2-2-5- سایرآثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

2-2-5-1- آثار اجتماعی باروری با اسپرم بیگانه

این روش ، به زن کمک می کند که بچه دار شود و به شوهر یاری می دهد که پدر بودن را تجربه کند ، اما آیا چنین وضعیتی را باید جامعه تحمل کند ؟ نقش جامعه در این میان چیست ؟ آیا نازایی نتیجه ای است که باید اصلاح گردد ؟ آیا از سوی مؤسسات بیمه ، خیریه و درمانی بایستی پشتیبانی گردد ؟

به اضافه شکل تازه ای از زندگانی پدیدار می شود که در آن پنجاه درصد افراد و فرزندان یک شهروند ناشناخته است یا دست کم از آنها اعراض کرده به دلیل قرار داد ، نسبت به آنها بی اعتنایی و بی توجهی می شود دوستان نزدیک و بستگان می دانند یا دست کم حدس می زنند که پدر بچه کیست ، اما خود فرزندان معمولاً بی خبرند . افزودن بر این استفاده بیشتر از اسپرم بیگانه ، مناسبت انسانی را بیش از پیش از انسانیت دور می سازد وآدمیان را از جنبه خصوصی تهی می کند و سبب تزلزل بنیاد خانواده است که مهمترین هسته تشکیل جامعه می باشد ، چرا که افزون بر نتایج و  ناهنجاری های  بسیار ، کمتر کسی چنین روشی را خواهد پذیرفت . اگر انتقال اسپرم غیر زوج به زنی روا باشد ، لازمه آن پذیرش جواز انتقال نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است . همچنین بکارگیری این روش از اهمیت خانواده اصیل و سنتی اسلامی ایران بیش از پیش می کاهد ناهنجاریهای اجتماعی را افزایش می دهد ، مثلاً سبب نژاد پرستی و جذب اسپرم زیبا رویان ، نخبگان قهرمانان ، نابغه ها می شود و دعاوی حقوقی دامن می زند ، چنانکه تعدادی از کسانی که بعدها فهمیده اند کسی به جز پدر واقعی شان آنها را به فرزندی پذیرفته است به دادگاه شکایت برد و تقاضا کرده اند که از هویت والدین واقعی خود مطلع گردند ، این روش شاید برای برخی خوب باشد ولی در کل نوعی قهقرایی اجتماعی است (رضا نیا ،295:1383) .

 

 

2-2-5-2- اثرات روانی باروری با اسپرم بیگانه

نگرانی هایی که در این مورد وجود دارد این است که مبادا تلقیح مصنوعی با اهداء کننده باعث پدید آوردن زخم هایی عاطفی و روانی در والدین یا فرزند و یا هر دو گروه گردید .

1-گروهی گفته اند که کودک ، عاری از هویت مشخص بار خواهد آمد ، چون نمی داند پدرش کیست ؟ بسیاری از دکترهایی که تلقیح مصنوعی با اهداء کننده را انجام می دهند ، به عمد ترتیبی می دهند که پدر واقعی نامشخص بماند ، مثلاً آنها از زن و شوهر می خواهند که در طول هفته انجام تلقیح مصنوعی بارها با یک دیگر هم بستر شوند یا منی شوهر را با منی اهدایی مخلوط کنند . ( ونس پاکارد ،1370:288و289 ).

2- برخی از روان کاوان در سال های 1960 م بارور سازی زن با منی مردی دیگر را ضربه ای خرد کننده به رشد روان – جنسی شوهر دانستند . یکی از آنان پس از مشاهده پنج بیمار سرگشته که از روش اهدای اسپرم بیگانه استفاده کرده بودند ، نوشت که این تجربه می تواند نگرانی سرکوفته در مورد عقیم بودن را احیا کند و شوهر ، به عنوان مردی عقیم انگشت نما می شود و این نشانه یک اختلال عاطفی است . ( همان )

3- گروهی دیگر بر این باورند که بچه تولید شده ، همان داغی را بر پیشانی خواهد داشت که فرزند خوانده دارد  والدین وی را چگونه معرفی  می کنند ؟ آیا بگویند فرزند خوانده من است یا فرزند من و یا فرزند مصنوعی من ؟ ( ونس پاکارد، همان ) .

نگرانی نخست اولاً بسته به فرهنگ حاکم بر هر جامعه ، شهر و خانواده است و به این امر بستگی دارد  که نگرش اعتقادی خانواده و جامعه و نیز نگرش عموم مردم به این گونه مسائل چگونه باشد و ثانیاً نگرانی مزبور در مواردی رخ خواهد داد که صاحب اسپرم ناشناس باشد ، مثلاً از مراکز نگه داری انجمادی اسپرم تهیه شده باشد و با وجودی این نگرانی مزبور جای تأمل و ارزیابی را دارد زیرا بیشتر کسانی که به اسپرم بیگانه رو می آورند . بعد از پیدایش فرزند از ترکیب اسپرم مزبور با تخمک زوجه شناسنامه به نام خود ( خود و همسرش ) می گیرند ، نه صاحب اسپرم ، به این دلیل که به حفظ « خلوص خون خانواده » ندارند .

نگرانی دوم نگرانی بجایی نیست ، تحقیقات بسیاری ، عکس این را نشان می دهد ، شوهر می پذیرد که به کمک یک شخص سوم نیاز است و به علاوه عنوان پدری را چیزی بیش از عرصه نمونه ای موفق از منی مرد می داند ؛ مثلاً در یک تحقیق که 58 زوج ( 116 همسر ) از راه اسپرم بیگانه صاحب فرزند شده بودند ، مورد پرسش قرار گرفتند ؛ همسران همگی اظهار رضایت کردند و شوهر غالباً بچه مزبور را دوست داشتند و هیچ یک از آنها اظهار نکردند که رابطه او با همسرش « به خوبی سابق نیست » به عکس 46 زوج اعلام کردند رابطه ای نزدیک تر با همسر خود پیدا کرده اند ( همان )

با این وصف تحقیق مزبور مربوط به کشور هلند است که فرهنگ حاکم بر آن با فرهنگ سایر کشورها ، خصوصاً کشورهای اسلامی متفاوت است . به اضافه موارد بسیاری هم دیده می شود ، که شوهر فاقد اسپرم ، از همان آغاز و یا حتی بعد از پیدایش فرزند ( از هر راهی ابراز نگرانی می کند ؛ در چنین  صورتی پدر با کفایتی نخواهد بود(همان) .

اما گریزی از پذیرش نگرانی سوم نیست و راه حل مطلوب و ایده آل برای آن یافت نمی گرددچون تأثیرات شدید روانی بر فرزند مزبور دارد ، به خصوص اگر با خبر گردد . این گونه احساس حقارت ها که ناشی از عدم اصالت هستی آدمی در مجرای جهان خلقت است چه بسا تا آخر عمر دست از گریبان شخص برندارد ( محمد تقی جعفری ، 307:1377) .

 

البته مفاسدی که در مورد تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از سوی فقهای فوق الذکر به آن اشاره شد یا جزء مفاسد نیستند و یا قابل دفع می باشند و می توان با تنظیم مقررات در این خصوص ، نظرات این دسته از فقها را تأمین کرد و از بروز این گونه ناملایمات جلوگیری نمود و از طرفی مباح دانستن یک عمل مستلزم این نیست که آن عمل در تمام مصادیق خود جایز باشد چرا که نکاح هم عمل مباحی است که نکاح با محارم از آن استثناء شده است ( عباس نائب زاده ، 58:138 ) .

                                                    .