آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی

ذرات معلق و مسموم کننده ناشی از آلودگی هوا بشدت بر غدد داخلی بدن )غدد سازنده و ترشح کننده هورمن ها( تاثیر گذاشته و باعث ایجاد اختلال در عملکرد آنها می شود. این اثرات نه تنها بر روی انسان که برروی حیوانات اهلی و وحشی نیز تاثیر گذار است و فعالیت این غدد را مختل می کند. پژوهش ها نشان می دهد که از 50 سال پیش تاکنون که معضلی بنام آلودگی هوا در نقاط مختلف جهان بویژه شهر های صنعتی مطرح شد، میزان تولید اسپرم در مردان بطور قابل توجهی کاهش یافته است.
4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی
مواد شیمیایی با توجه به اینکه حاوی ترکیبات مختلف شیمیایی هستند، با تخلیله به آبهای پذیرنده باعث پیدایش ترکیبات مختلف دیگر نیز می شوند که هیچکدام جنبه طبیعی نداشته و عوارض مختلف برای موجودات آبزی ایجاد می نماید. مواد شیمیایی حاصل از فرآیندهای مختلف در نیروگاه را به دو صورت زیر می توان تقسیم بندی نمود و اثرات آنها را در محیط مورد بررسی قرار داد.
4-7-2-3 املاح نمکی
تمام فاضلاب های حاصل از سیستم های تصفیه آب اعم از ب ییون کننده ها، سبک کننده و فاضلابهای حاصل از بلودان بر جهای خنک کننده ترکه عمدتاً حاوی سولفات ها، کلرورها، منیزیم، سدیم و پتاسیم هستند و بعنوان فاضلابهای پراملاح شناخته م یشوند. مهمترین اثرات این نوع فاضلاب ها به شرح زیر می باشند.
– باعث افزایش مواد جامد درآبهای پذیرنده خواهد شد.
– باعث رشد جلبک ها خواهد شد که مواد ازت و فسفردار عوامل اصلی می باشند.
– به لحاظ داشتن املاح فراوان، خوردگی آبهای پذیرنده را افزایش می دهند.
– در صورتیکه بدون خنثی سازی و در حالت اسیدی تخلیه شوند، بعلت قدرت انحلال اسیدها در خاک، راه خود را به طرف آبهای زیرزمینی باز می نمایند و این آبها را آلوده م یسازند.
4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی
فاضلابهای حاصل از شستشوی شیمیایی واحدها و پیش گرم کن های هوا و فاضلابهای دودکش حاوی پاک کننده ها، کندکننده ها، نمکهای اسیدی، آهن، روی ، نیکل، سیلیس، وانادیم، نیتریت، و فلزات دیگر مانند کلسیم و منیزیم هستند.
روی: یکی از عناصر معروف سمی است ولی به هر حال میزان سمیت آن بستگی زیادی به pH و غلظت کلسیم و منیزیم آب دارد و باعث کاهش رشد جمعیت میکروارگانیسم ها می گردد.
کروم: روی جانوران و گیاهان آبزی حالت مسموم کننده ای دارد. کروم با غلظت 2% میلی گرم در لیتر آب، رشد جلبکها را به نصف مقدار معمول کاهش می دهد.
فسفر: یکی از مهمترین عناصر در آب های پذیرنده بوده و در عین حال کم شناخته ترین آنها است. وجود فسفر برای رشد حیات بیولوژیکی لازم می باشد و حتی ممکن است باعث رشد بیش از حد جانوران و گیاهان آبزی شود.
نیتروژن و نیترات : نیتروژن نیز همانند فسفر برای رشد جانوران و گیاهان آبزی لازم بوده و بعنوان ماده غذایی شناخته می شود. در یک محیط هوازی باکتریها می توانند نیتروژن آمونیاکی را به نیتریتها و نیتراتها اکسیده نمایند. نیتریتها نیر به سادگی به فرم نیترات اکسیده می شوند. غلظت نیترات در آبهای سطحی حدود 5 میلی گرم در لیتر است.
پاک کننده ها: باعث ایجاد کف در آبهای پذیرنده سطحی می شوند و مانع تبادل اکسیژن بین آب و هوا می گردند .
کلرور و سولفات مس باعث ایجاد رنگ و بو در آب شده و همچنین کاهش رشد باکتریها را نیز سبب می گردند.
مواد آلی : ایجاد گازهای سمی مانند مرکاتپان و غیره و بوی نامطلوبی نیز تولید می کنند
4-7-2-5 اثر حرارت
فاضلاب های حرارتی ناشی از تخلیه سیستم های خنک کن دارای بار حرارت بالایی می باشند و زمانیکه به دریا، دریاچه و یا رودخانه تخلیه شوند باعث برهم زدن شدید تعادل اکولوژیکی م یگردند، اثرات ناشی از این فاضلابها را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:
اکسیژن محلول در آب کاهش پیدا می کند، بنابراین زندگی موجودات زنده که نیاز به اکسیژن دارند به خطر می افتد.
فعالیت ارگانیزم های بیولوژیکی با افزایش درجه حرارت سری عتر خواهد شد، بخصوص که تنفس بیشتر شده و باعث کاهش ناگهانی اکسیژن محلول درآب م یگردد.
باعث رشد سریعتر گیاهان آبزی خواهد شد.

Share