آزادی و آزادگی

آزادی و آزادگی

نجویـــــد همـــــــی کـشور و تاج و تخت بَـــر و بـــــار خواهــــد همـــــی با درخت
(همان،ب12542-1251).
همچنین زال، سرانجام چاره و درمان نشدن رستم را اینگونه بازگو میکند:
گـــــر ایــــدونک رستم نگــــردد درست کـــجا خواهــم انــدر جــهان جــای جــست
همــــــه سیـــــــستان پاک ویران کنند بـــه کـــام دلیـــــران ایـــــــران کــــنند
شـــــود کنــــده این تخمــــهی ما ز بن کنــــون بـــرچــــه رانیـــــم یکـسر سخـن
(همان:747،ب1263-1261).
تمام صفات سیمرغ به زال داده شده و زال از هر جهت به او همانند می‌گردد، هویت دوگانه، خردمندی، عاقبت نگری و… امّا هدیهی پایانی سیمرغ به زال، بسیار شگفت‌انگیز و حیرت‌آور است و آن پرهای سیمرغ است. پری که آزادی و آزادگی را برای زال و خاندانش به ویژه رستم، به ارمغان میآورد. راز سحرانگیزی پرهای سیمرغ را باید در باورهای اساطیری و در بطن متون مقدس جست؛ چرا که «بنا به مطالبی که در بهرام یشت، در مورد سیمرغ آمده است، پرهای این پرنده عجیب، دارای نیروی خارق‌العاده و معجزه‌گری است…»(محمدی،88:1381). سیمرغ دانا میداند که زال در جامعهی انسانی گاه به گرههایی برخورد میکند که از گشودن آنها به وسیلهی خرد ناتوان است، از این رو نشانههایی(پر و آتش)، برای احضار خود به وی میدهد تا هنگام درماندگی او را فرا خواند و از او یاری طلبد؛ این نشانهها نیز در پیوند با اندیشهاند.
برای فرا خواندن سیمرغ علاوه بر پر، آتش نیز لازم است. آتش، نمادی اسطورهای است و در لایه‌های زیرین خود، اندیشه و خرد را پنهان کرده است. «اهورامزدا آتش را از اندیشه بیافرید و درخشش را از روشنی بیکرانه»( بهار،98:1375). تصاویر و روایات نمادین جانورها در ذهن مردمان بدوی، به یاری عناصر جادویی، به تصویری از جوهر زندهی حیوان بدل میشد(یونگ،358:1390).
سیمرغ – دانای کلِ خاندان زال- پس از شنیدن سخنان زال، به گفتگو با رستم مینشیند و او را بازخواست میکند:
بــدو گفــــت مــــرغ ای گـــــو پیلتـــن تویــی نامبـــــردار هـــــــــر انجمـــــــن
چـــــــرا رزم جستـــــــی ز اسفــــندیار کــــه او هســـــت رویین تــن و نامـــــدار
(فردوسی،747:1389،ب1273-1272).
رستم نیز دلایل جنگیدن خود را دیگر بار بازگو میکند:
بــــدو گـــفت رستــم گــــر او را ز بنـــد نبـــــودی، دل مـــن نگشتـــــی نژنــــــد
مــــرا کشتـــــن آسانتــــر آیـــد ز ننگ و گــــر بازمـــــــانم به جایـــــی ز جنــگ
(همان،ب1275-1274).
سیمرغ، توتم خانوادگی رستم است. زال را پرورده و به نزد پدرش سام بازگردانده:
کـــه بــر زیــــــر پـــــرت بپـــــروردهام اَبـــــا بـــــچـــــگانت بـــــــــــــرآوردهام
ز پــــــروازش آورد نــــــــزد پـــــــــدر رسیـــــده بــــــه زیــــــــر برش مــوی سر
(همان:59،ب139و 143)

Share