آینده پژوهی

آینده پژوهی

توضیح
بیمه:
حمایت از منابع عمومی:
نوع الگو:
این جدول دوره تسلط هر گفتمان، نام گفتمان، دال مرکزی، جهت‏گیری سیاستی نسبت به بیمه‏ای بودن، و یا حمایتی بودن، و همچنین نوع الگو از نظر سازگاری با زیستجهان و یا مدرنتیه را خلاصهمی‏سازد.
2. دسته بندی گفتمان‏ها:در این مرحله گفتمان‏ها در دسته بندی‏های مستقل بر اساس جهت‏گیری‏های کلی و معنایی قرار می‏گیرند.
3. استخراج عدم قطعیت‏ها‏ی کلیدی: با توجه به تحلیل متون گفتمانی، عدم قطعیت‏هااز قطب‏بندی‏های معنایی استخراج می‏شود.
4. برای استخراج عدم قطعیت‏هااز روش متغیر مضاعف استفاده می‏شود. در این روش دو عدم قطعیت اصلی و کلیدی شناسایی می‏گردد، و سپس آینده‏های بدیل بر اساس آن‏هاترسیم می‏شوند(Gultung,1998).
5. فضای آینده‏های بدیل: بر اساس برهم کنش عدم قطعیت‏های کلیدی فضای آینده‏های بدیل شکل می‏گیرد. برای ترسیم فضای آینده‏های بدیل از شکل 3-4 استفاده می‏شود.
6. شرح آینده‏های بدیل: در چهارچوب فضای آینده‏های بدیل، هریک از آینده‏هابر اساس رویکرد روایتی شرح داده می‏شود.
شکل (3-4) فضای آینده‏های بدیل
3-8-3-کاربست روایت داستان گونه برای بیان آینده‏های بدیل
در آینده پژوهی توصیف آینده در قالب روایت داستانی متداول است. نمونه‏هایی از توصیف داستان‏گونه‏ی آینده‏ها به شرح زیر بیان می‏شود.
هرمان کان در باره آینده سلاح‏های هسته‏ای، سناریویی رادر قالب روایت داستانی تحت عنوان”جنگ گرما هسته‏ای”توصیف کرد.داستان‏پردازی او، موجب آگاهی عموم ازآینده‏های هولناک و فاجعه‏انگیزی و نابودی تمدن بشریگردید. بر اساس این داستان، هالیوود فیلم‏های سینمایی ساخت، این روایت داستان‏گونه از آینده سلاح‏های هسته‏ای، تاثیر زیادی بر شکل‏گیری اجماع جهانی برا‏ی محدود‏سازی برنامه‏های هسته‏ای برجا گذاشت
آدام کاهن در باره آینده‏های افریقای جنوبی، روایت داستان گونه‏ایرا تحت عنوان پرواز “فلامینگوها” توصیف کرد. این روایت داستان‏گونه تاثیر زیادی در دور شدن کشور افریقای جنوبی از جنگ نژادی و کشاندن آن به مسیر تعالی داشت.
پییرواک و همکاران در شرکت نفتی شل، در باره قیمت نفت و بحران انرژی سناریوهایی را در قالب داستان بیان کردند. داستان‏پردازی پییرواک در باره آینده‏های ممکن، مدیران شرکت شل را یاری داد. در سال 1973 بعد از جنگ یوم کیپور بحران انرژی سراسر دنیا را گرفت. در بین شرکت‏های نفتی، فقط شرکت شل آمادگی این بحران را یافته بود. همین شرکت در دهه هشتاد با استفاده از سناریوهای داستانی خود را برای فروپاشی شوروی آماده کرد.این آمادگی‏ها باعث شد تا شل که در بین هفت شرکت نفتی آن زمان، ضعیف‏ترین شرکت محسوب می‏شد، به یکی از بزرگترین شرکت نفتی جهان تبدیل شود.
آینده‏های بدیل دراین تحقیق، حاصل غلبه گفتمانی است. یعنی با توجه به این که چه گفتمانی غلبه کند، آینده متفاوتی در حوزه بازنشستگی رقم خواهد خورد. براین اساس، آینده‏ها بدیل دارای جنبه‏های پیچیده سیاسی و اجتماعی خواهند بود، که نمی‏توان آنها در قالب روش‏های کمّی بیان کرد بنابرایندلایل استفاده از روایت داستانی برای بیان آینده‏های بدیل در این تحقیقعبارتست از:
ابعاد غیر کمّی آینده بازنشستگی: با توجه به این کهبخش‏های از آینده‏ی حوزهبازنشستگی پیچیده‏تر از آن است که بتوان آن را در قالب اعداد و جداول بیان کرد، بنابراین برای توصیف ابعاد غیر کمّی از روایت داستان‏گونه استفاده می‏شود.
ماندگاری و تاثیرگذاری روایت‏های داستانی آینده بازنشستگی:وقتی آینده‏ی بدیلی در قالب داستان آورده شود، افراد به راحتی به ذهن می‏سپارند و اگر داستان فاجعه آمیزی باشد تحت تاثیر فضا‏سازی داستانی تلاش می‏کنند تا از بروز آن جلوگیری کنند، یا خود را آماده مواجه سازند. مثلا آینده‏ی “گردابه” در این تحقیق که در قالب روایت بیان شده است در ذهن خواننده ماندگار‏تر و تاثیرگذار‏تر از سایر شیوه‏های کمّی است.بنابراین با توجه به فضا‏سازی داستانی، عزم برای مهار بحران و یا آماده شدن برای مقابله با سناریوی فاجعه، در روایت‏های داستانی بهتر صورت می‏گیرد.

Share