آزمودن و تعیین دوباره مدل

آزمودن و تعیین دوباره مدل

همان طور که در جدول 3-4 مشاهده می شود مقادیر ضریب همبستگی اکثر متغیرهای پژوهش حاضر در سطوح 01/0 معنی دار هستند. با این وجود، رابطه شیوه فرزند پروری مستبد و سهل گیر؛ شیو فرزند پروری سهل گیر و نوجویی؛ شیوه فرزند پروری سهل گیر و راهبرد مقابله هیجان مدار؛ شیوه فرزند پروری سهل گیر و مشکلات رفتاری؛ شیوه فرزند پروری مستبد و راهبرد مقابله مسئله مدار؛ شیوه فرزند پروری مقتدر و راهبرد مقابله هیجان مدار؛ راهبرد مقابله مسئله مدار و هیجان مدار معنی دار نبودند.
2-4. یافته های مربوط به آزمون مدل فرضی پژوهش
برای آزمودن الگوی پیشنهادی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS-16 استفاده شد.
تحلیل ساختاری شامل چهار گام می باشد: شناسایی مدل ، برآورد مدل ، اصلاح مدل ، آزمون و تعیین دوباره مدل (نسی ، 2004).
در اولین گام، متغیرهای مستقل و وابسته و متغیرهای آشکار و مکنون مشخص می شوند. در تخمین مدل یا اندازه گیری مدل، روابط بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرند (مدل 1). در گام تعدیل مدل، تعدیل هایی در مدل صورت می پذیرد (مدل 2). در آزمودن و تعیین دوباره مدل، مدل تعدیل یافته به عنوان مدل نهایی مورد آزمون قرار گرفته و با مدل پیشنهادی مورد مقایسه قرار می گیرد (نسی، 2004).
1. شناسایی مدل
در گام شناسایی مدل، مدل پیشنهادی بر طبق فرضیه های پژوهش سازمان دهی می شود. در این گام، متغیرها و عامل هایی که سازه های مکنون را تعیین می نمایند، شناسایی می شوند. نام و تعداد متغیرهای مشاهده شده و مکنون مدل پژوهش حاضر در جدول 4-4 نشان داده شده اند.
جدول 4-4. نام و تعداد متغیرهای مشاهده شده و مکنون در مدل حاضر
متغیرهای مکنون تعداد متغیرهای شاخص (مشاهده شده) نام متغیرهای شاخص
نوجویی چهار متغیر شاخص تکانشگری، هیجان جویی، ولخرجی، بی نظمی
مشکلات رفتاری سه متغیر شاخص مشکلات توجه، مشکلات بزهکاری، مشکلات پرخاشگری
آمادگی اعتیاد دو متغیر شاخص آمادگی اعتیاد فعال، آمادگی اعتیاد منفعل
شیوه فرزندپروری مقتدر
شیوه فرزندپروری مستبد
شیوه فرزندپروری سهل گیر
راهبرد مقابله مسئله مدار
راهبرد مقابله هیجان مدار
راهبرد مقابله اجتنابی

همان طور که در جدول 4-4 نشان داده شده است، متغیرهای مشاهده شده یا شاخص، متغیرهایی هستند که به طور مستقیم اندازه گیری شده و می توانند متغیر وابسته و یا متغیر مستقل باشند. متغیرهای مکنون، متغیرهایی هستند که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند اما متغیرهای قابل اندازه گیری را پیش بینی می کنند. به عبارت دیگر، متغیرهای مکنونی مانند نوجویی در این مدل، به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند اما توسط متغیرهای معین قابل اندازه گیری مشخص شده اند (نسی، 2004).
در مدل پیشنهادی پژوهش، سه متغیر مستقل شامل شیوه فرزندپروری مقتدر، شیوه فرزندپروری مستبد و شیوه فرزندپروری سهل گیر وجود دارد. متغیر آمادگی اعتیاد متغیر وابسته می باشد. متغیرهای نوجویی، مشکلات رفتاری، راهبرد مقابله مسئله مدار، راهبرد مقابله هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتنابی، متغیرهای میانجی هستند.
مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل 1) در شکل 1-4 نشان داده شده است. متغیرهای مکنون به صورت بیضی و متغیرهای مشاهده شده یا شاخص به صورت مستطیل نمایش داده شده اند.

Share