آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل
16
مجموع
266 پایان نامه
3-4) ابزار و روش جمعآوری دادهها
روش این تحقیق، بررسی منابع کتابخانهای بوده که به شکل میدانی (نه اینترنتی و مجازی) و در محل کتابخانههای هدف انجام گردیده است.
ابزار گردآوری دادهها با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، چک لیست تعدیلیافته کوه بمی و همکاران (1385) بوده که محقق با حضور در کتابخانهی مرکزی دانشگاههای مورد نظر، اقدام به جمعآوری دادههای چک لیست نموده است.
3-5) روش سنجش روایی چک لیست
به منظور بررسی روایی صوری چک لیست، با ده نفر از اساتید و صاحبنظران گرایش مدیریت ورزشی مشورت گردید که پس از اعمال کلیهی پیشنهادات اصلاحی و تغییرات ضروری جهت مطابقت با شرایط و ویژگی جامعهی تحقیق، چک لیست مربوطه با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن روایی چک لیست در تحقیق کوه بمی و همکاران (1385)، نیز مورد تأیید قرار گرفته شده بود.
3-6) قابلیت پایایی چک لیست
با توجه به این که در این تحقیق، دادهها از نوع مقیاس اسمی بود، به منظور بررسی پایایی چک لیست از «ضریب آلفای کرونباخ» استفاده نگردید. بنابراین به منظور جایگزینی روشی مناسب، ارزیابی پایایی با روش توافق بین ارزیابها (همبستگی درون رده ای) انجام پذیرفت. از این شاخص برای ارزیابی میزان توافق دو یا تعداد بیشتری از ارزیابها در اندازهگیری یک متغیر کمی استفاده میشود. برای ارزیابی پایایی اندازهگیریهای تکراری روی یک هدف واحد نیز میتوان از این شاخص استفاده نمود( حاجی زاده و اصغری،1390) و (ماکی و گاس،2012). بر این اساس، 15درصد پایاننامهها (حدود 40 عدد)، توسط فرد دومی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، پایایی چک لیست مورد تأیید قرار گرفت.
3-7) تحلیل آماری دادهها
پس از جمعآوری چکلیستها توسط محقق و کدگذاری دادههای مورد نظر، برای سازماندهی و تحلیل دادههای جمعآوری شده و کاربرد روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد و رسم نمودار برای توصیف متغیرها در جامعهی تحقیق، از نرم افزارهای “SPSS” نسخهی 22 و “EXCEL” نسخهی 2013 استفاده گردیده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
4-1) مقدمه
توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها یکی از مراحل مهم در هر فرایند پژوهشی است. در این فصل به تحلیل داده‌های خام پژوهش و استخراج نتایج حاصل از چک لیست ها، پرداخته می شود.
بخش اول این فصل، متغیرهای کلی پایان نامه ها را توصیف می نماید که شامل: قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی، تعداد صفحات، جنسیت پژوهشگران، رنگ جلد و سایر متغیرهای مورد استفاده در پایان نامه ها می باشد که در قالب جداول توزیع فراوانی و درصد، همراه با رسم نمودار گزارش داده می شود.
در بخش دوم، متغیرهای روش شناسی پایان نامه ها توصیف خواهد شد که شامل: جامعه آماری، روش تحقیق، روش نمونه گیری، نوع هدف و سایر متغیرهای مورد استفاده در پایان نامه ها می باشد که در قالب جداول توزیع فراوانی و درصد، همراه با رسم نمودار گزارش داه می شود.
بخش سوم نیز، ساختار فیزیکی پایان نامه ها را توصیف می نماید که شامل: صفحه چکیده فارسی و انگلیسی، صفحه تشکر و قدردانی، صفحه تقدیم و سایر مشخصه های ظاهری مورد استفاده در پایان نامه ها می باشد که در قالب جداول توزیع فراوانی و درصد، گزارش داده می شود.

Share