ابزارهای اندازه گیری

ابزارهای اندازه گیری

غیر فعال کردن پمپهای آب تغذیه رآکتور ،
راه اندازی سیستمهای تغذیه کم فشار و پر فشار ( سیستمهای ایمنی ) ،
راه اندازی دیزل برق اضطراری ،
سیستم حفاظتی رآکتور از یک طرف با کاهش سطح آب محفظه تحت فشار رآکتور ، به وجود نشتی پی می برد و از طرف دیگر با افزایش فشار در محفظه ایمنی رآکتور ( رعایت گوناگونی در روش تشخیص نشتی KMV ) . هدف سیستم حفاظتی رآکتور این است که فشار چرخه رآکتور را به سریعترین روش ممکن ، کاهش دهد ، تا بوسیله سیستمهای خنک سازی پسین و اضطراری ، گرمای پسماند هسته رآکتور ، به طور ایمن به اتاقک چگالش منتقل شود. برای دستیابی به این هدف ، بخار تازه تولید شده در محفظه تحت فشار رآکتور از طریقذ شیرهای اطمینان و تخلیه فشار به اتاقک چگالش هدایت می شود ، تا در آنجا چگالیده شود . مبردی که از طریق نشتی به داخل حوضچه کف رآکتور وارد شده است ، نیز به اتاقک چگالش برگردانده می شود .
هدف دراز مدت کنترل حالات اختلال ناشی از نشتی مبرد ، نیز عبارت است از ایجاد یک چرخه بسته بین هسته رآکتور و اتاقک چگالش گرمای انتقال یافته از هسته رآکتور به اتاقک چگالش می تواند از طریق چرخه خنک سازی میانی به خارج منتقل می شود . بنابراین این احتمال وجود دارد که گرمای پسماند ، بدون انتقال جرم سیال ، از مرزهای محفظه ایمنی رآکتور ( که کاملا مسدود است ) به بیرون منتقل شود .
4-5 رآکتور آب پرفشار :
در رآکتور آب پر فشار ، کل چرخه اولیه در حین کار ، تحت فشار بالای تقریبی 160 بار با قرار می گیرد . با این کار از رسیدن مبرد چرخه اولیه ( یعنی آب ) به نقطه جوش و تبخیر آن ، علیرغم دمای متوسط بالا ( حدود 310 ° C ) ، جلوگیری می شود . ویژگی مهم رآکتورهای آب پرفشار ، تقسیم انتقال حرارت به دو چرخه مجازا است . چرخه اولیه برای خنک سازی رآکتور در نظر گرفته شده و در نتیجه مسئول انتقال گرمای حاصل از شکافت هسته ای است . در مبدل حرارتی ( مولد بخار ) ، مبرد اصلی ( آب موجود در چرخه اولیه همراه با افزودنی ها ) گرما را به چرخه ثانویه ، که سیگنال عامل آن نیز آب است ، انتقال می دهد . فشار آب طرف ثانویه ، پایین است ( حدود 70 بار ) و در مولد بخار ، تبخیر می شود . بخار تولید شده از طریق خطوط لوله ، از ساختمان رآکتور به ساختمان توربین منتقل می شود و در آنجا انرژی اش را برای تولید برق به ژنراتور منتقل می کند.
4-5-1 ساختار رآکتور های آب پرفشار : اجزا و سیستمهای این نوع رآکتور در بخش بعدی تشریح می شوند . برای ساده سازی ، از 4 حلقه موجود فقط دو حلقه رسم شده اند و فقط محل اتصال دو حلقه دیگر را به رآکتور نشان داده شده است . لازم به ذکر است که سیستمهای نشان داده شده در سریهای مختلف ، می توانند با هم متفاوت باشند . در بخشهایی که به جزییات اجزای مختلف پرداخته شده ، این تفاوتها تشریح می شوند . المنت های سوخت در محفظه تحت فشار رآکتور قرار دارند و هسته رآکتور را تشکیل می دهند . مبرد اصلی از پایین به بالا از میان هسته رآکتور عبور می کند . انشعابهای مناسبی از خطوط اصلی مبرد به قسمت بالایی محفظه تحت فشار رآکتور ، متصل اند – خطوط رفت و برگشت 4 حلقه پمپهای مبرد اصلی آب را در حلقه ها می گردانند و از مولد بخار به محفظه تحت فشار رآکتور باز می گردانند . مبرد در مولود بخار ، گرمای خود را به چرخه ثانویه می دهد و در آنجا آب کم فشار ( حدود 70 بار ) را به جوش می آورد تا تبخیر شود و در توربین چرخه ثانویه انرژی آن به کار دورانی توربین و در نهایت به برق تبدیل می شود .
چرخه اولیه با فشاری حدود 160بار ( فشار مبرد ، KMD ) کار می کند ، در نتیجه مبرد ( آب ) با دمای 310 ° C ( دمای متوسط مبرد ، KMT ) به جوش نمی آید . فشار چرخه اولیه بوسیله مخزن تنظیم فشار ، که از طریق خطوط لوله با چرخه اولیه مرتبط است ، تنظیم می شود . دمای مبرد در حالت تحت بار کامل از حدود 296 ° C به 327 °C می رسد ( یعنی اختلاف دمایی حدود 31 ° C ) .
4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور : محفظه تحت فشار رآکتور ( RDB ) « قلب » هر نیروگاه هسته ای است . المنت های سوخت ، که سوخت هسته ای در آنها تعبیه شده و با شکافت هسته ای در یک واکنش زنجیره ای ، انرژی آزاد می کنند ، در این مخزن قرار دارند . رآکتور آب پرفشار نیروگاه هسته ای با توازن الکتریکی خالص حدود 1500MW – که با بازده حدودا 35 درصدی توان حرارتی رآکتور معادل 4500MW متناظر است – حدود 200 المنت سوخت در رآکتور قرار دارد . سوخت تعبیه شده در این رآکتور معادل حدود 200 تن اورانیم برآورد می شود .
محفظه تحت فشار رآکتور باید به گونه ای طراحی شود که فشار موجود در چرخه اولیه ( 160 بار ) را تحمل کند . به همین دلیل ضخامت آن به 250 mm می رسد و از حلقه های استوانه ای بی درز آهنگری شده ( فورج ) ، ساخته شده است .
برای برقراری جریان مبرد از پایین به بالای هسته ، یک دیواره دیگر ، معروف به مخزن هسته ، درون محفظه تحت فشار رآکتور تعبیه شده است ( نیز . ر . ک . شکل 6-19 ) اتصال ورودی مبرد ، در قسمت خارجی این مخزن ، در قسمت بالاییب هسته قرار داده شده است تا مبرد را ابتدا به پایین هدایت کند . از آنجا ( پایین محفظه تحت فشار رآکتور ) مبرد توسط سازوکار پخش کننده جریان ، به درون هسته هدایت می شود ، از طریق اتصال خروجی بالای هسته ، مجددا به طرف بیرون و از خطوط اصلی مبرد به به مولد های بخار منتقل می شود . مخزن هسته با ضخامت حدود 80 mm به عنوان سپر حرارتی نیز عمل می کند و بار گرمایی و پرتوی حاصل از پرتوهای نوترونی و پرتوهای گاما بر محفظه تحت فشار رآکتور را کاهش می دهد .
المنت های سوخت از ورقه نگهدارنده پایینی به صورت عمودی بیرون زده اند و در سازه بالایی هسته به کمک مهره های فنر دار از بالا به پایین فشرده می شوند و بوسیله پینهایی از بالا و پایین در جای خود قرار گرفته اند به گونه ای که در حالت کار همیشه در حالت مناسب قرار داشته باشند و بواسطه جریان مبرد خراب نشوند . دیواره هسته سطح جانبی هسته رآکتور را تشکیل می دهد . این سازه ای است که به فضای میانی بین مخزن هسته و سطوح جانبی هسته ، که از المنت های سوخت ( با مقطع مربع ) تشکیل شده است ، محدود می شود .
برای امکان پذیر کردن تعویض المنت های سوخت ، محفظه تحت فشار رآکتور به در پوش فلنج داری مجهز است . در قسمت خارجی این در پوش موتورهای محرک المنت های سوخت ، همچنین محلهایی برای ابزارهای اندازه گیری داخل هسته رآکتور تعبیه شده اند . این درپوش به کمک دو واشر در برابر فشار داخل محفظه تحت فشار رآکتور آب بندی شده و به کمک پیچهای پیش تنیده محکم شده است . نیروی پیش تنیدگی از نیروی فشار نامی چرخه اولیه بیشتر است تا نیروی موجود در پیچها بین فشار کار و فشار عادی برعکس نشود .
دمای مبرد در خروجی رآکتور در حالت بار کامل حدود 327 ° C بر آورد می شود . دمای ورودی فقط کمی از این مقدار کم است ( 296 ° C ) . دمای متوسط مبرد در حالت بار کامل حدود 310 ° C برآورد می شود . برای توانهای کمتر مقدار گرم شدن ( افزایش دما ، یا اختلاف دمای ورودی و خروجی رآکتور ) نیز کم می شود .
محفظه تحت فشار رآکتور در پایین ترین سطح چرخه اولیه قرار می گیرد تا حتی در صورت از کار افتادگی پمپ های مبرد اصلی ( مثلا حالت برق اضطراری ) نیز مبرد بتواند به صورت جریان طبیعی به گردش درآید . کف محفظه تحت فشار رآکتور در سطح تقریبی 0 m قرار می گیرد . اطلاعات محفظه تحت فشار رآکتور EPR از شکل 6-11 به قرار زیرند :
ارتفاع 12,7 m
وزن 526 t
قطر داخلی 4,9 m
ضخامت تا 250 mm
تعداد المنت های سوخت 241
طول متوسط المنت های سوخت 4,2 m
توان حرارتی رآکتور 4500MW

Share