آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی آمارهایی است که به محقق امکان می دهد پیش بینی کند که آیا الگوی توصیف شده در نمونه ،کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده دارد یا نه ؟(همان :137)
4-2-2مرحله توصیفی
در این مرحله در گام اول از آمار توصیفی (توزیع فراوانی مطلق و نسبی ) بهره می گیریم . که نتیجه استفاده از این آماره ها جدامل یک بعدی از فراوانی مطلق و نسبی متغیر هاست .
در گام دوم با توجه به این که در این تحقیق بیش از یک متغیر وجود دارد و روابط متغیر ها ی مستقل تحقیق با اجزای متغیر وابسته ، طبق فرضیه ها در هر مرحله ،دو رابطه دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین ازروش تحلیل دو متغیره استفاده می کنیم . پایه و اساس بررسی تحلیل دو متغیره بررسی رابطه پیوستگی دو متغیر است . (همان :157)
اولین اقدام در راستای تحلیل دو متغیره ، ترسیم جداول دو بعدی است . جداول تقاطعی شیوه ای است برای ارائه داده ها به گونه ای که از طریق آن بتوان به راحتی و به طور مستقیم به وجود پیوستگی بین دو متغیر پی برد . (همان :158) آماره های زیادی وجود دارد که پیوستگی را در جداول تقاطعی به طور خلاصه بیان می کند که انتخاب آن ها بستگی به سطح سنجش متغیر ها دارد . در این تحقیق سطح سنجش متغیر وابسته اسمی است . و سطح سنجش متغیر های مستقل ترتیبی از این رو سطوح سنجش ناهمسانند . آن جا که یکی از متغیر ها اسمی و دیگری ترتیبی یا فاصله ای است یا یکی ترتیبی و دیگری فاصله ای است . برای انتخاب ضریب همبستگی مقتضی باید به یکی ازاین سه شیوه تمسک جست :(همان 172) در این جا ما تنها یکی از شیوه هایی که مربوط به پژوهش ما می شود را می آوریم
1- متغیر های دو شقی : اگر یکی از متغیر ها فقط دو طبقه داششته باشد سطح سنجش متغیر دیگر تعیین کننده ضریب هبستگی مقتضی خواهد بود . مثلا اگر در جدول تقاطعی یکی از متغیر ها اسمی دو شقی باشد و دیگری متغیری ترتیبی می توان هر دو را ترتیبی در نظرگرفته از آماره مقتضی گاما سود جست . به عبارت دیگر سطح سنجش متغیر دو شقی را همان سطح سنجش متغیر دوم گرفته و از ضریب همبستگی مناسب دو متغیر هم سطح استفاده می کنیم . (همان 173)
از این رو در این جا ما از آماره (دی سامرز متقارن )استفاده کردیم . و در جایی که تعداد طبقات متغیر های مستقل و وابسته یکی بود از جداول مربعی تای کندال b , و در جایی که تعداد طبقات نا برابر بود از تا کندالc استفاده کردیم .
این دو آماره توصیفی در روابط متغیر های مستقل با اجزای متغیر وابسته قابل استفاده است . .
4-2-2-1 یافته های توصیفی یک بعدی (برای متاهلان )
در این بخش از آمار توصیفی (( توزیع فراوانی مطلق و نسبی )) برای متغیر ها بهره گرفتیم .
جدول (4-1 ) توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس متغیر سن.
فراوانی
درصد
24-20
10
8.6
29-25
43
37.1
34-30
63

Share