آموزش نیروی انسانی

تکیه ی عملی بر نکات ذیل برای استفاده از صدا و سیما در جهت کاهش فساد و بدحجابی ضروری و لازم است:
الف – پیگیری و اجرای اصول و سیاست های مدون صدا و سیما به ویژه در حوزه ی مربوط به مسأله ی حجاب و روابط گروه های غیر همجنس.
ب – استفاده از مدیران، هنرمندان و کارشناسانی که عملاً بر رعایت حجاب و پوشش اسلامی و عدم تحقیر زنان پای بند باشند.
ج – پرهیز از دفاع سطحی و ناشیانه از اصول و موازین اسلامی به ویژه حجاب و عفاف.
د – عدم استفاده ی مستمر و مداوم از صاحب نظران و سخنرانان مذهبی خاص و رعایت اصل تنوع و تکثر به منظور توسعه و گسترش و جذب مخاطبان جوان
ه – دادن نقش های مثبت و موفق به زنان با حجاب در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی و حذف فیلم ها و برنامه هایی که در آن ها زنان باحجاب در نقش های سطحی و منفی به تصویر کشیده میشوند.
ب: کتاب و مطبوعات
الف – رونق بازار کتاب و مطبوعات و توسعه ی فرهنگ مطالعه به منظور تأثیرگذاری بر مخاطبان .
ب – حمایت مادی و معنوی از نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران متعهد و مستقل و چاپ و انتشار آثار غنی و قابل عرضه به نسل جوان در زمینه ی مسأله حجاب و عفاف و روابط مطلوب و مفید گروه های غیر همجنس.
ج – پرهیز از سپردن سکان عرصه ی مطبوعات و کتاب(از سوی نهادهای فرهنگی،تبلیغی) به افراد فرصت طلب و سودجوو ناشرانی که بنای تخریب معیارها وهنجارهای اجتماعی را دا شته و ابایی از طرح وتبلیغ روابط آزاد زنان ومردان در جامعه ندا رند.
د – کادرسازی و آموزش نیروی انسانی لازم برای فعالیت در عرصه ی مطبوعاتی که به دفاع مطلوب از ارزش های دینی می پردازند.
مطبوعاتی که کارکنان آن کمترین اعتقاد ی به رعایت معیارها وارز شهای دینی و قانونی ندارند وزنان بدحجاب مردانی که از پوشش مناسب استفاده نمیکنند در کادر تحریریه ی آن به فعایت مشغولند، چگونه میتوانند با آثار ومظا هر ناشی از روبط نادرست گروههای غیر همجنس واشاعه ی بدحجابی مقابله نمایند؟
ه – عدم حمایت مالی دولت از مطبوعات و ناشران ضعیف. متاءسفانه کم نیستند مطبوعات و ناشرانی که با پشتوانه حمایت های مالی دولت سالهاست که در تیراژی وسیع به چاپ و نشر کتابها ونشریات ضعیف و تکراری پرداخته وبخش مهمی از آنها را در نهادها و ادارات دولتی بدون توجه به نیاز مخاطبان توزیع می نمایند.فایند ناسالم فوق نقش بسیار مهمی رادر تضعیف باورها و ارزشهای دینی از جمله حجاب و پوشش اسلامی در جامعه جوان ما بویژه نسل جوان داشته ودارد.
و-شفاف سازی ورفع ابهامات قانونی و حقوقی در حوزه ی فعالیت های مطبوعاتی.
ح – برخوردقانونی بامطبوعات وناشرانی که درفرآیند فعالیتهای خود اززن استفادهی ابزاریمیکنند.
ج:سینما و مقابله با بدحجابی
الف – شفاف سازی ضوابط و مقررات صدور مجوز برای اکران فیلم های سینمایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور مسدود کردن راه تولید کنندگان فیلم های سطحی و مبتذل مبتنی بر تبعیض و تحقیر زنان و حاشیه ای تلقی نمودن حجاب و پوشش اسلامی.
ب – استفاده از تجربه و تخصص سینماگران لایق و با کفایت در حوزه ی تولید و پخش فیلم های سینمایی با رویکرد مبتنی بر دفاع مطلوب و جذاب از حجاب اسلامی و نقد و نفی روابط ناسالم مردان و زنان در عرصه ی اجتماع.
ج – بهره گیری از طنز برای ترسیم و ارایه ی زندگی کاریکاتوری افراد بی قید و لاابالی و بدحجاب.
د – جلوگیری از تهیه و پخش فیلم های غیر جذاب و ضعیفی که به دفاع از اسوه ها و الگوها و ارزش های اسلامی (از جمله عفاف و حجاب اسلامی) می پردازند.
ه – ممنوعیت استفاده ی ابزاری از زن در تبلیغات بازرگانی از طریق سینما .
و – برخورد قاطع و قانونی با تولید کنندگان فیلم های سینمایی آلوده به آموزه های فرهنگ برهنگی و روابط نامناسب زنان و مردان.
9)مقابله با فساد و بدحجابی در ادارات
نهادها و ادارات دولتی به مثابه ی ویترین ها و نمایشگاه های دایمی محصولات نرم افزاری و
سخت افزاری حاکمیت بوده و کم و کیف این محصولات بهترین و گویاترین اسناد و شواهدی هستند، که ضمن تبیین و ترسیم جهت گیری ها و کارکردهای ویژه ی متولیان و مدیران کشور نقش بسیار مهم و مؤثری را در آموزش و انتقال پیام های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت داشته و دارند.
در نظام اسلامی، کارکنان به ویژه مدیران ادارات دولتی به نوعی نقش نمایندگان و مبلغان فکر و فرهنگ زمامداران را (که عموماً از بین نخبگان دینی و کارشناسان متدین برگزیده می شوند) به عهده دارند. لذا هر گونه عملکرد مثبت و مطلوب آنان نقش فوق العاده ای در تقویت وبا تضعیف رویکرد مردم نسبت به ارزش های اسلامی خواهد داشت.

                                                    .