ابتلا به بیماری

ابتلا به بیماری

همچنین در مطالعه ی دیگری که بر روی 552 آمریکایی مبتلا به سرطان پانکراس توسط Tang در سال 2010 صورت گرفته بود ارتباطی بین چند شکلی ژنتیکی C-262T در ژن کاتالاز و سرطان پانکراس دیده نشد (Tang et al., 2010).
همچنین در مطالعه ای که اخیرا توسط Chenدر سال 2012 در چین انجام شد بین چند شکلی ژنتیکی C-262T در ژن کاتالاز و دیابت نوع 2 رابطه ی معنا داری مشاهده شد به طوری که آلل C خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد (Chen et al., 2012).
2-2- مطالعات انجام شده بر روی ارتباط چند شکلی ژنتیکی 251 A/G در ژن سوپراکسید دیسموتاز1 ( rs2070424 ) و ارتباط آن با چندین بیماری:
در مطالعه ای که در سال 2006 توسط Oestergaard و همکارانش در یک جمعیت 2271 نفری در بریتانیا انجام دادند ارتباط بین این چند شکلی با سرطان سینه بررسی شد. نتایج نشان داد که هیچ ارتباطی بین این چند شکلی و سرطان سینه وجود ندارد (Oestergaard et al., 2006).
در مطالعه ی دیگری که توسط Cebrian و همکارانش در سال 2006 انجام شده بود بین این چند شکلی ژنتیکی و سرطان سینه مجددا ارتباطی دیده نشد (Cebrian et al., 2006).
در سال 2007، Kang و همکارانش مطالعه ای بر روی 1138 بیمار مبتلا به سرطان پروستات به منظور بررسی احتمال ارتباط چند شکلی آللی A251G در ژن سوپراکسید دیسموتاز1 با خطر ابتلا به سرطان پروستات انجام دادند. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباط معنا داری بین آلل G و خطر ابتلا به سرطان پروستات مشاهده نشد (Kang et al., 2007).
در مطالعه دیگر که توسط Udler و همکارانش در سال 2007 انجام داده بودند بین ژنوتیپ های این چند شکلی و سرطان سینه ارتباطی مشاهده نشد (Udler et al.,2007).
در مطالعه ی دیگر که در سال 2008 توسط Rajaramanو همکارانش بر روی 342 بیمار مبتلا به تومورهای مغزی انجام شد ارتباطی بین این پلی مورفیسم و تومورهای مغزی دیده نشد (Rajaraman et al., 2010).
در مطالعه ی دیگر که در سال 2011 توسطZhang و همکارنش بر روی 415 بیمار مبتلا به آب مروارید انجام دادند ارتباط معناداری بین آلل G چند شکلی ژنتیکیA251G در ژن سوپراکسید دیسموتاز1 و بیماری آب مروارید دیده شد. در این مطالعه نتایج نشان داد آلل G به میزان 479/1 برابر خطر ابتلا به بیماری آب مروارید را افزایش می دهد
(Zhang et al., 2011).
2-3- فرضیه
چند شکلی تک نوکلئوتیدی C-262T در ناحیه پروموتر ژن کد کننده کاتالاز با خطر ابتلا به سرطان معده رابطه معناداری دارد.
– ژنوتیپT/T در مقایسه با ژنوتیپ C/C احتمال ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد.
– ژنوتیپC/T در مقایسه با ژنوتیپ C/C احتمال ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد.
– با افزایش آلل T احتمال ابتلا به سرطان معده افزایش می یابد
چند شکلی تک نوکلئوتیدی A251G در ناحیه IVS3 ژن کدکننده سوپراکسید دیسموتاز1 با خطر ابتلا به سرطان معده رابطه معنا داری دارد. به عبارت دیگر :
-ژنوتیپ G/G در مقایسه با ژنوتیپ A/A احتمال ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد.
-ژنوتیپ A/G در مقایسه با ژنوتیپ A/A احتمال ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد.
-با افزایش آلل G احتمال ابتلا به سرطان معده افزایش می یابد.

Share