آنالیز واریانس

آنالیز واریانس

3-1. اثرات تزریق کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه نزدیک
شکل 1 اثرات تزریق کورتیکوسترون را بر بخاطر آوری حافظه نزدیک نشان می دهد. آنالیز واریانس یک طرفه حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین زمان ورود به محفظه تاریک در طی آموزش در گروههای مختلف بود ( P=0.6 و F3, 36 =0.55). این یافته حاکی از همگون بودن گروهها در زمان آموزش است (شکل 1ـالف). همچنین آنالیز واریانس یک طرفه بر روی زمان ورود به قسمت تاریک در ارزیابی بخاطرآوری حافظه نزدیک حاکی از تفاوت معنی دار بین گروههای دریافت کننده کورتیکوسترون و دریافت کننده حامل دارو بود ( P=0.0001 و F3, 36 =27.22). آنالیز بعدی با کمک تست توکی نشان داد که کورتیکوسترون در دوز 1 و 3 میلی گرم بخاطر آوری حافظه نزدیک را تضعیف نموده است. به گونه ای که تفاوت بین گروههای دریافت کننده کورتیکوسترون با گروه دریافت کننده حامل دارو معنی دار است P<0.01) ). (شکل 1 – ب ). شکل 1. اثر تزریق کورتیکوسترون بر بخاطر آوری حافظه نزدیک مدل احترازی غیر فعال. محور عمودی میانگین ± خطای استاندارد STL در طی آموزش (الف) و در طی تست به خاطرآوری (ب) را نشان می دهد.1 P < 0.0 ٭ در مقایسه با گروه کنترل.
3-2. اثرات تزریق کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه دور
شکل 1 اثرات تزریق کورتیکوسترون را بر بخاطر آوری حافظه دور نشان می دهد. آنالیز واریانس یک طرفه حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین زمان ورود به محفظه تاریک در طی آموزش در گروههای مختلف بود ( P=0.8 و F3, 36 =0.28). این یافته حاکی از همگون بودن گروهها در زمان آموزش است (شکل 2ـالف). همچنین آنالیز واریانس یک طرفه بر روی زمان ورود به قسمت تاریک در ارزیابی بخاطرآوری حافظه دور حاکی از تفاوت معنی دار بین گروههای دریافت کننده کورتیکوسترون و دریافت کننده حامل دارو بود ( P=0.05 و F3, 36 =2.25). آنالیز بعدی با کمک تست توکی نشان داد که کورتیکوسترون در دوز 1 و 3 میلی گرم بخاطر آوری حافظه دور را تضعیف نموده است. به گونه ای که تفاوت بین گروههای دریافت کننده کورتیکوسترون با گروه دریافت کننده حامل دارو معنی دار است P<0.01) ). (شکل 2 – ب ). شکل 2. اثر تزریق کورتیکوسترون بر بخاطر آوری حافظه دور مدل احترازی غیر فعال. محور عمودی میانگین ± خطای استاندارد STL در طی آموزش (الف) و در طی تست به خاطرآوری (ب) را نشان می دهد.1 P < 0.0 ٭ در مقایسه با گروه کنترل.
3-3- اثرات تزریق کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه نزدیک
شکل 3-الف اثرات تزریق محیطی کورتیکوسترون به عنوان آگونیست گیرنده گلوکوکورتیکوئید یا وهیکل را بر بازتثبیت حافظه نزدیک در طی دوره آموزش نشان می دهد. ملاک ارزیابی حافظه زمانی بود که طول می کشید تا حیوان وارد قسمت تاریک دستگاه شود. آنالیز واریانس یک طرفه زمان ورود حیوانات به داخل محفظه تاریک در طی آموزش حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار بین گروه ها (F3, 36= 0.276, P=0.839) بود (شکل 3 الف). این یافته نشان دهنده همگون بودن گروه ها است.

شکل 3-الف. زمان ورود به قسمت تاریک در طی آموزش در گروه هایی که بعد از فعال سازی حافظه تزریق محیطی وهیکل یا کورتیکوسترون در یافت کردند. محور عمودی میانگین ± خطای استاندارد از میانگین را نشان می دهد.
VEH: Vehicle, CORT: Corticosterone,

Share