعه و سامان به عنوان جامعه آماری استفاده شده است. شایان ذکر است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، 3 شرکت بیمه دولتی البرز، دانا و آسیا در سال 1388 و 1389 بخشی از سهامشان در بازار بورس تهران معامله شد ولی به دلیل ساختار مدیریتی دولتی حاکم بر آن ها، در این تحقیق به عنوان شرکت های دولتی مورد بررسی قرار گرفته اند.
روش گردآوری اطلاعات
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری ، ثبت و کمی نماید. انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از : پرسشنامه ، مشاهده و مصاحبه.(حافظ نیا ، 1384)

                                                    .