آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی

. این آثار را مارکوارت (Josef Markwart, 1864-1930) در این اثر تصحیح و با تعلیقات مفصل چاپ کرده است: یوزف مارکوارت، ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس، ترجمۀ مریم میراحمدی (تهران: طهوری، 1383).
. خردادبه = خرداد بهتر است: ر.ک: کراچکوفسکی، تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلام، ص 120.
. ن. پیگولوسکایا، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم، ترجمۀ کریم کشاورز (تهران: پیام، 1354)، ص 143؛ کراچکوفسکی، تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی، ص 120.
. دو چاپ از این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است:
ـ عبدالله بن عبدالله ابن‌ خردادبه، المسالک و الممالک، تصحیح میخائیل یان دخویه (لیدن: بریل، 1967).
ـ ابن‌خردادبه، مسالک و ممالک، ترجمۀ سعید خاکرند، با مقدمۀ آندره میکل (تهران: مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل، 1371).
. ابن‌خردادبه، مسالک و ممالک، ترجمۀ خاکرند، ص 2. برای آگاهی بیشتر از شرح سرزمین‌های ایران در جغرافیای بطلمیوس، ر.ک: مارکوارت، ایرانشهر جغرافیای بطلمیوس، ص 31ـ39.
. برای آگاهی بیشتر از مباحث انتقادی پیرامون مسالک و ممالک ابن‌خردادبه، ر.ک: کراچکوفسکی، همان، ص 120ـ123.
. احمد بن ابی‌یعقوب (ابن‌واضح یعقوبی)، البلدان، ترجمه محمدابراهیم آیتی (تهران: علمی و فرهنگی، 1381)، مقدمه مترجم، ص هشت؛ کراچکوفسکی، همان، ص 124.
. برای آگاهی بیشتر ر.ک: احمد بن ابی‌یعقوب (ابن‌واضح یعقوبی)، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356)، ج 1، مقدمه مترجم، ص یازده ـ دوازده.
. برای آگاهی بیشتر، ر.ک: کراچکوفسکی، همان، ص 123ـ127.
. ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی (ابن‌فقیه)، ترجمه مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمۀ ح. مسعود (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349)، مقدمه مترجم، ص دوازده. همچنین برای آگاهی‌ کلی درباره ابن‌فقیه، ر.ک: کراچکوفسکی، همان، ص 128ـ129.
. برای آگاهی بیشتر، ر.ک: ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال العالم، ترجمۀ علی بن عبدالسلام کاتب، تصحیح فیروز منصوری (مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، 1368)، مقدمه مصحح، ص 9ـ10.
. اصطخری، مسالک و ممالک، مقدمه ایرج افشار، ص 27.
. برای نمونه ر.ک: کراچکوفسکی، تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی، ص 157.
. کراچکوفسکی، همان، ص 129.
. مشخصات دو چاپ عربی و فارسی این کتاب که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند، چنین است:
– ابی علی احمد بن عمر ابن رسته، کتاب الاعلاق النفیسه ( لیدن: بریل، 1967).
ـ احمد بن عمر بن رُسته، الاعلاق النفیسه، ترجمۀ حسین قره‌چانلو (تهران: امیرکبیر، 1380).
. کراچکوفسکی، همان، ص 130.
. همان، ص 158.

Share