آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی

رهاسازی مواد رادیواکتیو در صورت بروز حادثه در نیروگاه اتمی ممکن است آب زیرزمینی را به طرق زیر آلوده نماید:
رهاسازی غیر مستقیم به درون آب زیر زمینی؛
نفوذ مواد رادیو اکتیو بدرون آب زیرزمینی از طریق مخازن ذخیره مواد رادیواکتیو؛
رهاسازی مستقیم از عملیات نیروگاه بدرون آب زیرزمینی.
3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیرزمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر
(Dispersion of Radioactive Material in BNPP Groundwater)
رهاسازی مواد رادیواکتیو در جریان حادثه نیروگاه اتمی ممکن است آب زیرزمینی را به طرق زیر آلوده نماید.
رهاسازی غیر مستقیم به درون آب زیر زمینی.
نفوذ مواد رادیو اکتیو بدرون آب زیرزمینی از طریق مخازن ذخیره مواد رادیواکتیو.
رهاسازی مستقیم از عملیات نیروگاه بدرون آب زیرزمینی.
با توجه به مطلب ذکر شده در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر ارزیابی هیدرولیکی و شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در محدوده زیر انجام شده است:
تخمین غلظت مواد رادیواکتیو در آب زیرزمینی سایت و در مناطق اطراف سایت.
مشخص کردن مسیر و زمان حرکت مواد رادیواکتیو از نقطه رهاسازی تا محل مورد نظر.
مدل آب زیرزمینی سایت که در این گزارش آمده است میتواند به دو بخش مدل جریان آبهای زیرزمینی و مدل پخش آلاینده ها تقسیم شود. مدل مورد استفاده برای جریان آب زیرزمینی MODFLOW میباشد، مدل بکار رفته جهت پخش مواد مواد آلاینده در آبهای زیرزمینی از حل عددی معادلات حاکم بر جریان آب زیرزمینی حاصل شده است و MT3D نام دارد.
3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیرزمینی (Groundwater Flow Theory)
قانون دارسی (Darcy’s Law) کاربر معادله حرکت یک جریان آب زیرزمینی در یک محیط متخلخل را نشان میدهد. استفاده از دیگر فرضیات اساسی، پایستگی جرم، معادله پیوستگی، قانون دارسی و شرایط مرزی مناسب میتواند چارچوب ریاضی مناسبی بصورت توابع زمان-مکان جهت مدلسازی جریان آب زیرزمینی را بدست دهد.
با توجه به قانون بقای جرم برای یک حجم کنترلی دلخواه آهنگ افزایش جرم در درون حجم بعلاوه شار عبوری از آن برابر آهنگ ورود جرم حجم کنترلی میباشد، در این فرآیند چگالی ثابت فرض میشود. با توجه به شکل 1- 1. 3. 6 میتوان نوشت،
که در آن Sy بازده ویژه و W آهنگ نفوذ جریان بر حسب متر بر ثانیه میباشد. برای Δx کوچک و بسط تیلور خواهیم داشت،
معادله فوق معادله پیوستگی در جهت-x برای یک آبخوان (سفره آب) نامتناهی میباشد. با استفاده از قانون دارسی معادله فوق بصورت زیر تبدیل میشود.

برای یک آبخوان در دو بعد معادله فوق بصورت زیر است،
این معادله نشان میدهد که آهنگ افزایش جرم بعلاوه شار حجمی خالص خارج شده از حجم کنترلی برابر آهنگ رهاسازی است. حالت کلی معادله فوق برای سه-بعد بصورت زیر است.

در معادله فوق W’ مقدار نشر چشمه میباشد.
با استفاده از معادلات و قانون دارسی و بسط در دستگاه مختصات دکارتی خواهیم داشت،

Share