آواشناسی فیزیکی

آواشناسی فیزیکی

فصل اول ـ نگرش‌های مسلط در زبان شناسی نظری امروز؛ فصل دوم ـ ساخت‌های نحوی؛ فصل سوم ـ نخستین نظریه‌های معنایی؛ فصل چهارم ـ نظریه معیار؛ فصل پنجم ـ معناشناسی زایشی؛ فصل ششم ـ دستور حالت؛ فصل هفتم ـ دستور رابـطه‌ای؛ فصل هشتم ـ نظریه معیار گسترده و نظریه معیار گسترده اصلاح شده؛ فصل نهم ـ نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی؛ فصل دهم ـ دستور واژی ـ نقشی؛ فصل یازدهم ـ دستور ساخت گروهی تعمیم‌ یافته و دستور ساخت گروهی هسته بنیان؛ فصل دوازدهم ـ برنامه کمینه‌گرا.
درخشان، مهدی. درباره زبان فارسی، املاءـ انشاءـ ترجمه و … . تهران: دانشگاه تهران، 1367، 216 ص، کتابنامه.
غلط‌های مشهور؛ رموز و علامات اختصاری؛ است یا هست؟؛ برخی از الفاظ و عبارات بی‌جا و نامناسب؛ مختصات زبان فارسی؛ تعریب و تفریس؛ مقالات= زبان فارسی به کجا می‌رود: کدام غلط مشهور، صحیح مهجور و غلط مشهور، نمی‌ازیمی و قطره‌ای از دریایی، پاسداری فارسی زبانان از زبان فارسی، زبان معیار زبان کوچه و بازار است.
درویشان، علی‌اشرف. فرهنگ کردی کرمانشاهی، کردی‌ـ فارسی. تهران: نشرسهند، 1375، ص 16ـ22.
چند نکته دستوری: علامت جمع؛ ضمایر؛ اسم اشاره؛ ضمیر اشاره؛ فعل؛ معرفه ـ نکره؛ قید.
دری، ضیاءالدین. دستور زبان دری. تبریز: [بی‌نا]، 1348 ق، ?ص.*
ــــــ . رساله در اغلاط معروفه. تهران: [بی‌نا، بی‌تا]، ?ص.*
دریایی، علی‌رضا. گویش تنکابنی به انضمام باورداشت‌ها و نام‌ واژگان. تهران: آیه، 1379، ?ص.*
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه دهخدا. زیرنظر محمدمعین و جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377،1ج مقدمه+15 ج، 23911ص.
(دارای مباحث پراکنده دستوری).
دهقانی هشتجین، یاور. اختلالات زبانی در زبان فارسی. تهران: امیرکبیر، 1370، ?ص.*
دهناد، محمود. از اصول فراموش شده زبان فارسی. تهران: حزمی، [بی‌تا]، ص 39ـ72.
قسمت دوم ـ آهنگ‌های فارسی: فصل اول ـ تفاوت‌های آهنگ‌های فارسی و عربی؛ فصل دوم ‌ـ چند نمونه از طرز هجا در قدیم و جدید؛ فصل سوم ـ انتقاد از روش جدید تعریف آهنگ‌ها؛ فصل چهارم ـ آهنگ‌های فارسی را چگونه باید ادا کرد.
دیهیم، گیتی. درآمدی بر آواشناسی عمومی. سلسله انتشارات دانشگاه ملی ایران، شماره 159. تهران: دانشگاه ملی ایران، 1358، 126 ص، مصور.
مقدمه ـ آواشناسی و تقسیمات آن؛ فصل اول ـ آواشناسی فیزیکی (آکوستیک)؛ فصل دوم ـ آواشناسی عضوی؛ فصل سوم ـ تقسیم‌بندی اصوات زبان؛ فصل چهارم ـ نوای گفتار؛ فصل پنجم ـ آواشناسی سمعی؛ فصل ششم ـ آواشناسی ترکیبی.
ــــــ . فرهنگ آوایی فارسی. تهران: فرهنگ معاصر، 1379، سی‌وشش+355 ص.
(آوانویسی واژگان فارسی به لاتین).
ذاکری، مصطفی. اتباع و مهملات در زبان ‌فارسی. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 1085؛ زبان شناسی، شماره 28. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1381، ده+209 ص.
فصل اول ـ تعریف مهملات؛ فصل دوم ـ تعریف اتباع؛ فصل سوم ـ غرض از اتباع و سبب پیدایش آن؛ فصل چهارم ـ تضعیف و اتباع؛ فصل پنجم ـ طبقه‌بندی اتباع؛ فصل ششم ـ خاتمه، برخی نکات کلی؛ پیوست 1ـ تاریخچه اتباع و مهملات در فارسی و زبان‌های ایرانی دیگر؛… .
ذکاء، یحیی. گویش‌کرینگان “تاتی”. تهران: یحیی ذکاء، 1332، هشت+66 ص، نقشه، جدول.
گفتار یکم ـ ویژگی‌های گویش کرینگان، اندازه نفوذ ترکی در گویش کرینگان، دگرگونی حرف‌ها و صداها ؛ گفتار دوم ـ ترتیب واژه‌ها ، واژه‌نامه، شمارش در گویش کرینگان؛ گفتار سوم ـ دستور: 1ـ اسم 2ـ صفت 3ـ ضمیر 4ـ مصدرفعل؛ گفتار چهارم ـ سنجش واژه‌ها.
ــــــ . گویش گلبن‌قبه، هرزندی. تهران: فرهنگ ایران زمین، 1336، 44 ص.*

Share